• Imprimeix

Preguntes més freqüents

Sí, a l’educació d’adults també poden accedir les persones més grans de 16 anys o que els compleixin durant l'any natural en què inicien la formació si es troben en alguna de les situacions següents:

• Tenen un contracte laboral que els impedeixi assistir als centres educatius en règim ordinari.

• Es troben en procés d'obtenció d'un permís de treball.

• Són esportistes d'alt rendiment.

• Han cursat o estan cursant els programes postobligatoris de formació i inserció i volen cursar, en paral·lel, els ensenyaments d’educació secundària obligatòria per a adults.

• Participen en el programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya "Joves per l'ocupació"

• Excepcionalment el director o directora dels serveis territorials o el gerent del Consorci a la ciutat de Barcelona, pot autoritzar la incorporació d’alumnes que no compleixin els requisits anteriors amb l’informe previ de la Inspecció d’Educació.

 

No. L’alumne/a que supera el nivell 3 de llengua estrangera (anglès o francès) obté un certificat de superació del curs segons el currículum de llengües als centres de formació d’adults del 10 de maig de 2013 i té una equivalència amb el nivell A2 del MECR (Marc Europeu Comú de Referència) per a les llengües.

Aquest certificat permet accedir al tercer curs d’una Escola Oficial d’Idiomes de Catalunya sense fer la prova de nivell durant un període no superior a tres anys des de la data en què s’ha obtingut.

Sí, sempre i quan s'hagin cursat a Catalunya almenys vuit cursos qualsevol entre la primària i l'ESO, i que s'hagi cursat i aprovat l'àrea de llengua catalana als centres i aules de formació de persones adultes. Per acreditar les condicions acadèmiques esmentades, cal aportar un certificat expedit, a sol·licitud de la persona interessada, per una escola de persones adultes autoritzada.

 

L'expedient acadèmic de l'alumne/a és un document que té la funció de recollir de manera acumulativa els resultats de l'avaluació obtinguts per l'alumne/a al llarg dels ensenyaments que desenvolupa  i totes les dades personals i acadèmiques rellevants.

L'expedient acadèmic conté les dades d'identificació del centre, les dades personals i de contacte de l'alumne/a, les dades i la documentació d'incorporació de l'alumne/a a aquests ensenyaments, les convalidacions i acreditacions, si s’escau,  fruit de la prova d'avaluació inicial i les qualificacions finals, qualitatives i quantitatives (segons s’escaigui), les observacions que l'equip docent consideri oportú fer-hi constar, les dades d'acabament o de sortida d'aquests ensenyaments amb la qualificació corresponent  i qualsevol resolució administrativa de caràcter singular que afecti l'alumne/a.

En canvi l’historial acadèmic és el document oficial que reflecteix els resultats de l'avaluació i les decisions relatives al progrés acadèmic de l'alumnat al llarg d'aquests ensenyaments i té valor acreditatiu dels estudis cursats. És un document individual que s'emet en el moment que l'alumne/a acaba els ensenyaments i, en tot cas, en finalitzar voluntàriament la seva formació al centre i a petició de l'alumne/a. Aquesta circumstància s'ha de reflectir en el corresponent expedient acadèmic.

L'historial acadèmic ha de contenir les dades identificatives del centre i de l'alumne/a, les qualificacions, acreditacions i convalidacions , si s'escau, la data d'assoliment de la titulació o certificació i la qualificació quantitativa o qualitativa, d’acord es correspongui amb els ensenyaments cursats.

Quan un alumne o alumna es traslladi a un altre centre per continuar els estudis, el centre d'origen ha de trametre al centre de destinació, i a petició d'aquest, una còpia de l'historial acadèmic de l'alumne o alumna. Llavors ell centre receptor ha d'obrir el corresponent expedient acadèmic. La matriculació de l'alumne/a adquirirà caràcter definitiu un cop rebut l'historial acadèmic degudament formalitzat.

En el cas de l'alumnat que es traslladi a centres d'altres comunitats autònomes en què el català no sigui llengua oficial, cal formular l'historial acadèmic en català i castellà.