• Imprimeix

Currículum i orientació

Preguntes Més Freqüents. Batxillerat.

 

 1. Quantes matrícules d'honor es poden concedir? Amb quin criteri? 
 2. La normativa LOE estableix que l'alumnat de 2n de batxillerat que no aprovi totes les matèries, l'any següent podrà matricular-se només de les matèries pendents, sense haver de repetir el curs complet. És possible repetir tot el 2n curs sencer, suspeses i aprovades, per tal de poder millorar la nota final del batxillerat?
 3. Qui pot votar en les avaluacions extraordinàries de batxillerat?
 4. Un alumne/a es pot presentar a la convocatòria extraordinària per pujar nota?
 5. Es pot canviar alguna matèria de modalitat o optativa a la convocatòria extraordinària?
 6. En quins moments s'ha de posar nota a l'alumnat de 2n curs amb matèries pendents de 1r curs?
 7. L'alumnat de 2n curs que té matèries pendents de 1r pot presentar-se a la convocatòria extraordinària de setembre amb l'alumnat de 1r curs?
 8. A partir de quin moment és vigent la possibilitat, per a l'alumnat en possessió del títol de tècnic de formació professional, d'obtenir el títol de batxiller superant només les matèries comunes de batxillerat?
 9. Què passa si un alumne/a ha cursat 1r de batxillerat (LOE) i ara es troba que la modalitat que ha escollit no li permet l'accés a l'estudi universitari desitjat?
 10. Com es calcula la qualificació mitjana de batxillerat de l'alumnat que va començar amb LOGSE i acaba amb LOE?
 11. Per al càlcul de la mitjana LOE, quina nota es té en compte de les matèries LOGSE amb continuïtat de dos cursos?
 12. Com funcionava en el curs 2009-2010 l'avaluació final de curs de 1r de batxillerat (LOE)?
 13. Quines normes de pas de curs s'aplicaven a l'alumnat de batxillerat en el curs 2009-2010?
 14. Com funcionava en el curs 2009-2010 l'avaluació final de curs de 2n de batxillerat (LOE)?

 

 

1. Quantes matrícules d'honor es poden concedir? Amb quin criteri?

El centre educatiu pot concedir una matrícula d'honor per cada vint alumnes, i una altra si en resultés una fracció sobrant sobre el total d'alumnes avaluats del curs. Aquesta xifra no admet excepcions.

El requisit que ha de complir l'alumnat és tenir una nota de batxillerat igual o superior a 9.

El criteri per decidir, dins del límit general establert, a quins dels alumnes del centre amb nota igual o superior a 9 se'ls concedeix la menció "matrícula d'honor" el decideix el propi centre. Aquesta concessió és una potestat del centre, no una obligació.

Puja


 

2. La normativa LOE estableix que l'alumnat de 2n de batxillerat que no aprovi totes les matèries, l'any següent podrà matricular-se només de les matèries pendents, sense haver de repetir el curs complet. És possible repetir tot el 2n curs sencer, suspeses i aprovades, per tal de poder millorar la nota final del batxillerat?

És possible renunciar a les matèries aprovades i repetir el 2n curs sencer. En cas que l'alumne/a prengui la decisió de repetir el curs sencer, s'entén que renuncia definitivament a les matèries superades; en conseqüència, se  li consignaran les notes que obtingui en el nou curs, que poden ser millors o pitjors, per la qual cosa la decisió de renunciar ha de ser molt meditada.

El procediment per demanar la renúncia queda recollit al document Organització i funcionament dels centres, en l'apartat Promoció de curs i permanència d'un any més en el mateix curs de batxillerat.

Puja


 

3. Qui pot votar en les avaluacions extraordinàries de batxillerat?

L' Ordre EDU/554/2008 estableix que l'equip docent, integrat per un professor o professora de cada matèria i coordinat i presidit pel professor o professora que exerceixi la tutoria, ha d'actuar com a òrgan col·legiat en tot el procés d'avaluació de l'alumnat del grup corresponent i en l'adopció de les decisions que en resultin. Totes les persones participants, inclosos membres de l'equip directiu i professionals que intervinguin en el procés d'ensenyament i aprenentatge de l'alumnat, tenen veu en les reunions de l'equip docent. Però en les sessions d'avaluació només tenen vot els professors de les matèries que hagi cursat l'alumne, sigui en el mateix curs acadèmic o en l'anterior. Cada professor o professora pot emetre un vot únic, amb independència del nombre de matèries que imparteixi. Els vots els emeten les persones presents, sense possibilitat de delegació.

Es recorda que si la decisió de l'equip docent després de les proves extraordinàries, a efectes de pas de curs o d'obtenció del títol de batxiller, implica modificar la qualificació d'alguna matèria, cal l'acord de la majoria de dos terços i que, en cas que es produeixi aquesta votació, cada membre de l'equip docent haurà d'exposar raonadament la justificació del seu vot, la qual s'haurà de fer constar en l'acta d'avaluació.

Puja


4. Un alumne/a es pot presentar a la convocatòria extraordinària per pujar nota?

 
No. La convocatòria extraordinària és de recuperació de les matèries que no s'hagin superat en la convocatòria ordinària.

Puja


5. Es pot canviar alguna matèria de modalitat o optativa a la convocatòria extraordinària?


No. La convocatòria extraordinària ha de ser coherent amb la convocatòria ordinària. Si un alumne/a de 1r curs, després de l'avaluació ordinària de juny, ja té decidit que farà canvis en el seu currículum, els formalitzarà amb efectes a l'inici del curs següent, però no afectaran la convocatòria extraordinària de setembre que encara ha de fer.

Puja


 

6. En quins moments s'ha de posar nota a l'alumnat de 2n curs amb matèries pendents de 1r curs?

 

L'alumnat de 2n amb matèries pendents de 1r ha de fer les activitats de recuperació programades pel centre, d'acord amb la temporització decidida pel centre, els resultats de les quals tindran plasmació oficial en l'acta d'avaluació ordinària de finals de maig. En aquestes actes oficials ordinàries de finals de maig, l'alumnat de 2n és qualificat tant de les matèries de 2n curs com de les matèries pendents de 1r curs que pogués arrossegar.

En cas que a l'alumnat encara li quedin matèries suspeses (tant de 2n curs com pendents de 1r), aquestes seran objecte de recuperació durant el mes de juny i seran qualificades a les actes extraordinàries de finals de juny. Amb aquesta qualificació extraordinària de juny finalitzen les oportunitats de recuperació de matèries per als alumnes de 2n curs.

Puja


 

 

7. L'alumnat de 2n curs que té matèries pendents de 1r pot presentar-se a la convocatòria extraordinària de setembre amb l'alumnat de 1r curs?


No.   Els alumnes de 2n curs ja han completat tot el procés d’avaluació (convocatòria ordinària i convocatòria extraordinària, tant per a les matèries del propi curs com per a les pendents de primer) a finals del mes de juny. En conseqüència, no hi ha cap possibilitat que al mes de setembre s’hi introdueixi cap modificació en el seu expedient excepte, si es dóna el cas, les que siguin fruït d’un procés de reclamació de notes. Aquests alumnes no tenen dret a una tercera convocatòria oficial dins del mateix curs acadèmic; en tenen dues (ordinària i extraordinària), com la resta de l'alumnat.

Puja


8. A partir de quin moment és vigent la possibilitat, per a l'alumnat en possessió del títol de tècnic de formació professional, d'obtenir el títol de batxiller superant només les matèries comunes de batxillerat?

La disposició addicional de l’Ordre ENS/62/2012, de 15 de març, que estableix aquesta possibilitat, té efectes a partir del curs acadèmic 2011-2012. Per resoldre els dubtes més habituals sobre la seva aplicació, s’han emès les Orientacions sobre l'aplicació de la disposició addicional de l'Ordre ENS/62/2012.

Puja


 

9. Què passa si un alumne/a ha cursat 1r de batxillerat (LOE) i ara es troba que la modalitat que ha escollit no li permet l'accés a l'estudi universitari desitjat?

La nova normativa d'accés als estudis universitaris és més oberta que l'anterior: s'eliminen les vies d'accés existents fins ara, lligades a la modalitat. La superació de la part general de la prova de les PAU (les matèries comunes i 1 matèria de la modalitat que sigui) és l'únic requisit obligatori per accedir a la universitat.

És important tenir en compte que hi haurà un examen voluntari de matèries específiques. Les universitats decidiran quines matèries de modalitat  poden afegir nota per a l'accés a uns estudis universitaris concrets. Això serà important en aquells estudis que tinguin més demanda que oferta.

Per tant, per a l'accés a determinats estudis pot ser essencial la tria de determinades matèries, però no d'una modalitat concreta.

En el cas hipotètic que l'alumne que ha fet 1r ara veiés que "necessita" cursar una específica perquè "preveu" que li serà útil examinar-se i resultés que no l'està cursant o no és de la seva modalitat, tindria la possibilitat de canviar de modalitat, o d'afegir-la dins la franja de la seva modalitat (sense canviar de modalitat) a 2n, ja que només està obligat a cursar 5 matèries de la modalitat pròpia.

Puja


 

10. Com es calcula la qualificació mitjana de batxillerat de l'alumnat que va començar amb LOGSE i acaba amb LOE?

Aquest alumnat s'ha incorporat al batxillerat-LOE d'acord amb el que estableixen les Instruccions per a determinar el currículum de l'alumnat que, havent cursat matèries de batxillerat del pla d'estudis establert per la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE), s'incorpora al batxillerat establert per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOE) a partir del curs 2009-2010. Aquestes instruccions contenen un quadre d'equivalències, de manera que les matèries superades en batxillerat-LOGSE es transformen en matèries de batxillerat-LOE (mantenint la qualificació) i l'alumnat tan sols ha de cursar les matèries necessàries per completar un currículum LOE.

D'aquesta manera,  un cop feta l'equivalència, és com si l'alumnat tingués un currículum 100% LOE:

- D'una banda, té les matèries "transformades" a partir de les originals LOGSE. Aquestes matèries ja tenien una qualificació numèrica.

- De l'altra, té les matèries cursades realment en el batxillerat LOE.

Per a procedir al càlcul de la mitjana, atès que el resultat de la conversió és com si l'alumnat tingués un currículum 100% LOE, s'aplicarà el que estableix l'annex 2 de l' Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn, és a dir que el 90% de la nota és la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries cursades ( sense ponderar) i el 10% és la qualificació del treball de recerca.

Puja


 

11. Per al càlcul de la mitjana LOE, quina nota es té en compte de les matèries LOGSE amb continuïtat de dos cursos?

Per a l'alumnat que va començar el batxillerat-LOGSE però acaba amb batxillerat-LOE, hi ha establerta una taula d'equivalències* que transforma les matèries superades en batxillerat-LOGSE i les converteix en matèries de batxillerat-LOE mantenint la qualificació.

En el cas de les matèries amb continuïtat en els dos cursos i que havien tingut una avaluació final LOGSE, això vol dir que aquesta nota es traspassarà a les matèries equivalents LOE.

Exemple 1 - alumne amb tota la matèria de continuïtat superada


La qualificació que l'alumne hagués tingut del Llatí de 1r curs no es té en compte (com ja succeïa en el batxillerat LOGSE) perquè l'alumne ja va tenir una qualificació globalitzada de la matèria per a tot el cicle.

 

Exemple 2 - alumne amb la matèria de 1r curs superada però amb el global suspès

* Vegeu les Instruccions per a determinar el currículum de l'alumnat que, havent cursat matèries de batxillerat del pla d'estudis establert per la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE), s'incorpora al batxillerat establert per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOE) a partir del curs 2009-2010.

Puja


12. Com funcionava en el curs 2009-2010 l'avaluació final de curs de 1r de batxillerat (LOE)?

D'acord amb l' Ordre EDU/554/2008, aquests alumnes disposaven d'una avaluació final de curs en els termes establerts en l'article 10. L'alumnat rebia qualificacions numèriques enteres, del 0 al 10. En aquesta avaluació final l'equip docent no tenia potestat per a modificar cap de les qualificacions.
D'acord amb l'article 11 de l'Ordre de referència, amb posterioritat a aquesta avaluació final, l'alumnat que no hagués superat totes les matèries en l'avaluació final disposava de proves extraordinàries de recuperació.
Aquestes proves extraordinàries no es podien fer abans dels cinc darrers dies de classe, prenent com a referència el calendari lectiu que fixava la corresponent ordre per la qual s'establia el calendari escolar del curs. L'Ordre EDU/263/2009, de 19 de maig, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2009-2010 per als centres educatius no universitaris de Catalunya estableix a l'article 3 el dia 22 de juny com a data límit per a les activitats lectives d'aprofundiment i consolidació, entre les quals s'inclouen les proves extraordinàries.
Després de les proves extraordinàries tenia lloc una nova sessió d'avaluació en què es prenien les decisions definitives del curs acadèmic respecte a la superació de matèries. En aquesta sessió, l'equip docent, actuant de manera col·legiada, valorava la maduresa acadèmica de l'alumne/a en relació amb els objectius del batxillerat. Aquesta valoració podia implicar la modificació de la qualificació d'alguna matèria, per a la qual cosa calia l'acord de la majoria de dos terços dels membres presents en la sessió (qualificació amb asterisc).

Puja


 

13. Quines normes de pas de curs s'aplicaven a l'alumnat de batxillerat en el curs 2009-2010?

El curs 2009-2010, a tot l'alumnat de batxillerat (LOGSE i LOE) li eren d'aplicació els criteris de pas de curs establerts en els articles 12 i 13 de l' Ordre EDU/554/2008.
Cal tenir present la sentència del Tribunal Suprem en relació amb el batxillerat. Concretament, s'ha d'entendre anul·lada una part de l'article 13.2 de l'Ordre esmentada. Aquest article s'ha de llegir com segueix:
13.2 En cas de rebre avaluació negativa de tres o quatre matèries a primer curs, els alumnes i les alumnes poden optar per repetir el curs en la seva totalitat o matricular-se de les matèries de primer amb avaluació negativa. El centre ha d'orientar l'alumnat en aquesta tria. L'alumnat menor d'edat ha de tenir l'autorització dels pares o tutors legals pera aquest règim singular de matriculació.
No hi havia, per tant, possibilitat d'ampliar la matrícula de primer curs amb dues o tres matèries de segon.
Tampoc era d'aplicació la mesura temporal que es va prendre el curs 2008-2009 i que permetia a l'alumnat tornar a cursar tot el primer curs i, posteriorment, quedar-se amb la millor de les notes obtinguda en cada matèria. Aquesta mesura responia a la inseguretat en què es podia trobar l'alumnat després d'haver-se canviat els criteris de pas de curs un cop iniciat aquest.

Puja


 

14. Com funcionava en el curs 2009-2010 l'avaluació final de curs de 2n de batxillerat (LOE)?

D'acord amb l' Ordre EDU/554/2008, aquests alumnes disposaran d'una avaluació final de curs en els termes establerts en l'article 10. L'alumnat rep qualificacions numèriques enteres, del 0 al 10. En aquesta avaluació final l'equip docent no té potestat per a modificar cap de les qualificacions.
Segons l' Ordre EDU/263/2009, de 19 de maig, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2009-2010 per als centres educatius no universitaris de Catalunya, aquesta avaluació havia de tenir lloc com a màxim el 31 de maig de 2010. Després d'aquesta avaluació, l'alumnat havia de continuar amb les activitats lectives fins a la data de les PAU o de les proves extraordinàries, segons fos el cas.

D'acord amb l'article 11 de l' Ordre EDU/554/2008, amb posterioritat a aquesta avaluació final, l'alumnat que no hagués superat totes les matèries en l'avaluació final disposava de proves extraordinàries de recuperació.
Aquestes proves extraordinàries no es podien fer abans dels cinc darrers dies de classe, prenent com a referència el calendari lectiu que fixava la corresponent ordre per la qual s'estableix el calendari escolar del curs. L' Ordre EDU/263/2009 i la RESOLUCIÓ de 7 d'octubre de 2009, per la qual es modifica un apartat de l'annex de les Resolucions de 29 de maig de 2009 relatives a l'organització i el funcionament dels centres públics i dels centres de titularitat privada d'educació secundària per al curs 2009-2010, en relació amb el calendari de final de curs del segon de batxillerat estableixen que les proves extraordinàries de 2n de batxillerat s'havien de dur a terme en el període comprès entre el 16 i el 22 de juny de 2010.

Després de les proves extraordinàries tenia lloc una nova sessió d'avaluació en què es prenien les decisions definitives del curs acadèmic respecte a la superació de matèries. En aquesta sessió, l'equip docent, actuant de manera col·legiada, valorava la maduresa acadèmica de l'alumne/a en relació amb els objectius del batxillerat. Aquesta valoració podia implicar la modificació de la qualificació d'alguna matèria, per a la qual cosa calia l'acord de la majoria de dos terços dels membres presents en la sessió (qualificació amb asterisc).

Puja