• Imprimeix

Àmbit d'educació en valors

Les competències bàsiques de l’àrea d’educació en valors socials i cívics es refereixen a les capacitats que permeten als alumnes viure plenament i contribuir al benestar dels qui els envolten, tant dels qui els són més propers com dels qui els són més llunyans. En el món complex d’avui és imprescindible treballar actituds que, des d’uns principis morals compartits, contribueixin a la convivència, al respecte dels drets de les persones i a l’assoliment d’unes condicions de vida dignes per a tothom. Els alumnes, en el marc d’una escola inclusiva, han d’aprendre a ser competents per viure i conviure d’acord amb els valors propis d’una societat democràtica: la llibertat i la responsabilitat personal, la solidaritat, el respecte, la igualtat i l’equitat.

Ser competent en aquesta àrea significa poder detectar situacions de la vida quotidiana, a casa, a l’escola, al barri, etc., que permetin respondre i actuar des d’una perspectiva de caràcter ètic. L’enfocament de l’àrea ha de posar un èmfasi especial en l’assoliment d’actituds i d’hàbits de conducta al llarg de tota l’etapa i en l’adquisició d’habilitats mentals, d’autoconeixement, d’autocontrol, d’empatia i d’assertivitat.

Document de desplegament i identificació de les competències bàsiques pròpies de l’àmbit a l’etapa primària

Dimensió Personal

Aquesta dimensió agrupa les competències més relacionades amb els valors ètics, especialment les que serveixen per bastir el propi ethos o caràcter moral. Agrupa les competències bàsiques de l’àrea que s’adrecen a la persona en tant que individu capaç de conèixer les seves emocions i sentiments, de respectar-se a si mateix i d’orientar i dirigir la seva pròpia existència. Per això, inclou les competències que porten a captenir-se de manera autònoma i responsable, amb coneixement dels propis drets i deures, amb la sensibilitat moral per descobrir els aspectes ètics de les diverses situacions i la possibilitat de la felicitat personal. L’assoliment de les competències de la dimensió inclou la construcció d’una ètica inspirada en valors àmpliament consensuats, com els representats per la Declaració Universal de Drets Humans, així com el desenvolupament d’habilitats argumentatives de construcció i expressió del pensament propi. Les competències d’aquesta dimensió, si bé es conceben orientades a la pròpia intimitat, s’assoleixen en gran part gràcies a la interacció amb d’altres persones i es consoliden en els diversos espais i temps socials, siguin escolars, familiars, laborals o de lleure

Dimensió Interpersonal

 

Integren aquesta dimensió les competències que tenen a veure amb la comunicació i la interacció quotidiana de la persona amb d’altres persones concretes. Les competències d’aquesta dimensió preparen per a una acció fonamentada en el diàleg i en el respecte, i també en l’adopció de criteris per tal de considerar allò que fan les altres persones, així com per a la gestió positiva dels conflictes que inevitablement planteja la convivència. Tracta de les relacions que s’estableixen amb les persones amb les quals es conviu. La família, l’escola, el barri o el poble són els àmbits en els quals s’assagen actituds de convivència, simpatia, apatia, antipatia... i són el bressol de la pràctica dels grans valors com el respecte, la tolerància, el diàleg, la cooperació i el compromís. És des d’on es plantegen amb contundència les qüestions relacionades amb la llibertat i la responsabilitat.

Dimensió Social

 

Aquesta dimensió es refereix als rols socials de la persona, és a dir, aquells que amplien l’àmbit de l’actuació del món interpersonal al món social, més enllà de les relacions que s’estableixen amb les persones amb qui compartim la quotidianitat. Les competències d’aquesta dimensió proposen que l’adquisició d’aquests rols es desenvolupi de forma crítica i que estiguin destinats a la millora de l’entorn, sigui natural, social o polític. Així mateix, capaciten per actuar amb criteris davant dels canvis cientificotecnològics i fan èmfasi en l’acció col·lectiva i la capacitat d’actuar cooperativament, amb objectius compartits, projectant aquesta acció al món d’avui i de demà. Els coneixements i les actituds pròpies de les dimensions anteriors, personal i interpersonal, seran la base per a l’assoliment d’aquestes competències. Les habilitats assolides de raonament i de relació permetran establir una relació ètica amb l’entorn afavoridora de la convivència i de la resolució de les situacions d’injustícia.

 

A continuació es presenten una col·lecció de documents que poden ser útils als equips docents en el procés de presa de decisions per a la millora dels aprenentatges dels seus alumnes.

Cada escola ha de disposar dels seus propis models de programació. Aquests documents no pretenen uniformar tots els models de programació de les escoles de Catalunya, ans al contrari. Cada centre ha de valorar quins d'aquests models els poden ser útils i quins no.

La formalització d'aquests materials necessita temps. No són documents pensats per omplir de manera ràpida i mecànica. Pretenen ser uns instruments que afavoreixin la reflexió, el debat i la presa de decisions. Exemples d'utilització d'aquests materials

Documents accessibles a través de google drive. Per editar-los es poden descarregar al drive propi (Fitxer-Fes una còpia) o baixar-los en format word o OpenDocument (Fitxer-Baixa com a). Aquests documents es revisen i s'actualitzen periòdicament.

E22

Orientacions metodològiques

S3

Document de suport

E23

Orientacions d'avaluació

S4

Document de suport

E24

Continguts d'etapa de l'àrea d'educació en valors socials i cívics

S6

Document de suport

E25

Criteris d'avaluació d'etapa de l'àrea d'educació en valors socials i cívics

S7

Document de suport