• Comparteix a Telegram
 • Imprimeix

Programa intensiu de millora

El programa permet prioritzar l’atenció a la diversitat de l’alumnat que accedeix al primer curs de l’educació secundària obligatòria sense haver assolit completament les competències bàsiques de l’educació primària, en especial pel que fa a la competència comunicativa en llengua catalana i castellana, i a la competència matemàtica.

1. Què és el PIM?

El Programa Intensiu de Millora és una de les mesures que formen part del pla d’Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar que impulsa el Departament d’Ensenyament a fi de donar resposta a les necessitats individuals d’aprenentatge de tots els alumnes per assolir l’èxit en finalitzar l’etapa d’educació secundària obligatòria.

El programa permet prioritzar l’atenció a la diversitat de l’alumnat que accedeix al primer curs de l’educació secundària obligatòria sense haver assolit completament les competències bàsiques de l’educació primària, en especial pel que fa a la competència comunicativa en llengua catalana i castellana, i a la competència matemàtica.

 Una actuació preventiva, amb un suport immediat i personalitzat de l’alumnat que presenta retard d’aprenentatge (sobretot en aquells aprenentatges de llengua i matemàtiques, considerats clau i de caràcter més instrumental) evita en bona mesura que els alumnes s’endarrereixin en els aprenentatges de les diferents matèries i millorin les seves possibilitats d’èxit educatiu en cursos posteriors.

2. Qui rebrà el suport PIM?

Aquest programa va adreçat als alumnes que, pel fet de presentar dificultats generalitzades d’aprenentatge un cop incorporats al primer curs d’ESO o amb un baix nivell d’assoliment de les competències bàsiques en l’educació primària, tenen compromès l’assoliment dels objectius del primer curs d’ESO.

 La proposta per a la incorporació de l’alumnat en aquest programa requereix l’informe favorable de la comissió d’atenció a la diversitat (CAD), a partir de la informació facilitada per l’escola de primària de procedència en la darrera reunió de coordinació per al traspàs de primària a secundària, i tenint en compte l’opinió dels pares o tutors de l’alumne. La incorporació d’alumnat al programa s’ha de fer a l’inici de curs, si bé s’hi podrà també incorporar alumnat més tard.

 La participació en aquest programa s’ha de presentar als alumnes com una oportunitat per millorar els seus aprenentatges i assolir les competències bàsiques i, per tant, s’ha de requerir el compromís d’aprofitar l’oportunitat que se’ls ofereix.

3. Què s’ha de fer?

Mitjançant els Programes Intensius de Millora (PIM), els centres d’educació secundària poden organitzar grups flexibles, amb un mínim de 10 alumnes, per permetre una atenció més individualitzada a l’alumnat. Així mateix poden fer una organització de continguts i matèries del currículum diferent a l’establerta amb caràcter general, així com una metodologia específica i personalitzada, en què es prioritzi l’assoliment de les competències bàsiques necessàries per seguir amb garanties d’èxit els primers cursos d’ESO.

Els centres han de concretar el seu propi Programa Intensiu de Millora (PIM) i en la seva organització es tindran en compte els criteris següents:

 • Es dedicarà una part significativa de l’horari lectiu de l’alumnat del programa (13 hores setmanals) a realitzar en el grup flexible les matèries de llengua catalana (4 h), llengua castellana (4 h) i matemàtiques (5 h)
 • La resta d’hores lectives setmanals, l’alumnat del programa les podrà realitzar conjuntament amb la resta de l’alumnat del grup ordinari de 1r d’ESO.

Els centres poden destinar les hores establertes per a la part optativa del currículum, a l’ampliació de la dedicació horària d’una o diverses matèries de la part comuna, per la qual cosa la implantació d’un PIM no requereix una autorització específica del Departament d’Ensenyament.  A banda de les dues hores procedents de les matèries optatives, per completar les 13 hores del grup flexible, s’haurien de destinar dues hores més d’alguna matèria que es deixaria d’impartir o de parts de matèries, aspecte que hauria de quedar recollit en el pla individualitzat, tal i com s’indica a l’article 6.3. de l’Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria.

Les programacions didàctiques han de prioritzar l’assoliment de les competències bàsiques dels àmbits lingüístic i matemàtic, així com els continguts clau corresponents, en especial pel que fa a:  

 • Àmbit lingüístic: comunicació oral, expressió escrita i comprensió lectora.
 • Àmbit matemàtic: resolució de problemes, raonament i prova, connexions, comunicació i representació.

En el disseny i elaboració del seu PIM, el centre ha d’especificar:  

 • Principis pedagògics, metodològics i d’organització.
 • Criteris organitzatius (d’agrupament d’alumnes, espais, horaris i utilització de recursos materials).
 • Programació didàctica de les matèries.
 • Criteris d’avaluació i nivell d’assoliment de les competències bàsiques per part de l’alumnat.
 • Criteris i procediments per a l’avaluació i revisió del programa.

El professorat responsable del disseny, aplicació i avaluació de la programació que orientarà el treball amb aquest grup prendrà com a referència els documents del Departament d’Ensenyament d’identificació i desplegament de les competències bàsiques en l’àmbit matemàtic i en l’àmbit lingüístic d’educació primària, així com els objectius establerts en la programació de primer curs d’ESO. L’aplicació de les activitats a desenvolupar ha de prendre com a criteri l’assoliment de les competències bàsiques i dels objectius del final d’etapa d’educació primària per part de l’alumnat.

4. Qui ho ha de fer?

Correspon a la direcció del centre educatiu assignar el professorat que sigui més adient per impartir les activitats docents en el grup flexible d’alumnes del programa. En tot cas, aquest professorat ha de disposar de suficient experiència docent i amb garantia d’estabilitat en el centre.

 Un dels professors assignats al grup flexible del programa actuarà com a tutor i, conjuntament amb el professor tutor del grup ordinari, portaran a terme la tutoria de l’alumne (cotutoria).

 Per a l’organització del programa, els centres disposen de les hores lectives de professorat assignades a la plantilla del centre per a l’atenció a la diversitat a l’educació secundària obligatòria

5. Quan durarà el PIM?

El Programa Intensiu de Millora (PIM) té una durada màxima per a cada alumne d’un curs escolar.

L’organització del grup d’alumnes que realitza el programa ha de ser prou flexible, per tal que si al llarg del seu desenvolupament l’alumne acredita que ja ha assolit els objectius i les competències pròpies del programa, aquest es pugui incorporar completament al seu grup ordinari de primer d’ESO en qualsevol moment del curs.

 Si en finalitzar el programa no s’han assolit els objectius i competències corresponents, l’alumnat s’incorporarà al primer curs d’ESO i tindrà la consideració d’alumne repetidor de primer curs. En el cas de finalitzar el programa havent assolit els objectius i competències, l’alumnat es podrà incorporar al segon curs d’ESO.

6. Avaluació del PIM

L’avaluació dels alumnes que cursen el PIM té com a referent les competències bàsiques de l’educació primària i els objectius del primer curs de l’educació secundària obligatòria, així com els criteris d’avaluació específics del programa.

 El centre ha d’elaborar per a cada alumne que cursa el programa el corresponent pla individualitzat que ha de constar en el seu expedient acadèmic. Els professors del programa han de fer un seguiment individualitzat de l’activitat de cadascun dels alumnes i disposar d’un registre de l’evolució dels seus aprenentatges. Així mateix, l’autoavaluació per part dels mateixos alumnes ha d’esdevenir un element clau per tal de fer-los coresponsables del seu procés d’aprenentatge.

 L’avaluació la fa l’equip docent que imparteix ensenyaments als alumnes del programa, coordinat pel professor tutor del grup flexible i pel tutor del grup ordinari. Les decisions derivades de l’avaluació es prenen de manera col·legiada.  Per a l’avaluació, cada professor que imparteix docència a un alumne que segueix el programa ha d’aportar la informació corresponent a les activitats que l’alumne desenvolupa, independentment que aquestes es realitzin al grup flexible o al grup ordinari.

Com a conseqüència del procés d’avaluació, en finalitzar el curs l’equip docent ha de prendre les decisions corresponents sobre la promoció de l’alumnat que hagi participat en el PIM. En aquest sentit, en el cas que l’alumne no assoleixi els objectius i competències del programa, l’equip docent pot acordar que  repeteixi el primer curs d’ESO.

Cada centre docent ha de concretar els criteris i les tasques que hauran d’implementar en relació a l’organització del Programa Intensiu de Millora (PIM). Aquests criteris hauran de quedar recollits en els documents de programació anual de centre, així com en l’apartat de criteris d’atenció a la diversitat de centre del document de Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC).

A continuació es concreten algunes de les tasques que els centres docents han de realitzar, ordenades temporalment i aportant alguns suggeriments sobre els agents implicats.

Planificació, implementació i seguiment del PIM  

 1. Criteris de centre sobre el PIM
 2. Detecció i identificació de l’alumnat PIM
 3. Avaluació inicial i contínua
 4. Informes i registres
 5. Avaluació final de curs
 6. Coordinació i comunicació entre docents
 7. Recursos per a l’atenció a la diversitat a nivell de centre

 

Planificació, implementació i seguiment del PIM

1. Criteris de centre sobre el PIM

Tasques a fer Professionals implicats

Concretar com es farà el PIM tenint en compte les mesures que el centre estableix per a l'atenció a la diversitat de l'alumnat i les orientacions del Departament d'Ensenyament. Això suposa:

 1. Definir i concretar l'alumnat que formarà part del PIM.
 2. Decidir el professorat que farà el PIM.
 3. Establir els criteris d'intervenció en relació al PIM.
 • Equip directiu
 • Equip de coordinació pedagògica / Orientador de centre
 • CAD

2. Detecció i identificació de l’alumnat PIM

Tasques a fer Professionals implicats
Identificar l’alumnat susceptible de formar part del PIM a partir de les observacions i valoracions dels tutors de 6è de primària o bé de les observacions i valoracions del professorat de 1r d’ESO que portin a una demanda de valoració per part de la CAD per formar part del PIM.
 • Reunions de traspàs en finalitzar 6è primària: tutors de 6è, professorat de l’institut (coordinador pedagògic i/o orientador de centre).
Valorar si l'alumnat proposat respon als criteris per formar part del PIM.
 • Equip de coordinació pedagògica/ orientador de centre.
 • Professorat responsable del grup PIM.

3. Avaluació inicial i contínua

Tasques a fer Professionals implicats
Un cop detectat, identificat i constituït el grup PIM, planificar les activitats d’avaluació inicial a realitzar a l’inici de curs.
 • Professorat responsable del grup PIM.

Vetllar perquè el professorat responsable del PIM dissenyi i apliqui activitats d’aprenentatge i avaluació (proves diagnòstiques, proves de competències bàsiques de 6è, proves estàndard, altres indicadors...) que facilitin la valoració dels aprenentatges i  dels progressos aconseguits per l’alumnat. Garantir que aquestes activitats facilitin l’assoliment dels objectius plantejats a fi d’aconseguir que l’alumnat progressi favorablement i tingui una avaluació positiva en finalitzar el 1r curs d’ESO.

Promoure el seguiment de l’alumnat el més objectiu i acurat possible i reflectir-ho en les avaluacions trimestrals i en l’avaluació final.

Elaborar el pla individualitzat de cada alumne on es recullin les activitats d’aprenentatge i d’avaluació al llarg del curs.

Recollida de la informació del professorat del nivell per emetre les propostes i justificacions de canvis en el tipus de suport que rep l’alumne i/o la seva reincorporació al grup ordinari.

Identificar l'alumnat del PIM en les actes d'avaluació.

 • Equip de coordinació pedagògica i/o orientador de centre.
 • Professorat de nivell de 1r d’ESO.
 • Professorat responsable del grup PIM.
 • Tutors de l’alumnat del PIM.

4. Informes i registres

Tasques a fer Professionals implicats

Prendre decisions sobre les actuacions, models i informes que es faran en relació a l’alumnat que forma part del PIM.

Compartir les decisions adoptades amb les famílies i demanar la seva col·laboració en allò que sigui possible, respecte la participació de l’alumne en el PIM.

Mantenir les famílies informades sobre el progrés de l’alumne i concretar com es reflectirà el suport PIM en els informes a les famílies.  

 • CAD
 • Tutor de l’alumnat implicat i tutor del PIM.
 • Equip de coordinació pedagògica i/o orientador de centre.

5. Avaluació final de curs

Tasques a fer Professionals implicats

Valoració a final de curs sobre el progrés de l’alumnat del PIM. Concretar la informació de les valoracions de tot l’equip docent de 1r d’ESO en relació als següents indicadors:

 • L’alumne  que promociona favorablement en acabar 1r d’ESO assolint els objectius proposats al PIM i promociona a 2n d’ESO amb el seu grup ordinari.
 • L’alumne que continuarà a 1r d’ESO com a repetidor.
 • L’alumne que promociona a 2n d’ESO però continuarà  necessitant suport.
 • Professorat de nivell de 1r d’ESO.

6. Coordinació i comunicació entre docents

Tasques a fer Professionals implicats
 • Per tal de facilitar la coordinació i les comunicacions entre el professorat que intervé en un mateix grup o amb un mateix alumne/a, cal elaborar un calendari de reunions i coordinacions entre el professorat de l’equip docent de 1r d’ESO i els docents del PIM a fi de conèixer el millor possible l’alumnat que rep aquest suport.
 • Equip de coordinació pedagògica i/o orientador de centre.
 • Professorat de l’equip docent de 1r d’ESO.
 • Professorat responsable del grup PIM.

7. Recursos per a l’atenció a la diversitat a nivell de centre

Tasques a fer Professionals implicats
 • Valorar a final de curs l’atenció a la diversitat a 1r d’ESO a partir de l’aplicació del PIM. Fer l’avaluació dels suports diversos, les millores introduïdes i els aspectes que cal millorar en el proper curs.
 • Recollir un repertori d’activitats i propostes de treball amb el PIM que s’hagin valorat altament efectives per atendre la diversitat i donar suport a l’alumnat.
 • Augmentar els recursos didàctics del centre per a l’atenció a la diversitat, especialment recursos TAC i telemàtics.
 • Equip de coordinació pedagògica i /o orientador de centre.
 • CAD.
 • Equip directiu.