• Comparteix a Telegram
  • Imprimeix

Estructura

Les escoles oficials d'idiomes (EOI) són centres públics, no universitaris, d'ensenyament d'idiomes moderns, que imparteixen els ensenyaments especialitzats que regula la Llei orgànica d'educació (LOE).

El Reial Decret 1041/2017 (LOMCE) estableix les bases per a un nou currículum que s’impartirà en els nivells intermedi B1 i intermedi B2 a partir del curs  2018-2019. La implantació dels nous currículums dels nivells bàsic A2, avançat C1 i avançat C2 es farà gradualment en cursos posteriors. Per tant, durant el curs 2018-2019 conviuran els currículums derivats de la LOE (bàsic, nivell C1 i nivell C2 de català) amb els derivats de la LOMCE (intermedi B1  i intermedi B2).

Tant el currículum LOE com el currículum LOMCE segueixen les recomanacions del Consell d’Europa tal com es concreten en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Les escoles oficials d'idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions, que són reconegudes arreu de l'Estat espanyol, són les úniques oficials. El certificat de nivell intermedi B1, el certificat de nivell intermedi B2 i el certificat de nivell C1 es poden obtenir tant en convocatòria oficial com en convocatòria lliure.

Aquests ensenyaments s'estructuren diversos nivells, segons l'idioma (veure currículum).

Cada curs té una durada mínima de 130 hores. En el cas d'idiomes com l'àrab, el coreà, el japonès, el rus i el xinès, la durada dels tres nivells és superior a cinc anys.

D’acord amb la disposició addicional primera del Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments de règim especial, les escoles d’idiomes imparteixen cursos de perfeccionament de competències equivalents al nivell C1 per a alemany, anglès, francès i italià, i de nivell C1 i C2 per a català per a no catalanoparlants.

Els ensenyaments d'idiomes que s'imparteixen a les EOI tenen com a finalitat capacitar l'alumnat en l'ús efectiu de l'idioma com a vehicle de comunicació general.