• Imprimeix

Currículum i orientació

Preguntes Més Freqüents. Orientació

 

ORIENTACIÓ

 1. Com puc informar-me sobre les possibilitats laborals i educatives que tinc?
 2. On em poden fer un qüestionari d'orientació professional?
 3. Puc treballar al mateix temps que estudio?
 4. Quin suport tinc davant les situacions de dificultats en l'aprenentatge?

PROVES D'ACCÉS CFGS

 1. Amb el títol de Tècnic especialista (FP2), es pot accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior?
 2. Quins són els requisits per a presentar-se a la prova d'accés de grau superior?
 3. Sense la prova d'accés a cicles formatius de grau superior, es pot matricular-se en un cicle formatiu de grau superior?
 4. Es pot demanar l'exempció parcial de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior?
 5. On es pot trobar models de proves d'accés a als cicles formatius?

PROVES D'ACCÉS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

 1. Es pot accedir a un cicle formatiu de grau mitjà sense tenir el graduat en ESO?
 2. Quins són els requisits per a presentar-se a les proves d'accés a CFGM?
 3. On prepararen per les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà?
 4. Es pot sol·licitar l'exempció de la prova d'accès als cicles formatius de grau mitjà si s'ha fet un PQPI?
 5. Els títols obtinguts mitjançant la modalitat de formació professional a distància tenen la mateixa validesa que els realitzats assistint a classe?
 6. Es poden cursar tots els mòduls d'un cicle formatiu en la modalitat a distància?
 7. On es pot demanar els recursos addicionals necessaris per poder fer la prova d'accés als cicles formatius per alumnat amb discapacitats?

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS NEE

 1. Es poden fer adaptacions al batxillerat?
 2. Es poden fer adaptacions als cicles formatius?
 3. On es poden demanar els recursos addicionals necessaris per tal que alumnat amb discapacitats pugui fer la prova d'accés als cicles formatius?
 4. Es poden adaptar les PAU (Proves d'accés a la Universitat?
 5. Es pot adaptar l'ESO?

FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

 1. Com es pot obtenir el graduat en Educació Secundària Obligatòria?
 2. Què es pot estudiar en els centres de formació de persones adultes?
 3. Quan és el període de matriculació en els centres de formació de persones adultes?
 4. Quants cursos dura l'ESO en les escoles d'adults?
 5. Com funcionen les proves lliures per obtenir el graduat en Educació Secundària Obligatòria?
 6. Els alumnats amb discapacitats físiques i/o sensorials tenen un tutor en la universitat? Reben support especial o atenció educativa específica?

ENSENYAMENTS D'IDIOMES

 1. Quina és l'edat mínima per poder estudiar a l'Escola Oficial d'Idiomes?
 2. Es pot obtenir el First Certificate a l'escola oficial d'idiomes ?

ENSENYAMENTS ESPORTIUS

 1. Com es pot accedir a un cicle formatiu de grau mitjà d'esports?
 2. Com es pot accedir a un cicle formatiu de grau superior dels ensenyaments d'esports?
 3. L'alumnat amb discapacitat, té la possibilitat de realitzar una prova adaptada per accedir als diferents ensenyaments esportius?

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS

 1. Com es pot accedir als cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny?
 2. Es pot combinar el batxillerat amb els meus estudis de música o dansa?
 3. Què cal fer per accedir als ensenyaments d'art dramàtic?

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

 1. Qui selecciona les matèries de 4t d'ESO que cursarà l'alumnat?
 2. Si es repeteix 4t d'ESO, es poden canviar les matèries optatives i específqiues de modalitat?
 3. Sense graduat en ESO què es pot estudiar?
 4. Amb 17 anys, es pot cursar la formació del Graduat en ESO en un centre o aula de formació de persones adultes?
 5. Sense el títol de graduat en l'ESO i amb 18 anys què es pot estudiar?
 6. Es pot estudiar l'Educació Secundària Obligatòria a distància?
 7. El Graduat Escolar es pot convalidar pel Graduat en ESO?
 8. Amb el graduat en educació secundària obligatòria, quins itineraris es poden seguir ?
 9. Amb el Graduat en ESO es pot cursar un Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI)?

CICLES FORMATIUS

 1. Es pot estudiar un cicle formatiu a distància?
 2. Es pot estudiar un cicle formatiu matriculant-se només d'alguns mòduls formatius?
 3. Si es supera el cicle formatiu de formació professional, es pot obtenir el carnet d'instal·lador de forma automàtica?

BATXILLERAT

 1. Es pot fer la matrícula d'algunes matèries de Batxillerat o s'ha de fer la matrícula del curs sencer?
 2. Quantes modalitats de batxillerat existeixen?
 3. Es poden fer pràctiques a una empresa al Batxillerat?
 4. Superat el cicle formatiu de grau mitjà, es convaliden matèries de Batxillerat?
 5. Amb el títol de Tècnic auxiliar d'FP1, es pot accedir al Batxillerat?
 6. Es pot cursar el batxillerat en un temps inferior a dos cursos?

 

Puja


 

ORIENTACIÓ

Com puc informar-me sobre les possibilitats laborals i educatives que tinc?

Consulta amb el teu tutor o amb l'especialista d'orientació educativa del centre l'opció més adequada o bé contacta directament amb l'EAP si coneixes quin et toca per zona.
Hi ha una àmplia xarxa de punts d'informació juvenils que s'encarreguen d'informar-te sobre els recursos de formació i inserció laboral de la teva zona.

 

On em poden fer un qüestionari d'orientació professional?

Si estas fent l'ESO, pots dirigir-te al teu tutor/a i l'orientador/a del teu centre per ajudar-te en el teu procés de presa de decisions.

 

Puc treballar al mateix temps que estudio?

Modalitats de formació flexilble:

 • Formació a distància a través de lInstitut Obert de Catalunya (IOC)
 • Fomació professional dual
 • Formació d'adults
 • Matriculació de mòduls i/o unitats fomatives per separat
 • Formació Contínua

 

Quin suport tinc davant les situacions de dificultats en l'aprenentatge?

Consulta amb el teu tutor i amb l'especialista d'orientació educativa.

 

Puja


 

PROVES D'ACCÉS CFGS

Amb el títol de Tècnic especialista (FP2), es pot accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior?

Sí, poden accedir a la formació professional de grau superior aquelles persones que estiguin en possessió del títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent a efectes acadèmics, independentment de la seva especialitat.

 

Quins són els requisits per a presentar-se a la prova d'accés de grau superior?

Per poder fer la prova d'accés a grau superior cal:

 • Haver complert els 19 anys o complir-los durant l'any en que es fa la prova.
 • Tenir 18 anys i haver superat un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional del mateix grup d'itineraris.

 

Sense la prova d'accés a cicles formatius de grau superior,  hi ha la possibilitat de matricular-se en un cicle formatiu de grau superior?

Sí, amb els requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat o equivalent a efectes acadèmics.
 • Tenir un títol d'FP2 o equivalent.
 • Haver aprovat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
 • En el cas que es compleixin els requisits d'estar exempt de la part comuna i específica de les proves d'accés.

En cas de voler accedir als CFGS d'ensenyaments esportius i d'arts plàstiques i disseny, s'ha d'haver cursat el grau mitjà de la mateixa especialitat.

 

Es pot demanar l'exempció parcial de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior?

Sí, en els supòsits següents:

 • Exempció de la matèria de llengua catalana les persones que acrediten menys de dos anys de residència a Catalunya.
 • Exempció de la part comuna per haver superat:
  • La prova d'accés a cicles de grau superior de formació professional
  • Les proves d'accés de caràcter general a cicles de grau superior d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny.
 • Exempció de la part específica:
  • Les persones que tenen un títol de tècnic o tècnica del mateix grup d'itineraris que el cicle formatiu de grau superior a què es vol accedir.
  • Per al cicle formatiu de grau superior d'animació d'activitats físiques i esportives, les persones que acrediten la condició d'esportistes d'alt nivell o d'alt rendiment.
  • Per acreditació de competències o superació de mòduls formatius associats a una unitat de competència.
  • Les persones que tenen experiència laboral, esportiva o en tasques de voluntariat relacionades amb el cicle formatiu a què volen accedir.
 • Exempció total de la prova:
  • La poden sol·licitar les persones que compleixen algun dels requisits d'exempció de la part comuna i algun dels requisits de la part específica.

On es pot trobar models de proves d'accés a als cicles formatius?

Es pot trobar models de prova en el web Estudiar a Catalunya.

Puja


 

PROVES D'ACCÉS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Es pot accedir a un cicle formatiu de grau mitjà sense tenir el graduat en ESO?

Sí, mitjançant:

 • Les proves d'accés.
 • El curs específic per a l'accés.
 • A partir d'haver obtingut una qualificació de 8 o més en els mòduls obligatoris A i B d'un Programa de qualificació professional inicial (PQPI), o bé haver superat el mòdul C de caràcter voluntari.

 

Quins són els requisits per a presentar-se a les proves d'accés a CFGM?

Cal tenir 17 anys o complir-los l'any en que es fa la prova.

 

On prepararen per les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà?

Als centres i aules de formació per a persones adultes i en altres centres autoritzats pel Departament d'Ensenyament.

 

Es pot sol·licitar l'exempció de la prova d'accès als cicles formatius de grau mitjà si s'ha fet un PQPI?

 • Poden sol·licitar l'exempció de l'àmbit cientificotecnològic les persones que cursen amb aprofitament i superen un programa de qualificació professional inicial.
 • Poden sol·licitar l'exempció total de la prova les persones que van superar els mòduls obligatoris A i B d'un programa de qualificació professional inicial amb una qualificació final igual o superior a 8.

 

Els títols obtinguts mitjançant la modalitat de formació professional a distància tenen la mateixa validesa que els realitzats assistint a classe?

Si, la titulació és la mateixa.

 

Es poden cursar tots els mòduls d'un cicle formatiu en la modalitat a distància?

Si, excepte el mòdul formatiu presencial i obligatori de Formació en un Centre de Treball (FCT). Aquest es pot convalidar mitjançant l'acreditació de l'experiència laboral.

 

On es pot demanar els recursos addicionals necessaris per poder fer la prova d'accés als cicles formatius per alumnat amb discapacitats?

Les persones amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques i/o sensorials i que tinguin la declaració legal del CAD poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova d'accés al Departament d'Ensenyament.

 

Puja


 

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS NEE

BATXILLERAT

Es poden fer adaptacions al batxillerat?

Sí, mitjançant la confecció d'un pla individualitzat, en cas d'altes capacitats intel·lectuals, necessitats educatives específiques, discapacitats físiques o sensorials o combinació amb estudis de música o dansa o pràctica intensiva de l'esport. Les adaptacions inclouen: criteris d'avaluació, durada i en casos excepcionals, supressió d'alguna matèria. No s'adaptaran els objectius o continguts fonamentals del batxillerat.

 

CICLES FORMATIUS

Es poden fer adaptacions als cicles formatius?

Sí, mitjançant la petició a la Direcció General d'una modificació curricular en el cas de posseir el CAD o certificat mèdic. Les adaptacions inclouen: criteris d'avaluació, durada i en casos excepcionals, supressió d'alguna matèria. No s'adaptaran els objectius o continguts fonamentals del cicle, tot i que es podran acreditar, en cas de no consecució de tot el cicle, les unitats de competència corresponents.

 

On es poden demanar els recursos addicionals necessaris per tal que alumnat amb discapacitats pugui fer la prova d'accés als cicles formatius?

Les persones que tinguin el CAD o un certificat mèdic que acrediti discapacitats físiques o sensorials poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris al Departament d'Ensenyament.

 

Es poden adaptar les PAU (Proves d'accés a la Universitat?)

Sí, en cas de presentar el Pla Individualitzat de l'alumne i/o el CAD o certificat mèdic acreditatiu. Les PAU es poden adaptar per a l'alumnat amb discapacitat física o sensorial i per a l'alumnat amb necessitats educatives específiques.

 

ESO

Es pot adaptar l'ESO?

Cal que ho consultis amb el teu tutor/a, orientador/a del teu centre educatiu o l'EAP (Equip d'Assessorament Psicopedagògic).

Puja


 

FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Com es pot obtenir el graduat en Educació Secundària Obligatòria?

A través de 3 vies:

 • Títol de GESO en escoles d'adults. Aquesta formació es pot cursar de manera presencial als centres i aules de formació de persones adultes.
 • Títol de GESO a distància a l'Institut Obert de Catalunya (IOC).
 • Proves lliures per a l'obtenció del graduat en Educació Secundària Obligatòria que convoca el Departament d'Ensenyament.

 

Què es pot estudiar en els centres de formació de persones adultes?

Els centres i les aules de formació de persones adultes ofereixen, en horari de matí, tarda i vespre, els següents ensenyaments i programes de formació:

 • Ensenyaments inicials i bàsics.
 • Formació Instrumental.
 • Educació Secundària per a les persones adultes.
 • Preparació per a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat per a majors de 25 anys.
 • Competències per a la societat de la informació: informàtica a nivell d'usuari.

 

Quan és el període de matriculació en els centres de formació de persones adultes?

La preinscripció s'ha de fer al juny i la matriculació al setembre. Excepcionalment, cada centre o aula pot admitir matrícules en altres dates sempre i quan disposi de places disponibles.

 

Quants cursos dura l'ESO en les escoles d'adults?

Normalment dos cursos acadèmics. Aquesta durada es pot flexibilitzar per a aquelles persones que ho necessitin en funció de la seva disponibilitat o ritme d'aprenentatge.

 

Com funcionen les proves lliures per obtenir el graduat en Educació Secundària Obligatòria?

Cal tenir 18 anys l'any de la realització de la prova. La prova està estructurada en tres àmbits:

 • àmbit de comunicació
 • àmbit científicotecnològic
 • àmbit social

La superació dels tres àmbits comporta l'obtenció del títol del graduat/da en educació secundària obligatòria.

 

Els alumnats amb discapacitats físiques i/o sensorials tenen un tutor en la universitat? Reben support especial o atenció educativa específica?

El servei que ho gestiona a la UB s'anomena Oficina de Programes d'Integració (del Servei d'Atenció a l'Estudiant). Aquest servei també està disponible a d'altres universitats.

 

Puja


 

ENSENYAMENTS D'IDIOMES

Quina és l'edat mínima per poder estudiar a l'Escola Oficial d'Idiomes?

Per estudiar a l'Escola oficial d'idiomes cal tenir, com a mínim, el 2n curs d'ESO (o equivalent) aprovat en el moment de fer la matrícula. Aquesta condició és vàlida tant per estudiar a l'EOI com per matricular-se per lliure.

 

Es pot obtenir el First Certificate a l'escola oficial d'idiomes?

No. A les EOI Pes poden treure les següents certificacions oficials d'idiomes:

 • Certificat de cicle elemental que correspon al nivel B1 del marc europeu comú de referència per a les llèngües.
 • Certificat d'aptitud que correspon al nivel B2 del marc europeu comú de referència per a les llèngües.

 

Puja


 

ENSENYAMENTS ESPORTIUS

Com es pot accedir a un cicle formatiu de grau mitjà d'esports?

Per accedir al primer nivell de grau mitjà d'una modalitat esportiva cal superar la prova específica d'accés, i tenir el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics).
Si no es té el graduat en educació secundària obligatòria també pots accedir si superes la prova d'accés general i especifica al cicle formatiu de grau mitjà d'ensenyaments esportius.

 

Com es pot accedir a un cicle formatiu de grau superior dels ensenyaments d'esports?

Per accedir al grau superior cal tenir el títol de tècnic o tècnica de la modalitat, especialitat o disciplina esportiva corresponent, tenir el títol de batxiller (o equivalent a efectes acadèmics) i superar la prova específica d'accés o acreditar els mèrits esportius corresponents de la modalitat o especialitat. Per poder fer aquesta prova cal tenir 19 anys o complir-los l'any en què es fa la prova.

 

L'alumnat amb discapacitat, té la possibilitat de realitzar una prova adaptada per accedir als diferents ensenyaments esportius?

Si. Les persones amb discapacitats que requereixin una adaptació de la prova i que tinguin la declaració legal de disminució, podran sol·licitar l'adaptació i/o els recursos addicionals necessaris per desenvolupar-la.

 

Puja


 

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS

Com es pot accedir als cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny?

Les persones que volen accedir un cicle de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny però no tenen el graduat en educació secundària (o d'estudis declarats equivalents), han de superar la part comuna i la part específica de la prova d'accés. Per presentar-se a la prova cal tenir complerts 17 anys o complir-los l'any natural en que es fa la prova.
Les persones que tenen el graduat en educació secundària (o un títol equivalent) només han de fer la part específica.

 

Es pot combinar el batxillerat amb els meus estudis de música o dansa?

Sí, mitjançant els ensenyaments integrats.
També es pot fer la modalitat artística de batxillerat.

 

Què cal fer per accedir als ensenyaments d'art dramàtic?

Per accedir a aquests ensenyaments cal tenir el batxillerat (o equivalent o superar la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys) i superar la prova d'accés de l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona.

 

Puja


 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Qui selecciona les matèries de 4t d'ESO que cursarà l'alumnat?

L'alumnat és qui decideix quines matèries optatives i específqiues vol cursar. Previament, el centre portarà a terme un procès d'informació i orientació a l'alumnat i la família per afavorir la presa de decisions per afavorir que l'elecció de les opcions i matèries escollides siguin les més adequades als seus interessos i la seva orientació formativa posterior.

 

Si es repeteix 4t d'ESO, es poden canviar les matèries optatives i específqiues de modalitat?

Sí, en cas de repetició es pot canviar de modalitat.

 

Sense graduat en ESO què es pot estudiar?

En funció de l'edat hi ha diferents opcions:

 • Repetir curs un màxim de dues vegades per tal d'obtenir el graduat en educació secundària obligatòria. Fins els 18 anys.
 • Preparar les proves d'accés a CFGM. Les persones que volen accedir a un cicle formatiu de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny o d'ensenyaments d'esports i no tenen la titulació necessària, poden fer-ho si superen les proves específica i comuna d'accés que un cop l'any convoca el Departament d'Ensenyament.
 • Curs específic per l'accès a Cicles de Grau Mitjà. Cal tenir 17 anys.
 • Fer un PQPI (Programa de Qualificació Professional Inicial). Si es superen tots els mòduls del Programa (Obligatòris:A - B i Voluntàri: C) s'obté també el títol de Graduat en ESO. Fins els 21 anys.

 

Amb 17 anys, es pot cursar la formació del Graduat en ESO en un centre o aula de formació de persones adultes?

El requisit per poder cursar la fomació del graduat en ESO en un centre o aula de formació de persones adultes és tenir, com a mínim, 18 anys l'any natural en què s'inicia la formació.
Amb caràcter excepcional, es pot autoritzar la incorporació a les persones que l'any natural en què inicien la formació tenen entre 16 i 17 anys si:

 • per motius laborals no poden seguir els estudis de règim ordinari.
 • estan en procés d'obtenció d'un permís de treball.
 • són esportistes d'alt rendiment que no poden incorporar-se al sistema educatiu ordinari.
 • tenen necessitats específiques justificades que ho fan aconsellable.
 • cursen o han cursat programes de qualificació professional inicial.

 

Sense el títol de graduat en l'ESO i amb 18 anys què es pot estudiar?

Si fa menys de dos anys que l'alumnat ha finalitzat l'ESO i no té més de cinc matèries suspeses, es pot presentar a les proves que convoca el centre on va cursar l'ESO per obtenir el títol.
Assistir a un centre o un aula de formació de persones adultes durant un curs acadèmic i assolir els objectius del cicle.
Estudiar a l'Institut Obert de Catalunya (IOC).
Presentar-se a les proves lliures per a l'obtenció del graduat en educació secundària que es convoquen dues vegades a l'any.

 

Es pot estudiar l'Educació Secundària Obligatòria a distància?

Sí, es pot estudiar a l'Institut Obert de Catalunya. Els requisits són:

 • Tenir més de 18 anys.
 • Tenir entre 16 i 18 anys i trobar-se en alguna de les circumstàncies següents:
  • Viure lluny d'un centre d'ensenyament o viure a l'estranger.
  • Tenir alguna discapacitat.
  • Formar part de col·lectius especials com ara esportistes o músics.
  • Treballar.
  • Altres circumstàncies, que hauran de ser valorades per la direcció del centre.

L'alumnat menor de 16 anys només es podrà inscriure a l'IOC de forma extraordinària, prèvia autorització del Departament d'Ensenyament.

 

El Graduat Escolar es pot convalidar pel Graduat en ESO?

No. A nivell acadèmic el graduat escolar és equivalent al 2n d'ESO.
El títol de tècnic auxiliar (FP1) i el 2n de BUP, fins a dues assignatures suspeses, si que són equivalents al Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
Cal tenir en compte, però, que a nivell laboral el graduat escolar si que equival al graduat en ESO.

 

Amb el graduat en educació secundària obligatòria, quins itineraris es poden seguir?

Batxillerat: El batxillerat prepara l'alumnat per cursar estudis posteriors, tant cicles formatius de grau superior com universitaris, i per a l'accés al món laboral.
Cicles formatius de grau mitjà: La formació professional capacita per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional pròpia de cada títol i comprendre l'organització i les característiques del sector corresponent.
Ensenyaments artístics: estudis relacionats amb les arts plàstiques i el disseny estructurats en cicles formatius de grau mitjà.
Ensenyaments esportius.

 

Amb el Graduat en ESO es pot cursar un Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI)?

No. Per cursar programes de qualificació professional inicial (PQPI) es un requisit no tenir el graduat en ESO, i es prioritza a qui no té més de 21 anys.

Puja


 

CICLES FORMATIUS

Es pot estudiar un cicle formatiu a distància?

Sí, a l'Institut Obert de Catalunya.

 

Es pot estudiar un cicle formatiu matriculant-se només d'alguns mòduls formatius?

Sí. Un cop finalitzat el procés ordinari de matrícula els centres públics oferten la matrícula parcial dels mòduls formatius on quedin places vacants.

 

Si es supera el cicle formatiu de formació professional, es pot obtenir el carnet d'instal·lador de forma automàtica?

En acabar el cicle formatiu, l'alumnat que obtingui el títol corresponent, rebrà també un certificat que acrediti que compleix els requisits per l'obtenció directa del carnet o carnets a què dóna accés el títol obtingut i l'haurà de presentar al Departament d'Empresa i Ocupació per sol·licitar-lo.

 

Puja


 

BATXILLERAT

Es pot fer la matrícula d'algunes matèries de Batxillerat o s'ha de fer la matrícula del curs sencer?

Es pot fer la matrícula de matèries soltes en algun d'aquests supòsits:

 • Si es cursa el batxillerat a distància o nocturn.
 • Si es repeteix primer o segon curs.
 • L'alumnat passa al segon curs quan han superat totes les matèries de primer curs o tenen avaluació negativa en dues matèries com a màxim.
 • L'alumnat que passa al segon curs sense haver superat totes les matèries s'ha de matricular de les matèries pendents del curs anterior. Els centres han d'organitzar les consegüents activitats de recuperació i l'avaluació de les matèries pendents.

 

Quantes modalitats de batxillerat existeixen?

Es pot escollir entre tres modalitats de batxillerat:

 • Arts.
 • Humanitats i ciències socials.
 • Ciències i tecnologia.

La modalitat que es triï el primer any es mantindrà durant els dos cursos del cicle.

 

Es poden fer pràctiques a una empresa al Batxillerat?

Si. L'estada a l'empresa és una matèria optativa del batxillerat que té com a objectiu fer conèixer a l'alumnat la realitat del món laboral. L'estada a l'empresa es farà prioritàriament a partir del 3r trimestre del primer any o bé durant el mes de setembre posterior.

 

Superat el cicle formatiu de grau mitjà, es convaliden matèries de Batxillerat?

Sí, els alumnats procedents de cicles formatius poden accedir a 1r de batxillerat amb l'exempció del treball de recerca i de les matèries optatives.

 

Amb el títol de Tècnic auxiliar d'FP1, es pot accedir al Batxillerat?

Sí, es pot accedir. El Títol de Tècnic auxiliar (FP1) és l'equivalent a efectes acadèmics al títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

 

Es pot cursar el batxillerat en un temps inferior a dos cursos?

Si, per l'alumnat amb altes capacitats intel·lectuals i elevat rendiment acadèmic. Excepcionalment, els centres podran autoritzar plans individuals que comportin la reducció o ampliació, més enllà dels límits previstos amb caràcter general de la durada de l'etapa.

Puja