Aquest glossari té com a finalitat anar construint i compartint un llenguatge d'orientació educativa que faciliti la comunicació entre els equips de docents dels centres educatius.

Per facilitar la cerca, el glossari s'estructura en dos grans apartats:

Glossari pedagògic

 

Acció tutorial

L’acció tutorial és el conjunt d’accions educatives que contribueixen, en col·laboració amb les famílies, a l’assoliment de les competències curriculars  transversals que consoliden una formació  global de l’alumne i són necessàries per poder desenvolupar el seu projecte personal, acadèmic i professional.

L’acció tutorial és responsabilitat del conjunt del professorat.

Acollida

Procés planificat de rebuda de l’alumnat al servei de l’enfortiment de les transicions educatives i la continuïtat formativa. És un puntal de la funció orientadora, s’inicia abans de la inscripció en un centre educatiu i continua a l’inici del procés d’escolarització.

Acompanyament

És l’essència i acció principal de l’orientació educativa. El  docent-tutor que acompanya  ofereix a l’alumne les ajudes pedagògiques necessàries perquè aquest pugui desenvolupar el seu procés d’aprenentatge singularitzat. Aquest acompanyament porta associat el valor del respecte i es construeix des del vincle ètic de la interacció amb l’alumne.

Àmbit de coneixement

És l’agrupació de les diverses matèries curriculars que conformen una concepció més amplia i global del coneixement.

Els currículums actuals  agrupen les matèries   en àmbits de coneixement que faciliten l’assoliment de les competències que li són pròpies.

Àrea de coneixement

Organització dels continguts objecte d’aprenentatge. S’agrupen en àmbits segons la seva afinitat i el seu caràcter complementari.

Aula orientadora

És el context, l’espai i l’entorn afavoridor de l’ acompanyament i de l’aprenentatge. L’aula (aula-matèria, aula-centre, aula espai extern) esdevé un espai organitzat que simula la realitat social, i se situa com a marc afavoridor dels aprenentatges.

Avaluació formadora

Avaluació que persegueix desenvolupar la capacitat de l’alumnat per autoregular-se. Es caracteritza per promoure que l’alumnat reguli: si s’ha apropiat dels objectius d’aprenentatge; si és capaç d’anticipar i planificar adequadament les operacions necessàries per fer un determinat tipus de tasques; i s’hi s’ha apropiat dels criteris d’avaluació.

Avaluació formativa

Avaluació amb finalitat reguladora de l’ensenyament i l’aprenentatge que té lloc durant el procés d’enseyament-aprenentatge. El seu objectiu és identificar les dificultats i processos d’aprenentatge dels alumnes, per poder adaptar el procés didàctic dels docents a les seves necessitats d’aprenentatge.

Avaluació orientadora

És  aquella que  afavoreix el procés autonomitzador de l’alumne a partir d’instruments i activitats de reflexió i autoregulació sobre el seu propi procés d’aprenentatge.

Dins d’aquesta concepció d’avaluació orientadora, les activitats d’avaluació s’entenen com instruments de comunicació entre alumnes i professors que ajuden a  l’alumne a assolir els objectius d’aprenentatge i al professor a adequar les ajudes pedagògiques a la singularitat de cada alumne.

Carpeta d'aprenentatge o portafolis

Col·lecció d’evidències (materials, activitats, productes…) escollides per l’alumne, reflexionades, parlades amb el docent, amb la intenció d’explicar l’aprenentatge efectuat. La carpeta d’aprenentatge o portafolis es construeix i reconstrueix al llarg del procés formatiu. Cada carpeta és única i personal, i és el mateix alumne qui decideix què hi posa. També pot ser en format digital. Esdevé un instrument de comunicació pedagògica alumne-docent, evidencia el procés d’aprenentatge fet amb autonomia i en permet l’avaluació.

Carta de compromís

Document que situa, facilita i afavoreix la cooperació entre les accions educatives de les famílies i les del centre educatiu. Inclou les mesures i els compromisos que s’adopten per tal de millorar a situació acadèmica, personal i social de l’alumne. Cada centre ha de concretar la seva carta de compromís educatiu, respectant els drets i les llibertats de les famílies que es preveuen en la legislació vigent.

Competència 

La competència és l’objectiu d’aprenentatge que, a partir d’una selecció de continguts, promou en l’alumne  la seva capacitat d’aplicar coneixements, habilitats, actituds i valors de forma transversal en contextos i situacions noves i complexes.

El treball per competències promou l’equilibri entre els quatre grans pilars de l’aprenentatge: el saber, amb el saber fer, amb el saber ser i amb el saber estar o viure junts.

Competències bàsiques

Les competències bàsiques són aquelles que han d’estar a l’abast de tot l’alumnat i han de servir de base i fonament per seguir aprenent al llarg de tota la vida, a més d’assegurar els mínims necessaris per a la comprensió i actuació en el món actual.

Competències Clau

les competències clau són les que desenvolupen els coneixements i les habilitats vinculades a diferents sabers, de manera interactiva i tranversal, i són aquelles que totes les persones necessiten per al seu desenvolupament personal, així com per la ciutadania activa i la inserció en el món laboral.

Competències transversals

Són aquelles que s’han de desenvolupar en el conjunt de totes les matèries i no tenen un suport disciplinari concret.

Comunitat Escolar

Segons la LEC: “La comunitat educativa del centre, o comunitat escolar, és integrada pels alumnes, mares, pares o tutors, personal docent, altres professionals d’atenció educativa que intervenen en el procés d’ensenyament en el centre, personal d’admnistració i serveis del centre, i la representació municipal i, en els centres privats, els representants de llur titularitat.

Consell Orientador

És un document que aporta una orientació específica  en relació a l‘itinerari formatiu i o professionalitzador de l’alumne fonamentada en la informació del registre o full de seguiment acadèmic que es va omplint al llarg dels nivells.

Aquest consell l’emet l’equip docent i el rep l’alumne i la seva família, o els tutors legals, al finalitzar l’etapa.

Currículum

Definició de les línies generals d’un procés educatiu considerant els destinataris, els objectius, els continguts culturals, les competències que s’han d’adquirir, l’organització de les activitats educatives, els mètodes d’aprenentatge i els criteris d’avaluació.

Criteris de l’orientació educativa  (Criteris SCAP)

És el principi de l’acció docent orientadora que promou l’acompanyament en l’aprenentatge de l’alumne. Cada criteri conté indicadors que concreten les accions educatives  .

Els criteris de l’orientació educativa són quatre: Significativitat, Comunicació, Acció i Projecció.

Equip impulsor

Equip de docents d’un centre que juntament amb la direcció lidera i  dinamitza la implementació i l’avaluació d’un Pla d’acció  de centre.

El lideratge que assumeix l’equip impulsor afavoreix l’acció docent orientadora en equip, i és pedagògic i organitzatiu.

Espais i temps de tutoria

L’acció tutorial està inserida en cadascuna de les activitats de centre amb una visió transversal i compartida per tots els docents i equips educatius de l’acompanyament de l’aprenentatge de l’alumne i de la seva construcció com a ciutadà responsable; per tant, no solament es treballa l’acció tutorial a l’hora de tutoria, sinó que tots els espais i els temps de centre són espais i temps de tutoria.

Etapes educatives i ensenyaments

El sistema educatiu comprèn les etapes i els ensenyaments següents: educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, ensenyament d’idiomes, ensenyaments artístics, ensenyaments esportius i educació d’adults.

Full de seguiment acadèmic

És un registre o full de seguiment intern que recull la informació més rellevant de cada alumne per traspassar-la d’un curs al següent i també als ensenyaments postobligatoris.  Aquest registre inclou, entre d’altres, les dades següents:

a) Nivell d’assoliment dels aprenentatges.

b) Mesures de suport a l’aprenentatge rebudes (específiques i/o extraordinàries).

c) Interessos i expectatives de l’alumne.

d) Habilitats de relació i socialització. 

Correspon al tutor assignat a l’alumne la responsabilitat d’actualitzar i gestionar la informació continguda en el registre o full de seguiment intern de l’alumne.

Funció docent orientadora

És aquella que crea vincle i interacció amb l’alumne, promou la consciència del procés d’aprenentatge i evidencia la projecció del que s’està fent.

Indicadors  de l’orientació educativa (Indicadors SCAP)

Els indicadors són  l’eina o instrument per  mesurar els criteris de l’orientació educativa. Es defineixen a partir d’accions susceptibles de ser observades directament i professionalitzen la funció docent i el conjunt de l’acció educativa del centre.

Instruments d’acompanyament autonomitzadors de l’alumne

Conjunt d’estratègies pedagògiques i didàctiques que el professorat elabora, com a part integrada dins de les seqüències d’activitats, amb l’objectiu de fer reflexionar l’alumnat sobre el seu propi procés d’aprenentatge. Aquesta activitat cognitiva propicia el paper actiu de l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge . Alguns instruments d’acompanyament els trobem en  les pautes d’interrogació amb indicadors, les  fitxes de reflexió sobre el procés d’aprenentatge, els plans de millora personal, acadèmica i de projecció futura o la carpeta d’aprenentatge, entre d’altres.

Instruments d’acompanyament per als equips de centre

Conjunt d’estratègies que els equips impulsors, des del seu lideratge, elaboren per ajudar a planificar i avaluar accions educatives compartides per tot l’equip docent. Aquests instruments serveixen per recollir els avenços que l’equip docent va fent, tot mostrant-los a mesura que s’avança en la concreció de les accions educatives i els projectes de millora. Alguns instruments d’acompanyament els trobem en les actes vives, les fitxes de reflexió, les fitxes de lectura i escolta activa, els esquemes visuals de treball: conceptuals, organitzatius, etc., entre d’altres documents.

Mapa de l’orientació educativa

Esquema conceptual-visual que concreta els diferents  elements que s’han de tenir presents a l’hora de desplegar l’orientació educativa als centres : projecte de vida de l’alumne, model pedagògic competencial orientador, equip impulsor, ...

Model competencial orientador

És el model pedagògic orientat a promoure l’aprenentatge de l’alumne. Es basa en els quatre criteris de l’orientació educativa : Significativitat, Comunicació, Acció i Projecció que es concreten amb uns indicadors. És un model que requereix el treball en equip de tots els docents del centre.

Moments  d’interiorització, individual i en equip, dels indicadors de l’orientació educativa.  

La interiorització de les accions educatives que concreten els criteris i indicadors, consta de quatre moments:

1. Acció/reflexió: anàlisi de l’indicador en contrast amb l’acció. Respon a la pregunta “Què fem?”

2. Avanç de l’indicador: marge per avançar;  àmbit de desplegament ; dimensió a recórrer. Respon a l a pregunta ”Què més podríem fer?”

3. Metanàlisi de l’indicador: cerca de l’objectiu pedagògic de l’indicador. Respon a la pregunta “Quin és l’objectiu pedagògic d’aquest indicador?” 

4.  Transferència: aplicar-ho al centre, i al mateix temps replanteig de l’acció. Respon a la pregunta “Com enriqueixo la seqüencia, el treball en equip,...?”

Orientació educativa

L’orientació educativa comprèn les accions de centre que promouen l’acompanyament personalitzat de l’alumne.

Consisteix en el conjunt d’actuacions educatives del centre i dels equips docents programades, sistematitzades i avaluades en el marc de la programació general anual de centre  per promoure en l’alumne l’assoliment de les competències i l’acompanyament personalitzat al llarg de la seva escolarització.

L’orientació educativa s’adreça a tots els  alumnes, és responsabilitat de tot el professorat i inclou l’atenció a la diversitat, l’acció tutorial i l’orientació acadèmica i professional.

DECRET/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.

Pla de suport individualitzat

Document que recull les valoracions i la presa de decisions dels equips docents -amb la participació de l’alumne i de la família-, sobre la planificació de mesures, actuacions i suports per donar resposta a situacions singulars de determinats alumnes en tots els contextos en què es desenvolupa el projecte educatiu. El pla de suport individualitzat (Pi) ha de ser una eina àgil i funcional.

SCAP: Significativitat, Comunicació, Acció i Projecció

Els criteris SCAP  són els quatre criteris del model competencial orientador que inspiren el disseny d’ activitats competencials orientadores:

Significativitat: interessar, implicar i gestionar el propi aprenentatge

Comunicació: entendre quin es el propi procés d’aprenentatge

Acció: fer i pensar el que faig per aprendre

Projecció: connectar aprenentatge i  realitat o entorn

Seqüència d’activitats

Conjunt d’activitats curriculars relacionades entre si al llarg d’un procés d’aprenentatge.

Transicions i continuïtat formativa

Moments entre diferents etapes i ensenyaments del sistema educatiu que demanen adequar la funció orientadora a les necessitats de l’alumne. Els centres educatius han de preveure mecanismes de coordinació i traspàs d’informació entre etapes i ensenyaments. El treball pedagògic compartit per facilitar la continuïtat formativa és una factor d’èxit i de qualitat educativa.

Unitat didàctica

Conjunt d’activitats d’ensenyament, d’aprenentatge i d’avaluació ordenades, estructurades i articulades per a la consecució d’uns objectius educatius, i més específicament per a l’assoliment de les competències.

Unitat formativa

La unitat formativa és una agrupació de resultats d’aprenentatge i continguts d’un mòdul professional, relacionada generalment amb unes activitats de treball i alhora amb coherència didàctica per a l’aprenentatge.

-------------------------------------------------------

Autoria: Equip d’Orientació del  Servei d’Orientació i Serveis Educatius.

Direcció General de Secundària i Batxillerat

Fonaments normatius del glossari de conceptes pedagògics

 

Data d’actualització: novembre 2017

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

 

AAA: Aula, Aprenentatge i Acompanyament. Concepció pedagògica de l'orientació educativa

Són les tres dimensions que guien la planificació de totes les accions educatives d’un centre i han d’incidir directament en el seu projecte educatiu i la construcció del projecte personal de cadascun dels alumnes del centre.

 

AIS: aula integral de suport

 

CAD: Comissió d’Atenció a la Diversitat

És un espai pedagògic  de trobada entre els diferents representants del centre per ajustar i concretar l'aprenentatge i l’acompanyament dels alumnes. L'ha presideix el director o directora o un altre membre de l'equip directiu.

 

CdA: Camps d’Aprenentatge

Són una xarxa de serveis situats en contextos singulars que donen suport al professorat per tal que l'alumnat assoleixi objectius d'aprenentatge relacionats amb l'estudi del medi i el patrimoni cultural a partir de projectes que es desenvolupen en estades al camp d'aprenentatge, en activitats a l'entorn o en el centre mateix.

 

CDIAP: Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç

Són equips externs als centres educatius que atenen als infants que es troben en situacions com aquestes i a les seves famílies:

  • Infants que en condicions normals no necessiten aquesta atenció, però el medi familiar i social en què viuen poden fer-la necessària.
  • Infants que en condicions normals no arriben a un desenvolupament adequat a la seva edat i, per tant, necessiten una atenció per aconseguir-ho.
  • Infants que presenten malformacions evidents, defectes congènits, lesions cerebrals de qualsevol origen i d'altres anomalies.
  • Es prioritza l'atenció als infants de menys de tres anys i als infants amb afectació greu, sens perjudici del caràcter universal dels serveis d'atenció precoç.

 

CESIRE: Centre específics de suport a la innovació i la recerca educativa

És un Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa. La seva finalitat és conèixer la recerca en didàctica i educació per promoure i difondre els resultats i adequar-los a les necessitats del professorat. També dissenya i difon activitats i recursos que ajudin al professorat en la seva tasca innovadora.

 

CREDA: Centre de Recursos per a Deficients Auditius

És un servei de suport als centres educatius en l’adequació a les necessitats especials dels alumnes amb greus dificultats d’audició, llenguatge i o comunicació que interfereixen en el seu desenvolupament personal, social i curricular.

 

CREDV: Centre de Recursos per a Deficients Audiovisuals

És un servei educatiu específic que en col·laboració amb l'ONCE dóna suport a la tasca docent del professorat pel que fa a alumnes amb greus dèficits visuals, a més d'oferir atenció directa a aquests alumnes i orientació a les famílies. La seva intervenció es concreta en tres grans àmbits: alumnes i famílies, centres i professors, i zona educativa.  L'àmbit d'intervenció del CREDV és tot Catalunya, la seu central és a Barcelona i disposa de 3 subseus a Girona, Lleida i Tarragona.

 

CRETDIC: Centre de Recursos Educatius per a Alumnes amb Trastorns del Desenvolupament i la Conducta

És un servei experimental de suport als centres educatius en l’adequació de la tasca docent a les necessitats especials dels alumnes amb trastorns generalitzats del desenvolupament i trastorns de conducta. La seva intervenció es concreta en quatre grans àmbits: alumnes i famílies, centres i professors, serveis educatius (EAP) i zona educativa.

Es tracta d’un model experimental que s’està realitzant en el Consorci Educatiu de Barcelona i en els serveis territorials del Baix Llobregat, Girona, el Vallès Occidental i Lleida.

 

CRP: Centre de Recursos Pedagògics

Són equips que donen suport a l'activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent dels professors, especialment, en temes de formació permanent, de recursos pedagògics i de dinamització de projectes de centre i de la zona.

 

CSMIJ: Centre de salut mental infantil i juvenil

És un centre que ofereix orientació, diagnòstic, tractament i seguiment a tots els infants i adolescents de fins a 18 anys que pateixin algun trastorn mental.

 

EAP: Equip d’Assessorament Psicopedagògic

És un equip extern als centres educatius que dona suport als professors i als centres educatius en la resposta a la diversitat dels alumnes i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies.

 

EAIA: Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

És un equip extern als centres educatius multiprofessional que atén els casos en situació de desemparament o en risc d'estar-hi que detecten els serveis socials bàsics, les instàncies judicials o policials o la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Fa el diagnòstic, la valoració dels infants i del seu entorn sociofamiliar, i proposa les mesures més adequades per a cada cas.

És el responsables de coordinar els altres equips i serveis del seu territori que també intervinguin en l'atenció als infants en desemparament, així com donar assessorament als serveis socials bàsics d'atenció social.

 

ELIC: Equip d’Assessorament en Llengua i Cohesió Social

És un equip d’assessorament i orientació en llengua, interculturalitat i cohesió social externs als centes educatius que donen suport als professors en l’atenció a la diversitat relacionada amb els alumnes, especialment procedent de la immigració i o amb els alumnes amb risc d’exclusió social, en l’àmbit dels centres educatius i els plans educatius d’entorn.

 

EVO: Equip multiprofessionals de Valoració i Orientació

És un equip multiprofessional format per director, metge, psicòleg, treballador social i personal administratiu. S’ubica en els centres d’atenció a les persones amb discapacitat i depèn del Departament de Benestar i Família. S’encarrega del reconeixement de la condició legal de discapacitat.

 

HdD: Hospital de Dia per a infants i adolescents

És una unitat assistencial d'hospitalització parcial amb diferents recursos terapèutics, entre ells el docent de l'aula, on s'atenen adolescents en situació de crisi, als qui no els és suficient el règim ambulatori.

 

PAT: Pla d’acció tutorial

És el document que recull el conjunt d’actuacions d’acció tutorial impulsades pels equips de centre. Aquestes actuacions contribueixen a  l’assoliment de les competències curriculars  transversals que consoliden una formació  global de l’alumne i són necessàries per poder desenvolupar el seu projecte personal, acadèmic i professional.

 

PDC: Programes de Diversificació Curricular

Són programes que tenen com a finalitat afavorir l'alumnat que ho requereixi, perquè pugui assolir els objectius i les competències bàsiques de l'etapa i obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria, mitjançant una organització de continguts i matèries del currículum diferent a l'establerta amb caràcter general i, una metodologia específica i personalitzada.

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/eso/curriculum2015/

 

PI: Pla Individualitzat

És una eina per a la planificació de mesures, actuacions i  suports per donar resposta a situacions singulars i complexes de determinats alumnes perquè puguin aprendre i participar en la vida del centre educatiu.

 

PIJ: Punt d’Informació Juvenil

És un equipament que realitza accions de gestió de la informació (recerca, tractament, elaboració i classificació) per tal d’oferir serveis d’atenció, orientació i assessorament sobre tots aquells aspectes que més interessen a la gent jove: habitatge, treball, formació acadèmica, formació no reglada, cultura, turisme, mobilitat internacional, salut, oci, etc. Els informadors i informadores que treballen als PIJ responen a tots aquests dubtes tan de forma presencial, com a través del telèfon o a través del correu electrònic.

 

PIM: Programa Intensiu de Millora

És una de les mesures que formen part del pla d’Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar que impulsa el Departament d’Ensenyament a fi de donar resposta a les necessitats individuals d’aprenentatge de tots els alumnes per assolir l’èxit en finalitzar l’etapa d’educació secundària obligatòria.

El programa permet prioritzar l’atenció a la diversitat de l’alumnat que accedeix al primer curs de l’educació secundària obligatòria sense haver assolit completament les competències bàsiques de l’educació primària, en especial pel que fa a la competència comunicativa en llengua catalana i castellana, i a la competència matemàtica.

És una actuació preventiva, amb un suport immediat i personalitzat dels alumnes que presenten retard d’aprenentatge (sobretot en aquells aprenentatges de llengua i matemàtiques, considerats clau i de caràcter més instrumental)que evita en bona mesura que els alumnes s’endarrereixin en els aprenentatges de les diferents matèries i millorin les seves possibilitats d’èxit educatiu en cursos posteriors.

 

SCAP: Significativitat, Comunicació, Acció i Projecció

És l’acrònim que fa referència al model competencial orientador basat en els quatre criteris de l’orientació educativa:

  • Significativitat: interessar, implicar i gestionar el propi aprenentatge
  • Comunicació: entendre quin és el propi procés d’aprenentatge
  • Actuació: fer i pensar el que faig per aprendre
  • Projecció: connectar aprenentatge i  realitat i entorn

 

SE: Serveis Educatius

Són equips multiprofessionals externs als centres educatius que donen suport i assessorament als centres educatius públics i privats concertats de nivells educatius no universitaris (professorat, alumnat i famílies). Està compost per: Centre de recursos pedagògics (CRP), Equip d’assessorament en llengua i cohesió social (ELIC), Equip d’assessorament psicopedagògic (EAP), Centre de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA), Centre de recursos educatius per a alumnes amb greus dèficits visuals (CREDV)i Camps d’aprenentatge (DdA).

 

SIEI: Suport intensiu a l’educació inclusiva

 

SIAL: Suport intensiu a l’audició i llenguatge

 

UEC: Unitat d’Escolarització Compartida

És un servei que consisteix en un espai alternatiu on cursar temporalment l'Educació Secundària Obligatòria (ESO) mitjançant un Programa de Diversificació Curricular. Està adreçat a alumnes de 3r i 4rt curs d'ESO o que tenen una edat mínima de 14 anys.

 

UME: Unitat Mèdico-Educativa  / UTE: Unitat Terapèutico-Educativa

Són recursos per a l’atenció  de nens i adolescents que necessiten d'una assistència en salut mental i a la vegada presenten necessitats educatives específiques.

 

USEE: Unitats de Suport a l’Educació Especial

Són unitats de recursos (professors i educadors) que s’afegeixen als ja existents als centres ordinaris i a les diverses formes de gestió de la diversitat dels alumnes, desenvolupades pels centres educatius. Donen suport a la participació dels alumnes amb discapacitat en els entorns escolars ordinaris.

 

Data actualització: novembre de 2017

Save

Save

Save

Save