Glossari - descripció

Aquest glossari té com a finalitat anar construint i compartint un llenguatge d'orientació educativa que faciliti la comunicació entre els equips de docents dels centres educatius.

Per facilitar la cerca, el glossari s'estructura en dos grans apartats:

  Conceptes pedagògics

  Sigles tècniques

ORIENTACIO - Sigles tècniques d'orientació educativa

 

Glossari de sigles tècniques

 

  CAD: Centres d’Atenció a les persones amb Discapacitat

Són centres que presten serveis d'orientació i valoració a persones amb discapacitat, a les seves famílies i a la comunitat de professionals dels sectors que ho requereixen.

  CAD: Comissió d’Atenció a la Diversitat

És l'òrgan vertebrador i dinamitzador de l'orientació educativa en el centre. És l'espai pedagògic de trobada entre diferents professionals del centre per ajustar i concretar l'aprenentatge de l'alumne a les seves  necessitats.

En els centres públics, la CAD la presideix el director o un altre membre de l'equip directiu i, en els centres privats, qui designi la titularitat, amb criteris d'analogia.

En aquesta comissió participaran els membres següents:

  • El director o una persona de l'equip directiu
  • El professor d'orientació educativa i/o referents d'equip d'orientació
  • Referents de nivell i/o representants dels equips docents del centre
  • Els professionals de la USEE (en cas que n'hi hagi)

  CdA: Camps d’Aprenentatge

Són una xarxa de serveis situats en contextos singulars que donen suport al professorat per tal que l'alumnat assoleixi objectius d'aprenentatge relacionats amb l'estudi del medi i el patrimoni cultural a partir de projectes que es desenvolupen en estades al camp d'aprenentatge, en activitats a l'entorn o en el centre mateix.

  CDIAP: Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç

Són centres que s’adrecen als infants de 0 a 6 anys que es troben:

  • en situació que en condicions normals no necessitarien d’aquests centres, però el medi familiar i social en què viuen els fan necessaris.
  • que en condicions normals no arriben a un desenvolupament adequat a la seva edat i, per tant necessiten una atenció especial per aconseguir-ho.
  • que presenten malformacions evidents, defectes congènits, lesions cerebrals de qualsevol origen i d’altres anomalies.

  CESIRE: Centres específics de suport a la innovació i la recerca educativa

És un servei educatiu de suport didàctic curricular a la docència, que potencia l’adquisició de competències bàsiques per part de l’alumnat, i dóna eines i recursos al professorat per a la reflexió i la millora metodològica.

  CREDA: Centre de Recursos per a Deficients Auditius

Són serveis educatius específics que donen suport a l’activitat pedagògica dels centres en la seva actuació per a l'alumnat amb greus trastorns d’audició, llenguatge i/o comunicació.

  CREDV: Centres de Recursos per a Deficients Audiovisuals

Són serveis educatius específics que en col·laboració amb l'ONCE, donen suport a la tasca docent del professorat pel que fa a alumnes amb greus dèficits visuals, a més d'oferir atenció directa a aquest alumnat i orientació a les famílies.

  CRP: Centres de Recursos Pedagògics

Són equips que donen suport a l'activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent de mestres i professorat, especialment, en temes de formació permanent, de recursos pedagògics i de dinamització de projectes de centre i de la zona.

  CSMIJ: Centres de salut mental infantil i juvenil

Són centres que ofereixen orientació, diagnòstic, tractament i seguiment dels afectats, i estan coordinats amb els serveis especialitzats d'ensenyament, benestar social, els serveis sanitaris,etc. Hi poden accedir tots els infants i adolescents de fins a 18 anys que pateixin algun trastorn mental.

  EAP: Equips d’Assessorament Psicopedagògic

Són equips que donen suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies.

  EAIA: Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

Són equips que atenen els casos en situació de desemparament o en risc d’estar-hi que detecten els serveis socials bàsics, les instàncies judicials o policials o la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. Fan el diagnòstic, la valoració dels infants i del seu entorn sociofamiliar, i proposen les mesures més adequades per a cada cas.

  ELIC: Equips d’Assessorament en Llengua i Cohesió Social

Són equips que donen suport al professorat en l’atenció a la diversitat relacionada amb l’alumnat, especialment procedent de la immigració i/o amb l’alumnat amb risc d’exclusió social, en l’àmbit dels centres educatius i els plans educatius d’entorn.

  EVO: Equips multiprofessionals de Valoració i Orientació

Són els òrgans encarregats de reconèixer la condició legal de discapacitat, un requisit imprescindible per poder accedir als beneficis econòmics i assistencials establerts per a aquest col·lectiu. Inclouen un metge o metgessa, un assistent o assistenta social i un psicòleg o psicòloga.

  HDA: Hospital de Dia per a infants i adolescents

És una unitat d’hospitalització a temps parcial que proporciona un tractament intensiu sense desvincular els pacients del seu medi familiar, social i educatiu.

  IPI: Itineraris Personals d'Inserció

Són accions d'orientació professional per a l'ocupació i assistència per a l'autoocupació, que s'articulen amb itineraris d'inserció en funció de les necessitats de cada usuari.

Tenen per objectiu millorar les possibilitats d'inserció laboral dels demandants de feina mitjançant la millora de les competències personals i l'adquisició d'eines i estratègies que els facilitin aconseguir un lloc de treball.

  PAT: Pla d’acció tutorial

És el document on es recullen totes les intervencions que els /les tutors/es i el professorat dels centres hauran de realitzar respecte a la tutoria. Ha de concretar els aspectes organitzatius i funcionals de l’acció tutorial i els procediments de seguiment i d’avaluació, i ha d’esdevenir el referent per a la coordinació del professorat i per al desenvolupament de l’acció educativa.

  PDC: Programes  de Diversificació Curricular

Són programes que tenen com a finalitat afavorir l'alumnat que ho requereixi, perquè pugui assolir els objectius i les competències bàsiques de l'etapa i obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria, mitjançant una organització de continguts i matèries del currículum diferent a l'establerta amb caràcter general i, una metodologia específica i personalitzada.

  PI: Pla Individualitzat

És una eina per a la planificació de les mesures, actuacions i suports per donar resposta a  l’alumnat  que presenta necessitats educatives específiques o  que es troba en situacions singulars.

  PIJ: Punts d’Informació Juvenil

Són un servei públic i gratuït. Ofereixen a tots els joves una informació contrastada, àmplia i plural, relativa a tots els àmbits del seu interès: estudis, treball, participació, habitatge, cultura, salut, lleure, turisme…

  PIM: Programa Intensiu de Millora

És una mesura específica i temporal d’atenció a la diversitat en els Instituts, adreçada a l’alumnat de primer curs d’ESO, per tal de promoure la millora i el reforç de les competències bàsiques de l’àmbit lingüístic (català i castellà) i de l’àmbit matemàtic, tot intensificant la dedicació horària lectiva dels alumnes en aquests àmbits i mitjançant l’aplicació de metodologies que afavoreixin un aprenentatge més personalitzat i adequat a les seves necessitats educatives.

  SEETDiC: Serveis educatius específics per atendre l’alumnat amb trastorn del desenvolupament i la conducta

Són serveis de suport i assessorament als centres educatius ordinaris d’infantil, primària i secundària en relació a la problemàtica que planteja aquest tipus d’alumnat. La seva intervenció es concreta en quatre grans àmbits: alumnat i famílies, centres i professorat, serveis educatius (EAP) i zona educativa.

  SEZ: Serveis Educatius de Zona

Són equips multiprofessionals  que col·laboren i donen suport als professors dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics d’educació obligatòria no universitària d’una zona geogràfica educativa determinada, per a la realització efectiva del projecte educatiu de cada centre.

  TDAH: Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat

És una síndrome conductual. Les persones que ho pateixen solen presentar les següents característiques:

  • A nivell conductual: hiperactivitat, dèficit d'atenció i control i impulsivitat
  • A nivell emocional: irritabilitat, autoestima deficient i dificultats per a relacionar-se amb els companys.
  • A nivell escolar: dificultats en l'aprenentatge

  TEA: Trastorn de l’espectre autista

És un trastorn que és caracteritza per un desenvolupament marcadament anormal o deficient de la interacció i de la comunicació social, així com per la presència d’activitats i interessos restringits. Pot estar associat a qualsevol nivell de capacitat intel·lectual i d’aprenentatge.

  UEC: Unitat d’Escolarització Compartida

És un servei que consisteix en un espai alternatiu on cursar temporalment l'Educació Secundària Obligatòria (ESO) mitjançant un Programa de Diversificació Curricular . Està adreçat a alumnes de 3r i 4rt curs d'ESO o que tenen una edat mínima de 14 anys.

  UME: Unitat Mèdico-Educativa

És un dispositiu per a pacients-alumnes adolescents que necessiten d'una assistència en salut mental i a la vegada presenten necessitats educatives específiques.

  USEE: Unitats de Suport a l’Educació Especial

Són unitats de recursos (professorat i educadors i educadores) que s’afegeixen als ja existents als centres ordinaris i a les diverses formes de gestió de la diversitat de l’alumnat, desenvolupades pels centres educatius, per donar suport a la participació de l’alumnat amb discapacitat en els entorns escolars ordinaris.