• Imprimeix

Currículum

El Decret 4/2009, de 13 de gener de 2009, estableix l’ordenació i el currículum LOE dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que s’imparteixen a les escoles oficials d’idiomes de Catalunya.

El Reial Decret 1041/2017 (LOMCE) estableix les bases per a un nou currículum que s’impartirà en els nivells intermedi B1 i intermedi B2 a partir del curs  2018-2019. La implantació dels nous currículums dels nivells bàsic A2, avançat C1 i avançat C2  es farà gradualment en cursos posteriors. Per tant, durant el curs 2018-2019 conviuran els currículums derivats de la LOE (bàsic, nivell C1 i nivell C2 de català) amb els derivats de la LOMCE (intermedi B1  i intermedi B2).

Tant el currículum LOE com el currículum LOMCE segueixen les recomanacions del Consell d’Europa tal com es concreten en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

 

 
Bàsic A2 (LOE)
Intermedi B1 (LOMCE)
Intermedi B2 (LOMCE)

Objectius generals

Objectius per destreses

Competències generals

 PDF    

 

Idiomes
Bàsic A2 (LOE)
Intermedi B1 (LOMCE)
Intermedi B2 (LOMCE) 
Anglès PDF PDF
Alemany
Àrab
Català 
Coreà
Espanyol per a estrangers
Èuscar      
Francès      
Grec      
Italià      
Japonès      
Neerlandès      
Portuguès      
Rus      
Xinès      

 

La Resolució ENS/1365/2012, de 20 de juny, estableix l’organització dels cursos d’actualització i especialització equivalents al nivell C1 per al perfeccionament de competències en els estudis d’alemany, anglès i francès que s’imparteixen a les escoles oficials d’idiomes de Catalunya.La Resolució ENS/1355/2016, de 18 de maig, regula l'organització dels cursos d'actualització i especialització equivalents al nivell C1 per al perfeccionament de competències en els estudis d'italià a les escoles oficials d'idiomes de Catalunya. El currículum del nivell C1 segueix les recomanacions del Consell d’Europa tal com es concreten en el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües, tant en la seva estructura com en els seus continguts. Els objectius generals, els objectius per destreses i els de les competències generals (actituds, competència sociocultural i estratègies i habilitats lingüístiques) són iguals per a tots tres idiomes.

 

Objectius generals

Objectius per destreses

Competències generals

Nivell C1

  

Idiomes
Nivell C1
Anglès  PDF
Alemany  
Francès  
Italià  

 

La Resolució EDU/1707/2010, de 20 de maig, estableix l'organització dels cursos d'actualització i especialització equivalents al nivell C1 i C2 per al perfeccionament de competències en els estudis de català per a no catalanoparlants que s'imparteixen a les escoles oficials d'idiomes de Catalunya. El currículum del nivell C1 i del nivell C2 segueix les recomanacions del Consell d'Europa tal com es concreten en el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües.
 

Nivell C1  PDF
Nivell C2