Les pràctiques educatives d'orientació són el conjunt d'actuacions d'un centre que situen l'orientació educativa com a eix vertebredor del seu Projecte Educatiu de Centre.

Són pràctiques orientadores establertes com a indicadors d'avaluació del conjunt d'actuacions del centre.


 

Institut Torre Roja (Viladecans)

www.iestorreroja.com/ca/ 

Línies ESO: 4

Situació d'anàlisi:

- Context de centre amb àmplies necessitats educatives

Iniciativa d'equip de centre:

- Fer de l'Orientació educativa l'eix vertebredor del Projecte Educatiu de Centre i dirigir les accions educatives al servei de cada alumne

Activitat d'aula/ de grup/ de centre/ d'entorn:

- L'equip de la Comissió d'Atenció a la Diversitat com a nucli de la coordinació entre equip docent-equip tutorial-equip orientació.

 

Enregistraments

La coordinació d'un equip de professionals
L'articulació de l'orientació des de la direcció del centre
Les funcions de la Comissió d'Atenció a la Diversitat
La tutoria, complement de qualitat de la tasca orientadora
La maleta orientadora de l'alumne
La presa de consciència dels aprenentatges a partir dels valors

 

Documentació de referència del centre

  Les dimensions de l'orientació

  L'orientació i l'acció tutorial

  Actuacions i intervencions de l'equip d'orientació

  L'acció tutorial a Primer d'ESO

 
Fonaments teòrics del Departament d'Ensenyament

  L'Orientació Educativa com a eix vertebredor del Projecte Educatiu de Centre

  Objectius i continguts de l'Orientació Educativa

  Els equips docents, l'equip directiu i l'atenció a la diversitat de cada alumne

  Organització de centre de base horitzontal