• Imprimeix

Àmbit de coneixement del medi

L'àmbit de coneixement de medi inclou les àrees de coneixement del medi natural i de coneixement del medi social i cultural. Té com a finalitat proporcionar a l'alumnat els coneixements i les eines per ubicar-se en l’entorn on viu,per aprendre a habitar-lo, a respectar-lo i a millorar-lo.

Document de desplegament i identificació de les competències bàsiques

Dimensió Món actual

Per analitzar fets i fenòmens del món, cal formular-se preguntes i utilitzar estratègies de cerca que permetin realitzar previsions, treure conclusions i justificar actuacions. Les persones han d’ubicar-se en l’espai i en el temps, conèixer i entendre la realitat que les envolta i saber interpretar-la. Han de comprendre situacions i problemes socials rellevants, des d’un plantejament globalitzat on la interacció entre els elements sigui objecte d’estudi i d’anàlisi. Així poden desenvolupar un pensament propi que les predisposa a actuar per millorar el món en què viuen. Interpretar el món des d’aquest vessant ajuda a desenvolupar una mirada crítica i un compromís personal en la defensa del medi ambient, la conservació del patrimoni natural i cultural i la cerca d’una societat més justa.

 
 
 
 
 

Dimensió Salut i equilibri personal

L’OMS defineix la salut com l’estat complet de benestar físic, mental i social i no només com l’absència de malalties i invalideses. Cal ampliar aquesta definició fent referència a una situació d’equilibri físic, mental i social a què qualsevol persona aspira i que li proporciona la capacitat de viure de manera autònoma, feliç i solidària. Per assolir aquest benestar és imprescindible que la persona disposi d’uns recursos i coneixements que li permetin de prendre les decisions oportunes davant de diverses opcions de conducta. És per tot això que, en aquesta dimensió sobre la salut, s’han de tenir presents tres aspectes que corresponen a cada una de les competències que es desenvolupen: el benestar físic, l’equilibri emocional i la prevenció de malalties.

 
 
 

Dimensió Tecnologia i vida quotidiana

Les novetats tecnològiques provoquen unes modificacions en els comportaments socials i en les estructures de la societat que fan imprescindible que qualsevol persona sigui competent a l’hora d’enfrontar-s’hi. Comprendre i valorar el paper de la tecnologia en el món actual permetrà tenir criteri per prendre decisions que tenen a veure amb un ús més eficient i segur dels materials, dels aparells i de la identitat digital pròpia i aliena, de manera que es pugui lluitar de manera eficaç contra les pràctiques que amenacen la salut de les persones i del medi ambient.

 
 

Dimensió ciutadania

La ciutadania és la condició i el dret que detenen les persones que pertanyen a una comunitat política. L’escola contribueix a l’adquisició d’uns hàbits de convivència i a l’aprenentatge dels coneixements que crearan el ciutadà responsable del futur. L’àmbit escolar és un àmbit imprescindible per a l’assoliment d’aquest objectiu pel fet que l’alumne hi conviu amb altres membres de la comunitat, tant els de la seva edat com els adults, perquè hi roman una part importantíssima del seu temps i perquè li ofereix la possibilitat pràctica de participació en la vida col·lectiva més enllà dels aprenentatges teòrics. Els continguts d’aquesta dimensió han de dur l’alumne a identificar-se amb els valors positius del sistema democràtic, de la llibertat, la igualtat i la justícia, a relacionar-se amb els altres amb respecte i tolerància i a implicar-se progressivament en la cosa pública.

 
 
 

 

A continuació es presenten una col·lecció de documents que poden ser útils als equips docents en el procés de presa de decisions per a la millora dels aprenentatges dels seus alumnes.

Cada escola ha de disposar dels seus propis models de programació. Aquests documents no pretenen uniformar tots els models de programació de les escoles de Catalunya, ans al contrari. Cada centre ha de valorar quins d'aquests models els poden ser útils i quins no.

La formalització d'aquests materials necessita temps. No són documents pensats per omplir de manera ràpida i mecànica. Pretenen ser uns instruments que afavoreixin la reflexió, el debat i la presa de decisions. Exemples d'utilització d'aquests materials

Documents accessibles a través de google drive. Per editar-los es poden descarregar al drive propi (Fitxer-Fes una còpia) o baixar-los en format word o OpenDocument (Fitxer-Baixa com a). Aquests documents es revisen i s'actualitzen periòdicament.

E13

Orientacions metodològiques

S3

Document de suport

E14

Orientacions d'avaluació

S4

Document de suport

E15

Seqüenciació dels criteris d'avaluació

S5

Document de suport

A continuació es presenten una col·lecció de documents que poden ser útils als equips docents en el procés de presa de decisions per a la millora dels aprenentatges dels seus alumnes.

Cada escola ha de disposar dels seus propis models de programació. Aquests documents no pretenen uniformar tots els models de programació de les escoles de Catalunya, ans al contrari. Cada centre ha de valorar quins d'aquests models els poden ser útils i quins no.

La formalització d'aquests materials necessita temps. No són documents pensats per omplir de manera ràpida i mecànica. Pretenen ser uns instruments que afavoreixin la reflexió, el debat i la presa de decisions. Exemples d'utilització d'aquests materials

Documents accessibles a través de google drive. Per editar-los es poden descarregar al drive propi (Fitxer-Fes una còpia) o baixar-los en format word o OpenDocument (Fitxer-Baixa com a). Aquests documents es revisen i s'actualitzen periòdicament.

CI10

Continguts comuns

S6

Document de suport

CI11

Criteris d'avaluació comuns

S7

Document de suport

CI12

Àrea de coneixement del medi natural - Continguts

S6

Document de suport

CI13

Àrea de coneixement del medi natural - Criteris d'avaluació

S7

Document de suport

CI14

Àrea de coneixement del medi social i cultural - Continguts

S6

Document de suport

CI15

Àrea de coneixement del medi social i cultural - Criteris d'avaluació

S7

Document de suport

 

A continuació es presenten una col·lecció de documents que poden ser útils als equips docents en el procés de presa de decisions per a la millora dels aprenentatges dels seus alumnes.

Cada escola ha de disposar dels seus propis models de programació. Aquests documents no pretenen uniformar tots els models de programació de les escoles de Catalunya, ans al contrari. Cada centre ha de valorar quins d'aquests models els poden ser útils i quins no.

La formalització d'aquests materials necessita temps. No són documents pensats per omplir de manera ràpida i mecànica. Pretenen ser uns instruments que afavoreixin la reflexió, el debat i la presa de decisions. Exemples d'utilització d'aquests materials

Documents accessibles a través de google drive. Per editar-los es poden descarregar al drive propi (Fitxer-Fes una còpia) o baixar-los en format word o OpenDocument (Fitxer-Baixa com a). Aquests documents es revisen i s'actualitzen periòdicament.

CM10

Continguts comuns

S6

Document de suport

CM11

Criteris d'avaluació comuns

S7

Document de suport

CM12

Àrea de coneixement del medi natural - Continguts

S6

Document de suport

CM13

Àrea de coneixement del medi natural - Criteris d'avaluació

S7

Document de suport

CM14

Àrea de coneixement del medi social i cultural - Continguts

S6

Document de suport

CM15

Àrea de coneixement del medi social i cultural - Criteris d'avaluació

S7

Document de suport

 

A continuació es presenten una col·lecció de documents que poden ser útils als equips docents en el procés de presa de decisions per a la millora dels aprenentatges dels seus alumnes.

Cada escola ha de disposar dels seus propis models de programació. Aquests documents no pretenen uniformar tots els models de programació de les escoles de Catalunya, ans al contrari. Cada centre ha de valorar quins d'aquests models els poden ser útils i quins no.

La formalització d'aquests materials necessita temps. No són documents pensats per omplir de manera ràpida i mecànica. Pretenen ser uns instruments que afavoreixin la reflexió, el debat i la presa de decisions. Exemples d'utilització d'aquests materials

Documents accessibles a través de google drive. Per editar-los es poden descarregar al drive propi (Fitxer-Fes una còpia) o baixar-los en format word o OpenDocument (Fitxer-Baixa com a). Aquests documents es revisen i s'actualitzen periòdicament.

CS12

Continguts comuns

S6

Document de suport

CS13

Criteris d'avaluació comuns

S7

Document de suport

CS14

Àrea de coneixement del medi natural - Continguts

S6

Document de suport

CS15

Àrea de coneixement del medi natural - Criteris d'avaluació

S7

Document de suport

CS16

Àrea de coneixement del medi social i cultural - Continguts

S6

Document de suport

CS17

Àrea de coneixement del medi social i cultural - Criteris d'avaluació

S7

Document de suport

 

Recursos

 

Recursos XTEC

 

Recursos edu365

 

Família i escola

 

Altres recursos