• Imprimeix

Àmbit autonomia i iniciativa personal

L'àmbit de competència d'autonomia, iniciativa personal i emprenedoria està relacionat amb valors i actituds personals, com la responsabilitat, la perseverança, el coneixement d'un mateix i l'autoestima, l'autocrítica, el control emocional, la capacitat d'elegir, d'imaginar projectes i de convertir les idees en les accions, d'aprendre de les errades, d'assumir riscos i de treballar en equip.

A continuació es presenten una col·lecció de documents que poden ser útils als equips docents en el procés de presa de decisions per a la millora dels aprenentatges dels seus alumnes.

Cada escola ha de disposar dels seus propis models de programació. Aquests documents no pretenen uniformar tots els models de programació de les escoles de Catalunya, ans al contrari. Cada centre ha de valorar quins d'aquests models els poden ser útils i quins no.

La formalització d'aquests materials necessita temps. No són documents pensats per omplir de manera ràpida i mecànica. Pretenen ser uns instruments que afavoreixin la reflexió, el debat i la presa de decisions. Exemples d'utilització d'aquests materials

Documents accessibles a través de google drive. Per editar-los es poden descarregar al drive propi (Fitxer-Fes una còpia) o baixar-los en format word o OpenDocument (Fitxer-Baixa com a). Aquests documents es revisen i s'actualitzen periòdicament.

E32

Orientacions metodològiques ( En elaboració)

S3

Document de suport

E33

Orientacions d'avaluació ( En elaboració)

S4

Document de suport

E34

Criteris d'avaluació d'etapa