• Imprimeix

Currículum. Competències bàsiques per àmbits

Documentació corresponent al currículum de l'educació secundària obligatòria, segons DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria


Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l'orientació educativa a l’ESO

 • Ciències de la naturalesa:  Física i Química
 • Ciències de la naturalesa:  Biologia i Geologia
 • Ciències de la naturalesa:  Ciències Aplicades a l'Activitat Professional
 • Tecnologia
 • Tecnologies de la Informació i la Comunicació (Informàtica)
 • Cultura Científica
 • Fisica i Química i Ciències Aplicades a l'Activitat Professional
 • Biologia i Geologia i Ciències Aplicades a l'Activitat Professional
 • Tecnologia i Tecnologies de la Informació i la Comunicació (Informàtica)

 

Documentació

Currículum

Competències bàsiques de l'àmbit cientificotecnològic

Continguts clau - competències

 • Ciències socials: Geografia i Història
 • Cultura Clàssica
 • Emprenedoria
 • Economia
 • Economia i Emprenedoria

 

Documentació

Currículum

Competències bàsiques de l'àmbit social

Continguts clau (ciències socials) - competències

 • Cultura i Valors Ètics
 • Filosofia
 • Religió
 
Documentació