• Imprimeix

Normativa

 • Ordre EDU /484/2009, de 2 de novembre

  Ordre EDU /484/2009, de 2 de novembre

  del procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació del segon cicle d'educació infantil.

  Orientació dels criteris generals que han de guiar l'avaluació en el cicle, de les tasques que ha de dur a terme l'equip docent, dels criteris que cal tenir en compte per atendre la diversitat de l'alumnat i també dels documents oficials d'avaluació. Es donen pautes que han de guiar la participació i la informació a les famílies i disposicions pel que fa a l'obtenció i cessió de les dades personals de l'alumnat

 • Decret 181/2008, de 9 de setembre

  Decret 181/2008, de 9 de setembre

  pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del segon cicle d'educació infantil.

  Establiment dels principis generals que han de regir el cicle, que igual que el primer cicle d'aquesta mateixa etapa, ha de contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants.

  Descripció de les capacitats (que són el referent a assolir durant tota l'etapa), els objectius de cicle en relació amb els continguts de les àrees i els criteris d'avaluació

 • Decret 282/2006, de 4 de juliol

  Decret 282/2006, de 4 de juliol

  dels requisits dels centres del primer cicle de l'educació infantil. Regula els requisits mínims quant al nombre i qualificació dels professionals que participen en les llars d'infants o escoles bressol, també regula els espais on es produeix l'acció educativa,  les instal·lacions, el nombre màxim d'infants per unitat, el procediment d'autorització administrativa d'aquests centres i la participació de la comunitat eductiva així com la possibilitat de delegar determinades competències als ajuntaments

 • Decret 101/2010, de 3 d'agost

  Decret 101/2010, de 3 d'agost

  d'ordenació dels ensenyaments del primer cicle d'educació infantil. Descripció dels principis bàsics que han de regir aquest cicle (entre els 0 i els 3 anys), n'explica la finalitat i dóna orientacions organitzatives i metodològiques.

  Descripció de les capacitats (com objectius a assolir en acabar l'etapa), així com dels objectius de cicle i dels continguts educatius que s'han de desenvolupar en cadascuna de les àrees