En resposta a aquests principis normatius, el document Orientació educativa i acció tutorial a l’ESO, dels Documents per a l’Organització i Gestió dels centres, desplega i concreta aquesta acció orientadora i tutorial del docent exercida en equip i dins del centre.

L'orientació educativa compta amb un marc legal ampli que requereix d'un àmbit d'aplicació a cada institut i escola.


La Llei 12/2009, del 10 de juliol, (Llei d’educació de Catalunya) és el marc normatiu dels principis i les actuacions que el sistema educatiu desplega per a donar resposta a les necessitats educatives de cada persona.

En el Preàmbul, la llei presenta l’educació de qualitat com aquella que dóna oportunitats educatives a tothom durant tota la vida i, a la vegada, permet a cada persona el bastiment del seu projecte vital.

En el seu articulat, situa la tutoria d’entre les funcions de tots els docents i la identifica com l’acció que ha d’assolir la implicació dels alumnes en el seu procés educatiu a partir d’un treball de l’àrea que permet la direcció i l’orientació global dels aprenentatges d’aula (art.104 2 c).

Com a criteris d’organització pedagògica de la secundària obligatòria també assenyala l’equilibri de l’especialització curricular del professorat amb la necessària globalitat d’una acció educativa professional (art.79.6) i, per a l’assoliment d’aquesta equivalència, la garantia d’un sistema global d’orientació professional i acadèmica (art.59).

Per a fer-ho possible, la competència professional educativa demana la incorporació dels valors de col·laboració, de coordinació entre els docents i els professionals d’atenció educativa així com el  treball en equip de tots els seus professionals (art.104.7).

El conjunt d’aquestes orientacions queden concretades en el Decret 187/2015, de 25 d’agost d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, l’objecte del qual és establir la relació entre un model d’ensenyament –aprenentatge de caràcter competencial i un sistema educatiu que fa de l’orientació educativa l’eina per afavorir l’acompanyament de l’aprenentatge i la continuïtat formativa de l’alumne.

També el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius concreta que la tutoria i l’orientació és part de la funció docent per ser, a la vegada, l’element essencial en la tasca educativa dels centres (art.38).

En resposta a aquests principis normatius, el document Orientació educativa i acció tutorial a l'ESO, dels Documents per a l'Organització i Gestió de centres, desplega i concreta aquesta acció rientacora i tutorial del docent exercida en equip i dins del centre.