El consell orientador

El consell orientador és l'eina de centre que ajuda a construir i concretar el projecte de vida de cada alumne. 

La finalitat d'aquest instrument pedagògic és registrar, acompanyar i guiar l'aprenentatge en cada moment i dimensió de la formació educativa dels alumnes.


Contingut del consell orientador

El consell orientador conté informació de l'alumne sobre:

  • Competències, desenvolupament i graus
  • Interessos i participació de l’alumne en el centre
  • Expectatives acadèmiques, professionals i laborals a curt i mig termini
  • Adequació de l’elecció

També inclou:

  • Actuacions realitzades en matèria d’orientació acadèmica i professional
  • Recomanacions/Proposta de l’equip docent

 

Aquest consell orientador ha de contenir els aspectes més rellevants de l’aprenentatge competencial de l’alumne al llarg de l’etapa educativa i registrats, curs per curs, en el full de seguiment intern.

Proposta de document

 

Full de seguiment intern

El full de seguiment intern té la finalitat d'enregistrar les observacions, decisions i actuacions fetes respecte al procés d'aprenentatge de l'alumne; el seu contingut s'actualitza periòdicament d'acord amb l'evolució d'aquest procés.

El full de seguiment ha d'incloure, entre d'altres, les dades següents:

a. Nivell d'assoliment dels aprenentatges

b. Mesures de suport a l'aprenentatge rebudes (específiques i/o extraordinàries)

c. Interessos i expectatives de l'alumne

d. Habilitats de relació i socialització

 

El full de seguiment s'ha de conservar en el centre fins que l'alumne finalitzi l'escolarització. Els tutors han de guardar en un únic espai (físic o digital) aquests informes, actualitzar-los i posar-los a disposició dels altres professors de l'alumne.

 

En aquest sentit, cal recollir els acords i compromisos adquirits pel tutor o tutora, la família i l'alumne, signats en la part específica addicional de la carta de compromís educatiu.

 

Una vegada finalitzat cada curs, els tutors i la resta de professors de l'equip docent, en funció del que disposa el full de seguiment, han de valorar la continuïtat o no de les decisions que s'hagin pres amb relació a les pràctiques pedagògiques i de les mesures i suports aplicats per atendre les necessitats educatives de cada alumne. Aquestes valoracions posteriorment s'han de compartir amb l'alumne i amb la família.

 

Blocs de referència

Orientar és prendre (cons)ciència dels aprenentatges dels alumnes

 

Institut Narcís Oller (Valls) Línies ESO: 5

Situació d'anàlisi Com orientar els aprenentatges de cada alumne?
Iniciativa d'equip de centre Enfortir l'equip d'orientació com equip tutorial
Activitat d'aula de centre i d'entorn Seguiment personal i curricular de tots els alumnes
Enregistraments L'orientació al servei de cada alumne
Documentació de referència del centre El procés d'inclusió i d'orientació de l'alumnat
L'equip d'orientació i el treball del currículum

 

Escola Garbí Pere Vergés (Esplugues de Llobregat i Badalona) Línies ESO: 2

Situació d'anàlisi Com registrar els diversos aspectes competencials dels aprenentatges de l'alumnat?
Iniciativa d'equip de centre Gestionar la qualitat dels aprenentatges
Activitat d'aula de centre i d'entorn Projecte de Vida Social
Enregistraments El Projecte Vida Social
Documentació de referència del centre Aprenentatge i avaluació competencial
Un viatge curricular amb passaport de Vida Social
Àlbum Vida Social a Secundària

 

Fonaments teòrics del Departament d'Ensenyament (Bloc I)

  El concepte d'orientació educativa

  La docència

  L'avaluació global i formativa dels aprenentatges de cada alumne/a

  El primer eix de l'orientació educativa

La tutoria en equip té la força d'un guiatge fet amb convicció

 

Institut Narcís Oller (Valls) Línies ESO: 5

Situació d'anàlisi La inclusió de la diversitat àmplia de l'alumnat
Iniciativa d'equip de centre El compromís de l'equip orientador en la tutoria de tots els alumnes
Activitat d'aula de centre i d'entorn L'organització de centre al servei del projecte personal de tots els alumnes
Enregistraments Un punt d'arribada: la presa de decisions
Documentació de referència del centre L'oferta curricular del seminari d'orientació
El procés d'inclusió i d'orientació de l'alumnat

 

Institut Goya (Barcelona) Línies ESO:

Situació d'anàlisi La necessitat de donar resposta educativa a partir d'una atenció individualitzada
Iniciativa d'equip de centre Integrar la funció orientadora a la funció docent
Activitat d'aula de centre i d'entorn L'organització del centre al servei de la tutoria orientadora
Enregistraments La tutoria orientadora
Documentació de referència del centre L'organització de centre al servei de la tutoria orientadora

  

Institut Front Marítim (Barcelona) Línies ESO: 4

Situació d'anàlisi La participació de l'alumnat en la seva presa de decisions
Iniciativa d'equip de centre Donar valor al projecte personal de l'alumne
Activitat d'aula de centre i d'entorn Assignar un espai i un temps curricular a l'elaboració del projecte personal de l'alumne
Enregistraments El projecte de recerca com a projecte personal
Documentació de referència del centre Document de centre

 

Fonaments teòrics del Departament d'Ensenyament (Bloc II)

  La tutoria

  Objectius i continguts de l'orientació educativa

  L'orientació educativa

Canviar d'etapa educativa és donar valor a la formació continuada de la persona

Les transicions educatives són els moments entre diferents etapes del sistema educatiu que demanen adequar la funció orientadora a les necessitats de l’alumne/a.

 

Institut Marianao (Sant Boi de Llobregat) Línies ESO: 3

Situació d'anàlisi La importància de l'orientació en la millora dels aprenentatges dels alumnes
Iniciativa d'equip de centre El compromís de la direcció i l'equip tutorial en el procés d'orientació de l'alumne
Activitat d'aula de centre i d'entorn L'acompanyament i la implicació de tots els professionals en cada moment de l'orientació
Enregistraments L'orientació dels alumnes, nucli de l'acció educativa
La presa de decisions: un compromís de tot l'equip de centre
Documentació de referència del centre  

 

Fonaments teòrics del Departament d'Ensenyament (Bloc III)

  L'orientació educativa en les transicions educatives

L'acollida és prevenir i prevenir és orientar l'acció educativa

Vetllar per la incorporació de cada alumne al sistema educatiu i per la satisfactòria integració al llarg del seu procés d’escolarització és orientar l’acció educativa cap a l’optimització de la formació actual i continuada de l’alumne.

 

Institut Marianao (Sant Boi de Llobregat) Línies ESO: 3

Situació d'anàlisi  
Iniciativa d'equip de centre  
Activitat d'aula de centre i d'entorn  
Enregistraments De la Primària a la Secundària: un treball de continuïtat entre professionals
Documentació de referència del centre  

 

Fonaments teòrics del Departament d'Ensenyament (Bloc IV)

  L'acollida

La metodologia és la qualitat del camí

El final d'aquest camí és cadascun dels alumnes

 

Protocol alumnes amb altes capacitats

Protocol alumnes amb discapacitats