• Imprimeix

Treball de síntesi i projecte de recerca

Treball de síntesi

El treball de síntesi és un conjunt d'activitats d'ensenyament i aprenentatge, fetes en equip, per desenvolupar competències complexes i comprovar si s'ha aconseguit, i fins a quin punt, que l'alumnat sigui capaç d'aplicar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Integra continguts de diverses matèries i admet diferents concrecions temporals. Es fa en els cursos de 1r, 2n i 3r d'ESO.

El treball de síntesi en el decret 187/2015, de 25 d’agost, d'ordenació dels ensenyaments l'educació secundària obligatòria, per alumnes de 1r i 3r.

El treball de síntesi en el document Concreció i desenvolupament del currículum de l'ESO.


Projecte de recerca

El projecte de recerca és un conjunt d'activitats de descoberta i recerca realitzades per l'alumnat de 4t d'ESO en equip, sobre un tema transversal del currículum o focalitzat en un àmbit determinat, per tal de comprovar el grau d'autonomia de l'alumnat i la seva capacitat per treballar en grup.

El projecte de recerca en el decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.

El projecte de recerca en el document Concreció i desenvolupament del currículum de l'ESO