• Imprimeix

Àmbit educació física

L'àmbit d'educació física inclou l'àrea d'educació física. L'ensenyament i l'aprenentatge de l'educació física a primària ha de fonamentar l'adquisició dels coneixements, habilitats, valors i competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de la vida.

Document de desplegament i identificació de les competències bàsiques pròpies de l'àmbit a l'etapa primària

Dimensió Activitat física

Entenem com a activitat física tot tipus de moviment corporal que fa l’ésser humà que contribueix a conèixer, desenvolupar i enfortir el cos, fer més àgils i eficaços els moviments, millorar el funcionament del sistema cardiorespiratori i de l’aparell locomotor, equilibrar el sistema nerviós i proporcionar beneficis per a la salut i el benestar. No hi ha un tipus d’activitat física idònia per a tothom, cadascú pot i ha de trobar la que més s’adapti a les seves necessitats i interessos. És important la constància i la regularitat en la pràctica per garantir una bona forma física, entesa com la capacitat de donar resposta a les necessitats motrius habituals d’una persona.

Dimensió Hàbits saludables

 

La salut és un afer individual però també social, col·lectiu i ambiental. Conèixer i cuidar el cos des d’una perspectiva integral i incorporar hàbits que combinin equilibradament l’alimentació, l’activitat física i el descans facilitarà als alumnes poder viure de manera cada cop més saludable. En aquest sentit, cal contribuir que els alumnes incorporin la pràctica regular d’activitats físiques de manera autònoma com a hàbit saludable al llarg de la vida i també que adoptin actituds crítiques davant de pràctiques i estereotips socials no saludables. Els hàbits saludables no són simples informacions o coneixements que s’hagin rebut sinó que han de ser un conjunt d’actituds i maneres de fer que es duguin a la pràctica de manera mantinguda en el temps.

Dimensió Expressió i comunicació corporal

 

L’expressió corporal té una funció bàsica en el desenvolupament de la persona. El moviment i l’expressió corporal són una altra manera de comunicar-se. Els nens s’expressen, mostren emocions i es relacionen amb els altres de manera espontània amb el seu cos. Potenciar la creativitat, ampliar el repertori motriu i donar valor a la varietat de recursos expressius de què disposen els alumnes, utilitzant diferents tècniques, ha de ser també una tasca de l’educació física. A través de l’expressió i la comunicació corporal afavorim que l’alumne reguli les seves emocions, accepti les diferències i respecti el seu cos i el dels altres.

Dimensió Joc motor i temps de lleure

 

Aquesta dimensió té per objectiu educar en l’ús pedagògic i recreatiu del temps de lleure, considerant que les activitats que s’hi facin han de ser de caràcter voluntari, lúdic i formatiu. El joc motor és un laboratori natural per explorar-se un mateix i per explorar l’entorn proper. El joc acompanya l’infant al llarg dels anys, desenvolupa la seva imaginació i creativitat i permet explorar, conèixer i entendre el seu entorn i relacionar-se amb els altres. També és un instrument per donar a conèixer i fer respectar les diverses cultures i tradicions. Facilita l’expressió de diferents sentiments i la gestió i l’autocontrol de les emocions que se’n generen. Des de l’àmbit de l’educació formal, com és l’escola, hem d’introduir i promocionar activitats físiques i recreatives que es puguin desenvolupar en entorns propers, ja siguin naturals o urbans, per tal que els infants en facin ús durant el seu temps de lleure, i adquireixin, a la vegada, hàbits de vida saludable.

 

A continuació es presenten una col·lecció de documents que poden ser útils als equips docents en el procés de presa de decisions per a la millora dels aprenentatges dels seus alumnes.

Cada escola ha de disposar dels seus propis models de programació. Aquests documents no pretenen uniformar tots els models de programació de les escoles de Catalunya, ans al contrari. Cada centre ha de valorar quins d'aquests models els poden ser útils i quins no.

La formalització d'aquests materials necessita temps. No són documents pensats per omplir de manera ràpida i mecànica. Pretenen ser uns instruments que afavoreixin la reflexió, el debat i la presa de decisions. Exemples d'utilització d'aquests materials

Documents accessibles a través de google drive. Per editar-los es poden descarregar al drive propi (Fitxer-Fes una còpia) o baixar-los en format word o OpenDocument (Fitxer-Baixa com a). Aquests documents es revisen i s'actualitzen periòdicament.

E19

Orientacions metodològiques

S3

Document de suport

E20

Orientacions d'avaluació

S4

Document de suport

E21

Seqüenciació dels criteris d'avaluació d'etapa

S5

Document de suport

 

A continuació es presenten una col·lecció de documents que poden ser útils als equips docents en el procés de presa de decisions per a la millora dels aprenentatges dels seus alumnes.

Cada escola ha de disposar dels seus propis models de programació. Aquests documents no pretenen uniformar tots els models de programació de les escoles de Catalunya, ans al contrari. Cada centre ha de valorar quins d'aquests models els poden ser útils i quins no.

La formalització d'aquests materials necessita temps. No són documents pensats per omplir de manera ràpida i mecànica. Pretenen ser uns instruments que afavoreixin la reflexió, el debat i la presa de decisions. Exemples d'utilització d'aquests materials

Documents accessibles a través de google drive. Per editar-los es poden descarregar al drive propi (Fitxer-Fes una còpia) o baixar-los en format word o OpenDocument (Fitxer-Baixa com a). Aquests documents es revisen i s'actualitzen periòdicament.

CI20

Àrea d'educació física - Continguts

S6

Document de suport

CI21

Àrea d'educació física - Criteris d'avaluació

S7

Document de suport

A continuació es presenten una col·lecció de documents que poden ser útils als equips docents en el procés de presa de decisions per a la millora dels aprenentatges dels seus alumnes.

Cada escola ha de disposar dels seus propis models de programació. Aquests documents no pretenen uniformar tots els models de programació de les escoles de Catalunya, ans al contrari. Cada centre ha de valorar quins d'aquests models els poden ser útils i quins no.

La formalització d'aquests materials necessita temps. No són documents pensats per omplir de manera ràpida i mecànica. Pretenen ser uns instruments que afavoreixin la reflexió, el debat i la presa de decisions. Exemples d'utilització d'aquests materials

Documents accessibles a través de google drive. Per editar-los es poden descarregar al drive propi (Fitxer-Fes una còpia) o baixar-los en format word o OpenDocument (Fitxer-Baixa com a). Aquests documents es revisen i s'actualitzen periòdicament.

CM20

Àrea d'educació física - Continguts

S6

Document de suport

CM21

Àrea d'educació física - Criteris d'avaluació

S7

Document de suport

 

A continuació es presenten una col·lecció de documents que poden ser útils als equips docents en el procés de presa de decisions per a la millora dels aprenentatges dels seus alumnes.

Cada escola ha de disposar dels seus propis models de programació. Aquests documents no pretenen uniformar tots els models de programació de les escoles de Catalunya, ans al contrari. Cada centre ha de valorar quins d'aquests models els poden ser útils i quins no.

La formalització d'aquests materials necessita temps. No són documents pensats per omplir de manera ràpida i mecànica. Pretenen ser uns instruments que afavoreixin la reflexió, el debat i la presa de decisions. Exemples d'utilització d'aquests materials

Documents accessibles a través de google drive. Per editar-los es poden descarregar al drive propi (Fitxer-Fes una còpia) o baixar-los en format word o OpenDocument (Fitxer-Baixa com a). Aquests documents es revisen i s'actualitzen periòdicament.

CS22

Àrea d'educació física - Continguts

S6

Document de suport

CS23

Àrea d'educació física - Criteris d'avaluació

S7

Document de suport

 

Recursos XTEC

 

Recursos edu365

 

Altres recursos i documents

 

Experiències

 

Documents de desplegament