• Imprimeix

Currículum 2007

El currículum d'ESO

 

Publicació currículum ESO

Entenem per currículum de l'educació secundària obligatòria els objectius, competències bàsiques, continguts, mètodes pedagògics i criteris d'avaluació d'aquest ensenyament. 


 Competències bàsiques

Les vuit competències que l'alumnat ha de desenvolupar a l'educació bàsica i que emmarquen el currículum. (Annex 1 del decret 143/2007) 

cb

Els continguts de les diferents matèries del currículum contribueixen a l'adquisició de les competències bàsiques. Cadascuna de les matèries, per la disciplina que comporta, té una o més competències que li són pròpies a les que contribuirà amb major grau d'intensitat, però també ha de contribuir, encara que amb menor mesura a l'adquisició de les altres competències bàsiques.

MATÈRIES

Àmbit de llengües: llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengües estrangeres

Dimensió comunicativa 

 • Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals
 • Comprensió de missatges orals, escrits i audiovisuals
 • Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals
 • Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge

Dimensió estètica i literària

Dimensió plurilingüe i intercultural


Ciències de la naturalesa

Continguts comuns a tots els blocs

 • Per afrontar la comprensió de fenòmens i situacions complexos
 • Per investigar els problemes, obtenir dades i reconèixer evidències
 • Per extreure conclusions, validar-les, sintetitzar-les i comunicar-les
 • Per transferir el nou coneixement a la interpretació d'altres fenòmens i a l'actuació conseqüent i responsable

Ciències socials, geografia i història

Continguts comuns per a tota l'etapa

Continguts específics per a cada curs


Educació física

 • Condició física i salut
 • Jocs i esports
 • Expressió corporal
 • Activitats en el medi natural

Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania

Objectius:

 • Aprendre a ser i actuar de manera autònoma
 • Aprendre a conviure
 • Aprendre a ser ciutadans i ciutadanes en un món global 

Educació visual i plàstica

 • Explorar i percebre
 • Interpretar i crear
 • Dimensió social i cultural

Llatí

 • El sistema de la llengua llatina
 • La història i l'evolució de la llengua llatina
 • La cultura llatina: del món clàssic a l'actualitat

Matemàtiques

Processos i actituds que cal desenvolupar de manera general en tots els cursos

 • Organització del pensament matemàtic propi.
 • Confiança en les capacitats pròpies per afrontar situacions problemàtiques, copsant les relacions matemàtiques i utilitzant-les per a prendre decisions.
 • Perseverança i flexibilitat en la cerca de solucions als problemes i en la millora de les proposades.
 • Comunicació del pensament matemàtic propi a companys i professors i contrast amb el dels altres.
 • Connexions entre els diferents blocs de matemàtiques i amb altres matèries.

Música

 • Escoltar i comprendre
 • Interpretar i crear
 • Dimensió social i cultural

Tecnologies

 • La tecnologia i el procés tecnològic. Eines i materials de tecnologia
 • Disseny i construcció d'objectes
 • Les TIC com eina per a la integració i la comunicació de la informació

Història i cultura de les religions

 • Societat, cultura i religió: de les societats prehistòriques al món clàssic, les civilitzacions de l'Extrem Orient
 • Les grans religions monoteistes: judaisme, cristianisme i islam. Evolució històrica.
 • Anàlisi del fet religiós
 • Les religions en el món actual

Cultura clàssica

 • Grècia i Roma com a civilitzacions històriques
 • L'herència de la cultura clàssica
 • Iniciació als elements bàsics de les llengües i literatures grega i llatina

Emprenedoria

 • Autoconeixement i itinerari formatiu
 • Mercat laboral i activitat econòmica
 • Iniciativa emprenedora i projecte d'empresa

Optatives específiques (4t curs)

Biologia i geologia

Educació visual i plàstica

Física i química

Informàtica

Llatí

Música

Segona llengua estrangera

Tecnologia


Horaris ESO

Quadres amb l'estructura horària de l'etapa (annex 3, annex 4 i annex 5 del Decret 143/2007, modificat pel Decret 51/2012).


Presentació currículum ESO

Exposició de les idees força, les competències bàsiques, les àrees, metodologia i avaluació que comporta el currículum per competències.