• Comparteix a Telegram
 • Imprimeix

Certificats i proves

Assoliment i certificació idiomes

L’objectiu del present document és presentar gràficament i de forma conjunta tant les certificacions com els nivells d’assoliment d’idiomes que existeixen en l’actualitat a Catalunya en relació amb els nivells del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) i els que s’imparteixen a les escoles oficials d’idiomes, regulats pel decret 4/2009.
Aquestes taules s’han elaborat amb caràcter orientatiu pel que fa a correspondències entre nivells (i no només entre certificats), atesa la creixent utilització generalitzada dels nivells del MECR com a referència de domini en llengües i també en convocatòries i concursos d’institucions públiques i privades.
Cal tenir en consideració el caràcter orientatiu de les taules, que s’actualitzen periòdicament, ja que la normativa d’homologació de títols i estudis de sistemes educatius estrangers de l’estat i de Catalunya no preveu l’homologació ni la convalidació de títols o cursos que no corresponguin a estudis amb validesa oficial en el sistema educatiu del país al qual corresponen.
En qualsevol cas, les pròpies institucions que han emès els certificats son les responsables de justificar la qualitat del procés seguit per emetre-les, d’assegurar-ne la seva veracitat i tenir a disposició del públic la documentació que ho justifiqui, tot fent-hi constar el nivell corresponent al Marc Europeu Comú de Referència.

Es poden consultar mostres de les proves al web del Departament d’Educació.

El Certificat de nivell intermedi B1 acredita el nivell de competència lingüística comunicativa descrit en el currículum de les escoles oficials d'idiomes per al nivell intermedi B1.
Els objectius de l'ensenyament d'idiomes en aquest nivell són adquirir l'habilitat o capacitat de:

 • Utilitzar l'idioma com a mitjà de comunicació en situacions de la vida quotidiana, en situacions d'aprenentatge i com a mitjà d'expressió personal.
 • Identificar les característiques principals de la llengua objecte d'aprenentatge per contrast i comparació amb la llengua materna o altres llengües, quan s'escaigui.
 • Optimitzar les oportunitats d'exposició i interacció amb la nova llengua, incloses les que proporcionen les tecnologies de la informació i la comunicació, per ampliar i consolidar els coneixements de l'idioma, dins i fora de l'aula.
 • Ampliar les estratègies comunicatives i d'aprenentatge adquirides en el nivell anterior.
 • Analitzar les pròpies necessitats comunicatives, controlar el propi procés d'aprenentatge de la llengua i avaluar els objectius assolits.
 • Prendre consciència que l'aprenentatge d'una llengua demana voluntat i dedicació, i requereix un treball constant i sistemàtic.

 

Parts i Puntuació de les proves del certificat de nivell intermedi B1 
 
Part Temps Total punts
Comprensió escrita 50 min 20
Comprensió oral 35-40 min 20
Ús de la llengua 30 min 20
Expressió i interacció escrita 75 min 20
Expressió i interacció oral

20-25 min  (2 candidats)

20

Per obtenir el certificat caldrà una puntuació mínima de 65 punts.

El Certificat de nivell intermedi B2 acredita el nivell de competència lingüística comunicativa descrit en el currículum de les escoles oficials d'idiomes per al nivell intermedi B2.
Els objectius de l'ensenyament d'idiomes en aquest nivell són adquirir l'habilitat o capacitat de:

 • Utilitzar l'idioma amb eficàcia, de forma fluida i amb un grau elevat de precisió, en un ventall ampli de situacions de la vida quotidiana, d'aprenentatge i d'altres, i com a mitjà d'expressió personal, mostrant cert domini dels seus aspectes formals i discursius, un grau elevat d'adequació del discurs a la situació comunicativa i una riquesa lèxica.
 • Optimitzar el coneixement dels valors d'altres cultures, havent-los contrastat amb els valors propis, amb l'objectiu d'afavorir i enriquir la comunicació.
 • Utilitzar les estratègies lingüístiques i d'aprenentatge desenvolupades, per reflexionar i corregir els propis errors i deficiències en l'expressió i en la comprensió, tant orals com escrites.
 • Mostrar un cert domini dels usos i convencions socials de la llengua i dels diferents registres. Reconèixer i entendre diferents varietats de la llengua.
 • Continuar l'aprenentatge de la llengua objecte d'estudi i, fins i tot d'altres llengües, de forma autònoma, un cop acabats els estudis d'aquest nivell.
 • Integrar i combinar el conjunt de les competències, habilitats, estratègies i actituds que formen part del bagatge personal previ o adquirit al llarg del procés d'aprenentatge d'un o més idiomes, per desenvolupar una competència plurilingüe i pluricultural.

 

Parts i Puntuació de les proves del certificat de nivell intermedi B2
 
Part Temps Total punts
Comprensió escrita 50 min 20
Comprensió oral 35-45min 20
Ús de la llengua 30 min 20
Expressió i interacció escrita 90 min 20
Expressió i interacció oral 30-40 min grup 20

Per obtenir el certificat caldrà una puntuació mínima de 65 punts.

El Certificat de nivell C1 acredita el nivell de competència lingüística comunicativa descrit en el currículum de les escoles oficials d'idiomes per al nivell C1.
Els objectius de l'ensenyament d'idiomes en aquest nivell són adquirir l'habilitat o capacitat de:

 • Utilitzar l’idioma amb flexibilitat i eficàcia, adaptant-se amb precisió i coherència al context, a les intencions i als interlocutors per comunicar-se de forma fluida i espontània, fins i tot en situacions complexes o en circumstàncies adverses (físiques, socials, psicològiques).
 • Utilitzar un repertori de recursos prou ampli i ric, tant lingüístics com no lingüístics, per comunicar-se gairebé sense esforç, mostrant de manera consistent un grau alt de correcció gramatical i lèxica i un domini ampli de les estratègies discursives.
 • Comprendre textos escrits i orals, extensos i complexos, de diferents tipologies, formats i temes, en les varietats estàndard de la llengua i en diversos registres, i captar-ne sentits implícits o càrregues connotatives, encara que, en cas dels textos orals, l’accent sigui desconegut. Ser capaç de fer una síntesi d’aquests textos i eventualment verbalitzar-la oralment o per escrit, ajustant amb eficàcia l’expressió d’aquestes síntesis als recursos lingüístics de què es disposa per a un context específic.
 • Identificar i valorar les normes i convencions socials de les comunitats on es parla l’idioma objecte d’estudi, a partir de l’experiència de les pròpies normes i convencions, en contextos plurilingües i pluriculturals.
 • Utilitzar la consciència de la pròpia identitat cultural per aproximar-se a les altres cultures sense prejudicis i poder dur a terme actuacions de mediació cultural.
 • Establir un control conscient sobre els factors que condicionen el procés d’aprenentatge per tal d’assumir-ne la gestió i poder formular fites pròpies. Ser conscient que el context de la comunicació (presencial o no presencial, sincrònic o asincrònic, visual o auditiu, oral o escrit) i els nous gèneres textuals propiciats per les noves tecnologies (TIC) condicionen el discurs i poden implicar l’ús d’estratègies específiques tant en el procés d’aprenentatge com en l’ús de la llengua.

 

Parts i Puntuació de les proves del certificat de nivell C1 
Part Temps Total punts
Comprensió escrita 60 min 20
Comprensió oral 40 min 20
Expressió i interacció escrita 90 min 30
Expressió i interacció oral 5 min/ tasca 1 (individual) +10 min/ tasca 2 (parella) 30

 Per obtenir el certificat caldrà una puntuació mínima de 65 punts.

La inscripció en règim lliure dóna dret a una convocatòria d’examen per a l’obtenció del certificat de nivell intermedi, del certificat de nivell avançat o del certificat de nivell C1. Les proves per a totes les llengües es fan al juny. La inscripció té lloc al març. Les dates i condicions d’inscripció es publiquen el novembre de l’any anterior.

La informació sobre el procés d'inscripció, documentació, dates, horaris i resultats estarà disponible a la web del Departament d'Ensenyament i al telèfon 012.

L'enllaç a la web del Departament d’Ensenyament és: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/convocat-ordinaria-idiomes/

Per poder atendre la demanda de certificats d’anglès, les EOI poden oferir una convocatòria extraordinària al mes de febrer. La inscripció té lloc al novembre.

La informació sobre el procés d'inscripció, documentació, dates, horaris i resultats estarà disponible a la web del Departament d'Ensenyament i al telèfon 012.

L'enllaç a la web del Departament d’Ensenyament és: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/convocat-extraord-idiomes/