• Imprimeix

Àmbit artístic

L'àmbit artístic  inclou l'àrea d’educació artística: visual, plàstica, música i dansa. L'educació artística té com objectiu desenvolupar les competències perceptives i d'expressió que permetin als alumnes  comprendre el seu entorn i els mons artístics i culturals i adquirir eines per  comunicar-se amb els llenguatges de les arts. L'alumne aprèn a percebre, però també  a produir a partir del coneixement i de la comprensió de si mateix i del seu entorn.

 

Àmbit artístic (document de desplegament i identificació de les competències bàsiques pròpies de l’àmbit a l’etapa primària)

Dimensió percepció, comprensió i valoració

Aquesta dimensió inclou les competències que fan que una persona adopti una actitud activa i conscient davant de les realitats visuals i sonores existents a l’entorn natural i cultural. Gràcies a elles l’infant comprèn i experimenta el món que l’envolta i és capaç de valorar i gaudir dels aspectes estètics que en formen part. La persona competent pot participar, així, de manera activa i creativa del patrimoni artístic i pot submergir-se en els diversos vessants de la contemporaneïtat artística.

Dimensió interpretació i producció

Integren aquesta dimensió les competències que permeten que una persona s’expressi, interpreti, es comuniqui i gaudeixi utilitzant els llenguatges de les arts. En dominar-les, l’infant podrà compartir sentiments, idees i experiències estètiques mitjançant la realització de produccions artístiques i la interpretació d’obres musicals o escèniques.

Dimensió imaginació i creativitat

Aquesta dimensió inclou les competències que es relacionen amb la imaginació i la creativitat, que són qualitats inherents al gènere humà i que es poden desenvolupar i aprendre. Per les seves característiques, les arts permeten accions d’aprenentatge i reptes artístics sense solucions preestablertes i úniques, que són una bona base per preparar individus flexibles i tolerants, qualitats fonamentals per a la vida en la societat actual.

 

A continuació es presenten una col·lecció de documents que poden ser útils als equips docents en el procés de presa de decisions per a la millora dels aprenentatges dels seus alumnes.

Cada escola ha de disposar dels seus propis models de programació. Aquests documents no pretenen uniformar tots els models de programació de les escoles de Catalunya, ans al contrari. Cada centre ha de valorar quins d'aquests models els poden ser útils i quins no.

La formalització d'aquests materials necessita temps. No són documents pensats per omplir de manera ràpida i mecànica. Pretenen ser uns instruments que afavoreixin la reflexió, el debat i la presa de decisions. Exemples d'utilització d'aquests materials

Documents accessibles a través de google drive. Per editar-los es poden descarregar al drive propi (Fitxer-Fes una còpia) o baixar-los en format word o OpenDocument (Fitxer-Baixa com a). Aquests documents es revisen i s'actualitzen periòdicament.

E16

Orientacions metodològiques

S3

Document de suport

E17

Orientacions d'avaluació

S4

Document de suport

E18

Seqüenciació dels criteris d'avaluació

S5

Document de suport

 

A continuació es presenten una col·lecció de documents que poden ser útils als equips docents en el procés de presa de decisions per a la millora dels aprenentatges dels seus alumnes.

Cada escola ha de disposar dels seus propis models de programació. Aquests documents no pretenen uniformar tots els models de programació de les escoles de Catalunya, ans al contrari. Cada centre ha de valorar quins d'aquests models els poden ser útils i quins no.

La formalització d'aquests materials necessita temps. No són documents pensats per omplir de manera ràpida i mecànica. Pretenen ser uns instruments que afavoreixin la reflexió, el debat i la presa de decisions. Exemples d'utilització d'aquests materials

Documents accessibles a través de google drive. Per editar-los es poden descarregar al drive propi (Fitxer-Fes una còpia) o baixar-los en format word o OpenDocument (Fitxer-Baixa com a). Aquests documents es revisen i s'actualitzen periòdicament.

CI16

Àrea d'educació artística - Continguts comuns

S6

Document de suport

CI17

Àrea d'educació artística - Continguts d'educació visual i plàstica

S6

Document de suport

CI18

Àrea d'educació artística - Continguts de música i dansa

S6

Document de suport

CI19

Àrea d'educació artística: visual i plàstica, música i dansa - Criteris d'avaluació

S7

Document de suport

 

A continuació es presenten una col·lecció de documents que poden ser útils als equips docents en el procés de presa de decisions per a la millora dels aprenentatges dels seus alumnes.

Cada escola ha de disposar dels seus propis models de programació. Aquests documents no pretenen uniformar tots els models de programació de les escoles de Catalunya, ans al contrari. Cada centre ha de valorar quins d'aquests models els poden ser útils i quins no.

La formalització d'aquests materials necessita temps. No són documents pensats per omplir de manera ràpida i mecànica. Pretenen ser uns instruments que afavoreixin la reflexió, el debat i la presa de decisions. Exemples d'utilització d'aquests materials

Documents accessibles a través de google drive. Per editar-los es poden descarregar al drive propi (Fitxer-Fes una còpia) o baixar-los en format word o OpenDocument (Fitxer-Baixa com a). Aquests documents es revisen i s'actualitzen periòdicament.

CM16

Àrea d'educació artística - Continguts comuns

S6

Document de suport

CM17

Àrea d'educació artística - Continguts d'educació visual i plàstica

S6

Document de suport

CM18

Àrea d'educació artística - Continguts de música i dansa

S6

Document de suport

CM19

Àrea d'educació artística - Criteris d'avaluació

S7

Document de suport

 

A continuació es presenten una col·lecció de documents que poden ser útils als equips docents en el procés de presa de decisions per a la millora dels aprenentatges dels seus alumnes.

Cada escola ha de disposar dels seus propis models de programació. Aquests documents no pretenen uniformar tots els models de programació de les escoles de Catalunya, ans al contrari. Cada centre ha de valorar quins d'aquests models els poden ser útils i quins no.

La formalització d'aquests materials necessita temps. No són documents pensats per omplir de manera ràpida i mecànica. Pretenen ser uns instruments que afavoreixin la reflexió, el debat i la presa de decisions. Exemples d'utilització d'aquests materials

Documents accessibles a través de google drive. Per editar-los es poden descarregar al drive propi (Fitxer-Fes una còpia) o baixar-los en format word o OpenDocument (Fitxer-Baixa com a). Aquests documents es revisen i s'actualitzen periòdicament.

CS18

Àrea d'educació artística - Continguts comuns

S6

Document de suport

CS19

Àrea d'educació artística - Continguts d'educació visual i plàstica

S6

Document de suport

CS20

Àrea d'educació artística - Continguts de música i dansa

S6

Document de suport

CS21

Àrea d'educació artística - Criteris d'avaluació

S7

Document de suport

 

Recursos XTEC

 

Recursos edu365

 

Altres recursos

  • AraART. Programa per afavorir la realització de projectes de centre, en col·laboració amb escoles o entitats artístiques de l’entorn.
  • Instruments musicals. Informació i vídeos sobre els instruments musicals més habituals que conformen una orquestra clàssica, així com la seva classificació.

 

Experiències