• Imprimeix

Orientacions

 

  Orientacions per a la millora de l'expressió escrita

El curs 2011-2012 s’ha dut a terme la primera edició de les proves d’avaluació de competències bàsiques de quart curs d'ESO. La Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat ha elaborat el present document d’orientacions específiques per a la millora de l’expressió escrita de l’alumnat al llarg de l’etapa d’ESO amb la finalitat d’ajudar els centres a l’hora de treballar-la en les matèries de l’àmbit de llengües, però també en les altres matèries. Treballar l’expressió escrita des de totes les matèries esdevé fonamental perquè l’alumnat assoleixi la competència comunicativa escrita i l’adquisició dels coneixements lingüístics (ortografia, lèxic, morfosintaxi) indispensables.


  Orientacions per a la millora de l'aprenentatge de la geometria

El curs 2011-2012 s’ha dut a terme la primera edició de les proves d’avaluació de competències bàsiques de quart curs d'ESO. La Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat ha elaborat el present document d’orientacions específiques per a la millora de l’aprenentatge de la geometria al llarg de l’etapa d’ESO amb la finalitat d’ajudar els centres a l’hora de treballar-la en la matèria de matemàtiques, però també en les altres matèries. Cal treballar la geometria amb una metodologia que desenvolupi els processos de resolució de problemes, raonament, prova, comunicació i representació i connexió, entenent que, una major consciència del treball d’aquests processos en les activitats d’aprenentatge de l’alumnat ha de tenir efecte en el rendiment en tots els altres blocs curriculars de matemàtiques.


  Orientacions per a la millora de la comprensió lectora i l'expressió escrita

Les orientacions d’aquest document són unes reflexions sobre el desenvolupament de la competència comunicativa lingüística de l’alumnat de l’ESO, que van acompanyades d’instruments per a la presa de decisions i propostes de millora en el procés d’ensenyament i d’aprenentatge de la comprensió lectora i l’expressió escrita, que enforteixen també el treball de la llengua de manera transversal en aquesta etapa.


  Optativa específica d'informàtica a 4t d'ESO

Desenvolupament de la proposta didàctica per a l'assignatura optativa d'informàtica de 4t d'ESO al voltant del disseny i programació d'apps.
Es pot accedir als materials curriculars, al video que il·lustra el treball de l'alumnat a l'aula i a la informació sobre la formació específica del professorat. Versió en català i anglès actualitzada el 29 d'agost de 2014


  Emprenedoria

Orientacions per al desplegament del currículum

Orientacions i models per prendre decisions i dissenyar les programacions de la matèria optativa  d'Emprenedoria  a l'ESO: selecció i seqüenciació dels continguts i estratègies metodològiques i d'avaluació per a l'aprenentatge per competències.


  Material d'Emprenedoria en anglès (Entrepreneurship)

Materials didàctics, elaborats per Rosa Domingo, per orientar el professorat que vol impartir la matèria d'Emprenedoria de 3r d'ESO en anglès, a partir d'una metodologia integrada tipus CLIL.

Guia didàctica per al professorat (Teacher Notes)

Material per a l'alumnat (Student's Workbook)


  Cant coral, un exemple de projecte de Música (ESO)

Orientacions per al desplegament del currículum

Orientacions i models per prendre decisions i dissenyar un projecte de Cant Coral a l'ESO, dins la matèria de Música: selecció i seqüenciació dels continguts i estratègies metodològiques i d'avaluació per a l'aprenentatge per competències.


  Educació visual i plàstica

Orientacions per al desplegament del currículum

Orientacions i models per prendre decisions i dissenyar les programacions de la matèria d'Educació visual i plàstica  a l'ESO: selecció i seqüenciació dels continguts i estratègies metodològiques i d'avaluació per a l'aprenentatge per competències.


  Educació física

Orientacions per al desplegament del currículum

Orientacions i models per prendre decisions i dissenyar les programacions de la matèria d'Educació física a l'ESO: selecció i seqüenciació dels continguts i estratègies metodològiques i d'avaluació per a l'aprenentatge per competències.


  Ciències de la naturalesa

Orientacions per al desplegament del currículum

Orientacions i models per prendre decisions i dissenyar les programacions de la matèria de Ciències de la naturalesa a l'ESO: selecció i seqüenciació dels continguts i estratègies metodològiques i d'avaluació per a l'aprenentatge per competències.


  Tecnologies

Orientacions per al desplegament del currículum

Orientacions i models per prendre decisions i dissenyar les programacions de la matèria de Tecnologies a l'ESO: selecció i seqüenciació dels continguts i estratègies metodològiques i d'avaluació per a l'aprenentatge per competències.


  Matemàtiques

Orientacions per al desplegament del currículum

Orientacions i models per prendre decisions i dissenyar les programacions de la matèria de Matemàtiques: selecció i seqüenciació dels continguts i estratègies metodològiques i d'avaluació per a l'aprenentatge per competències.


  Música

Orientacions per al desplegament del currículum

Orientacions i models per prendre decisions i dissenyar les programacions de la matèria de Música: selecció i seqüenciació dels continguts i estratègies metodològiques i d'avaluació per a l'aprenentatge per competències.


  Àmbit de Llengües

Orientacions per al desplegament del currículum

Orientacions i models per prendre decisions i dissenyar les programacions de l'àmbit de Llengües a l'ESO: selecció i seqüenciació dels continguts i estratègies metodològiques i d'avaluació per a l'aprenentatge per competències.


  Ciències socials, geografia i història

Orientacions per al desplegament del currículum

Orientacions i models per prendre decisions i dissenyar les programacions de la matèria de Ciències socials, geografia i història a l'ESO: selecció i seqüenciació dels continguts i estratègies metodològiques i d'avaluació per a l'aprenentatge per competències.

  Versió actualitzada del document d’orientació sobre l’avaluació a l’ESO (maig 2013)

S'ha publicat una versió actualitzada del document d’orientació sobre l’avaluació a l’ESO que va aparèixer amb motiu de la publicació de l'Ordre ENS/56/2012, de 8 de març, de modificació de l'Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria. Aquest document recorda els principis generals pels quals s’ha de regir l’avaluació de l’alumnat de l’etapa i recull les principals novetats de l'Ordre esmentada, les enllaça amb els aspectes que es mantenen vigents i n’orienta l’aplicació.


  Avaluar per aprendre

L'avaluació per millorar els aprenentatges de l'alumnat en el marc del currículum per competències.

Document d'orientacions per millorar els aprenentatges de l'alumnat per mitjà de l'avaluació, en el marc del currículum per competències. L'autora del document és Neus Sanmartí, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona.

  El currículum competencial a l'aula. Una eina per a la reflexió i la programació a l'ESO

 

Orientacions i models per formalitzar les programacions didàctiques, amb l’objectiu d'orientar el debat curricular en els centres i adaptar els documents actuals al marc curricular de les competències bàsiques.

Save

Document d'orientació sobre l'atenció a la diversitat a l'ESO(setembre, 2013)

Aquest document recull orientacions generals i específiques per a l'organització de l'atenció a la diversitat i la diversificació curricular en els centres d'educació secundària obligatòria.


  Alumnat dislèctic a l'ESO

Recull de les orientacions generals i específiques per l’atenció de l’alumnat dislèctic a l’ESO.