• Imprimeix

Programa d’Orientació educativa per l’aprenentatge competencial i orientador

L’objecte del Programa d’Orientació educativa per l’aprenentatge competencial i orientador (en endavant Programa Orientació) és acompanyar els centres educatius en el canvi planificat: el coneixement, la implementació i la consolidació de pràctiques educatives competencials i orientadores per afavorir l’èxit de l’alumnat pel que fa a la seva autonomia, a la seva continuïtat formativa i el desenvolupament del seu projecte de vida.

La finalitat del Programa Orientació és la reflexió i l’acció pedagògica de centre per a la millora contínua de l’orientació educativa i l’acció tutorial per tal de promoure l’equitat i la qualitat del sistema educatiu reflectida en la millora de les competències de l’alumnat participant

 

 • Identificar eines de reflexió i d’avaluació per a la pràctica docent orientadora.
 • Aplicar els criteris i indicadors del model competencial orientador: significativitat, acció, comunicació i projecció (SCAP) com a eina per aprofundir en el desenvolupament professional, pedagògic i d’avaluació contínua per a la millora d’escola i de centre.
 • Millorar i transferir pràctiques educatives d’aula i de centre competencials i orientadores.
 • Planificar entorns d’aprenentatge a partir de criteris d’àmbit o matèria competencial i orientadors: significativitat, comunicació, acció i projecció (SCAP)
 • Concretar accions educatives de centre segons els criteris i indicadors competencials i orientadors (SCAP) en àmbit matèria, equip i acció tutorial
 • Garantir estructures organitzatives de centre per afavorir la reflexió pedagògica i la construcció de cultura col·laborativa de la comunitat educativa del centre.
 • Sistematitzar processos de transició entre etapes i treball pedagògic coordinat entre els professionals dels diferents ensenyaments.
 • Realitzar actuacions de centre per acompanyar a l’alumnat en la seva trajectòria formativa.
 • Vincular el treball en xarxa entre centres per a l’intercanvi i l’aprenentatge entre iguals.
 • Establir xarxes d’intercanvi de bones pràctiques en orientació i acció tutorial entre centres.
 • Resolució ENS/2289/2018, de 3 d'octubre, per la qual es modifica la Resolució ENS/2038/2018, de 30 d'agost, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica Orientació educativa per a l'aprenentatge competencial orientador i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019.
 • Resolució ENS/2038/2018, de 30 d'agost, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica Orientació educativa per a l'aprenentatge competencial orientador i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019.