• Imprimeix

Àmbit digital

El desplegament de les competències digitals és indespensable per a tota persona que vulgui interactuar amb normalitat en la societat actual. Es tracta d'un conjunt d'habilitats, coneixements i també d’actituds que els alumnes han d’anar assolint durant l'educació bàsica obligatòria. Les competències digitals són transversals i poden ser utilitzades per tractar problemes i situacions que afecten qualsevol àrea curricular.

Document de desplegament i identificació de les competències bàsiques pròpies de l'àmbit a l'etapa primària

Dimensió instruments i aplicacions

 Aquesta dimensió fa referència a la capacitat d’utilitzar els diversos dispositius digitals i les seves aplicacions, de manera eficient i eficaç, per tractar dades (textuals, numèriques i audiovisuals) i produir documents de text i multimèdia, imatges, dibuixos, gràfics, sons i vídeos. Tots els dispositius digitals requereixen d’un cert grau de coneixement i destresa en el seu maneig. Per això, les competències d’aquesta dimensió incorporen aspectes de caràcter més tècnic relacionats amb l’ús adequat de cada dispositiu i les seves aplicacions i programari. Es tracta més aviat de ser competent en la utilització dels instruments habituals en cada moment i context que no pas en tots els models existents.

Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i d’aprenentatge

 

Aquesta dimensió fa referència a les capacitats relacionades amb la cerca i selecció d’informació (a Internet i a les xarxes locals), el seu processament cognitiu per transformar-la en coneixement i l’organització dels entorns personals digitals de treball i aprenentatge on emmagatzemem la informació que utilitzem o produïm. Considera l’ús de tècniques i estratègies diverses en funció de les fonts i suports digitals que s’utilitzin, així com la sistematització i planificació d’aquestes estratègies dins l’entorn educatiu. El més rellevant de la dimensió no és només adquirir habilitats instrumentals per a l’organització dels entorns de treball i la cerca i processament de la informació, sinó també, i sobretot, assolir-ne un ús crític i responsable adreçat a la resolució de qüestions i problemes de la vida quotidiana.

Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració

 

Aquesta dimensió fa referència a les capacitats de comunicar i treballar de forma col·laborativa, a través de les xarxes local i Internet, amb la utilització de les eines de comunicació interpersonal i les que faciliten la realització de treballs col·laboratius, presencials i a distància. Considera l’ús de les aplicacions digitals per a l’expressió, producció, comunicació i publicació d’informació i idees dels alumnes en relació amb la intenció comunicativa i els seus destinataris, i també inclou l’ús de les aplicacions que permeten la realització de treballs de manera conjunta amb altres persones, donant suport al treball individual i contribuint a l’aprenentatge dels altres a través de l’ús de documents compartits, wikis, plataformes de formació i xarxes virtuals.

Dimensió hàbits, civisme i identitat digital

 

La necessària participació i desenvolupament personal en la societat de la informació i els seus entorns digitals comporten que els alumnes hagin de distingir entre una gran diversitat de continguts i hagin d’aprendre a analitzar-los i prendre consciencia de la necessitat de fer un ús crític, segur, legal, saludable, responsable i sostenible de les eines digitals. També cal que els alumnes estableixin la distinció entre la bondat que suposa el bon ús de la tecnologia i Internet i els perjudicis que els pot suposar adquirir conductes addictives. Per això, la informació sobre els bons usos en prevenció de la salut física i mental en mitjans tecnològics ha d’aplicar-se en cadascuna de les concrecions de les competències digitals.

 

A continuació es presenten una col·lecció de documents que poden ser útils als equips docents en el procés de presa de decisions per a la millora dels aprenentatges dels seus alumnes.

Cada escola ha de disposar dels seus propis models de programació. Aquests documents no pretenen uniformar tots els models de programació de les escoles de Catalunya, ans al contrari. Cada centre ha de valorar quins d'aquests models els poden ser útils i quins no.

La formalització d'aquests materials necessita temps. No són documents pensats per omplir de manera ràpida i mecànica. Pretenen ser uns instruments que afavoreixin la reflexió, el debat i la presa de decisions. Exemples d'utilització d'aquests materials

Documents accessibles a través de google drive. Per editar-los es poden descarregar al drive propi (Fitxer-Fes una còpia) o baixar-los en format word o OpenDocument (Fitxer-Baixa com a). Aquests documents es revisen i s'actualitzen periòdicament.

 

E26

Orientacions metodològiques

S3

Document de suport

E27

Orientacions d'avaluació

S4

Document de suport

E28

Criteris d'avaluació d'etapa

   

Recursos XTEC

 

Recursos edu365

 

 

Altres recursos i documents

 

Experiències

Documents de desplegament