La finalitat d'aquest instrument pedagògic és registrar, acompanyar i guiar l'aprenentatge en cada moment i dimensió de la formació educativa dels alumnes.

Contingut del consell orientador

El consell orientador conté informació de l'alumne sobre:

  • Competències, desenvolupament i graus
  • Interessos i participació de l’alumne en el centre
  • Expectatives acadèmiques, professionals i laborals a curt i mig termini
  • Adequació de l’elecció

També inclou:

  • Actuacions realitzades en matèria d’orientació acadèmica i professional
  • Recomanacions/Proposta de l’equip docent

 

Aquest consell orientador ha de contenir els aspectes més rellevants de l’aprenentatge competencial de l’alumne al llarg de l’etapa educativa i registrats, curs per curs, en el full de seguiment intern.

Proposta de document

 

Full de seguiment intern

El full de seguiment intern té la finalitat d'enregistrar les observacions, decisions i actuacions fetes respecte al procés d'aprenentatge de l'alumne; el seu contingut s'actualitza periòdicament d'acord amb l'evolució d'aquest procés.

El full de seguiment ha d'incloure, entre d'altres, les dades següents:

a. Nivell d'assoliment dels aprenentatges

b. Mesures de suport a l'aprenentatge rebudes (específiques i/o extraordinàries)

c. Interessos i expectatives de l'alumne

d. Habilitats de relació i socialització

 

El full de seguiment s'ha de conservar en el centre fins que l'alumne finalitzi l'escolarització. Els tutors han de guardar en un únic espai (físic o digital) aquests informes, actualitzar-los i posar-los a disposició dels altres professors de l'alumne.

 

En aquest sentit, cal recollir els acords i compromisos adquirits pel tutor o tutora, la família i l'alumne, signats en la part específica addicional de la carta de compromís educatiu.

 

Una vegada finalitzat cada curs, els tutors i la resta de professors de l'equip docent, en funció del que disposa el full de seguiment, han de valorar la continuïtat o no de les decisions que s'hagin pres amb relació a les pràctiques pedagògiques i de les mesures i suports aplicats per atendre les necessitats educatives de cada alumne. Aquestes valoracions posteriorment s'han de compartir amb l'alumne i amb la família.