• Imprimeix

Currículum i orientació

(sere)eoi certificats-informació nivells

Certificat de nivell intermedi

El Certificat de nivell intermedi acredita el nivell de competència lingüística comunicativa descrit en el currículum de les escoles oficials d'idiomes per al nivell intermedi.
Els objectius de l'ensenyament d'idiomes en aquest nivell són adquirir l'habilitat o capacitat de:

 • Utilitzar l'idioma com a mitjà de comunicació en situacions de la vida quotidiana, en situacions d'aprenentatge i com a mitjà d'expressió personal.
 • Identificar les característiques principals de la llengua objecte d'aprenentatge per contrast i comparació amb la llengua materna o altres llengües, quan s'escaigui.
 • Optimitzar les oportunitats d'exposició i interacció amb la nova llengua, incloses les que proporcionen les tecnologies de la informació i la comunicació, per ampliar i consolidar els coneixements de l'idioma, dins i fora de l'aula.
 • Ampliar les estratègies comunicatives i d'aprenentatge adquirides en el nivell anterior.
 • Analitzar les pròpies necessitats comunicatives, controlar el propi procés d'aprenentatge de la llengua i avaluar els objectius assolits.
 • Prendre consciència que l'aprenentatge d'una llengua demana voluntat i dedicació, i requereix un treball constant i sistemàtic.
Parts i Puntuació de les proves del certificat de nivell intermedi
 
Part Temps Total punts
Comprensió escrita 50 min 20
Comprensió oral 35-40 min 20
Ús de la llengua 30 min 20
Expressió i interacció escrita 60 min 20
Expressió i interacció oral 20-25 min (2 candidats) 20

Per obtenir el certificat caldrà una puntuació mínima de 65 punts.


Certificat de nivell avançat

El Certificat de nivell avançat acredita el nivell de competència lingüística comunicativa descrit en el currículum de les escoles oficials d'idiomes per al nivell avançat.
Els objectius de l'ensenyament d'idiomes en aquest nivell són adquirir l'habilitat o capacitat de:

 • Utilitzar l'idioma amb eficàcia, de forma fluida i amb un grau elevat de precisió, en un ventall ampli de situacions de la vida quotidiana, d'aprenentatge i d'altres, i com a mitjà d'expressió personal, mostrant cert domini dels seus aspectes formals i discursius, un grau elevat d'adequació del discurs a la situació comunicativa i una riquesa lèxica.
 • Optimitzar el coneixement dels valors d'altres cultures, havent-los contrastat amb els valors propis, amb l'objectiu d'afavorir i enriquir la comunicació.
 • Utilitzar les estratègies lingüístiques i d'aprenentatge desenvolupades, per reflexionar i corregir els propis errors i deficiències en l'expressió i en la comprensió, tant orals com escrites.
 • Mostrar un cert domini dels usos i convencions socials de la llengua i dels diferents registres. Reconèixer i entendre diferents varietats de la llengua.
 • Continuar l'aprenentatge de la llengua objecte d'estudi i, fins i tot d'altres llengües, de forma autònoma, un cop acabats els estudis d'aquest nivell.
 • Integrar i combinar el conjunt de les competències, habilitats, estratègies i actituds que formen part del bagatge personal previ o adquirit al llarg del procés d'aprenentatge d'un o més idiomes, per desenvolupar una competència plurilingüe i pluricultural.
Parts i Puntuació de les proves del certificat de nivell avançat
 
Part Temps Total punts
Comprensió escrita 50 min 20
Comprensió oral 35-45min 20
Ús de la llengua 30 min 20
Expressió i interacció escrita 90 min 20
Expressió i interacció oral 30-40 min grup 20

Per obtenir el certificat caldrà una puntuació mínima de 65 punts.


Certificat de nivell C1

El Certificat de nivell C1 acredita el nivell de competència lingüística comunicativa descrit en el currículum de les escoles oficials d'idiomes per al nivell C1.
Els objectius de l'ensenyament d'idiomes en aquest nivell són adquirir l'habilitat o capacitat de:

 • Utilitzar l’idioma amb flexibilitat i eficàcia, adaptant-se amb precisió i coherència al context, a les intencions i als interlocutors per comunicar-se de forma fluida i espontània, fins i tot en situacions complexes o en circumstàncies adverses (físiques, socials, psicològiques).
 • Utilitzar un repertori de recursos prou ampli i ric, tant lingüístics com no lingüístics, per comunicar-se gairebé sense esforç, mostrant de manera consistent un grau alt de correcció gramatical i lèxica i un domini ampli de les estratègies discursives.
 • Comprendre textos escrits i orals, extensos i complexos, de diferents tipologies, formats i temes, en les varietats estàndard de la llengua i en diversos registres, i captar-ne sentits implícits o càrregues connotatives, encara que, en cas dels textos orals, l’accent sigui desconegut. Ser capaç de fer una síntesi d’aquests textos i eventualment verbalitzar-la oralment o per escrit, ajustant amb eficàcia l’expressió d’aquestes síntesis als recursos lingüístics de què es disposa per a un context específic.
 • Identificar i valorar les normes i convencions socials de les comunitats on es parla l’idioma objecte d’estudi, a partir de l’experiència de les pròpies normes i convencions, en contextos plurilingües i pluriculturals.
 • Utilitzar la consciència de la pròpia identitat cultural per aproximar-se a les altres cultures sense prejudicis i poder dur a terme actuacions de mediació cultural.
 • Establir un control conscient sobre els factors que condicionen el procés d’aprenentatge per tal d’assumir-ne la gestió i poder formular fites pròpies. Ser conscient que el context de la comunicació (presencial o no presencial, sincrònic o asincrònic, visual o auditiu, oral o escrit) i els nous gèneres textuals propiciats per les noves tecnologies (TIC) condicionen el discurs i poden implicar l’ús d’estratègies específiques tant en el procés d’aprenentatge com en l’ús de la llengua.
Parts i Puntuació de les proves del certificat de nivell C1 
Part Temps Total punts
Comprensió escrita 50 min 20
Comprensió oral 40 min 20
Expressió i interacció escrita 90 min 30
Expressió i interacció oral 5 min/ tasca 1 (individual) +10 min/ tasca 2 (parella) 30

 Per obtenir el certificat caldrà una puntuació mínima de 65 punts.