• Imprimeix

Normativa

En aquest apartat es recull la normativa referent a l’educació d’adults, adreçada específicament al professorat i als centres. La normativa general i la referent al currículum es pot consultar mitjançant l'enllaç al portal Estudiar a Catalunya.

 • RESOLUCIÓ ENS/771/2018, de 16 d'abril, per la qual es determinen els requisits que ha de tenir el professorat per impartir els ensenyaments COMPETIC en els centres de formació de persones adultes del Departament d'Ensenyament i s'estableix el període i el procediment d'acreditació d'aquest professorat en el cas que no tingui les titulacions requerides.
 • Acord GOV/232/2006, de 27 de desembre, en relació amb les condicions laborals del professorat d'educació de persones adultes acordades a la Mesa Sectorial de negociació del personal docent no universitari de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4806, de 24.1.2007)
 • Resolució de 14 de desembre de 2006, del secretari general del Departament d'Educació per la qual es determinen les mesures a fi que el professorat dels IES pugui impartir, dins el seu horari lectiu, matèries específiques corresponents a la preparació de les proves d'accés a cicles formatius de grau superior que duen a terme els centres docents i les aules públiques de formació de persones adultes dependents del Departament d’Educació (Full de Disposicions núm. 1121, desembre de 2006, pàg. 3430)
 • Decret 72/1994, de 6 d’abril, pel qual es regulen els centres de formació d’adults (DOGC núm. 1884, de 15.4.1994). Derogat pel Decret 102/2010, de 3 d'agost de 2010 (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010), i pel Decret 122/2012, de 9 d'octubre de 2012 (DOGC núm. 6233, de 16.10.2012), llevat l’article 6 (sobre els requisits mínims dels centres de formació d’adults en l'àmbit de la formació instrumental i de la formació bàsica)
 • Ordre ENS/30/2012, de 10 de febrer, per la qual s’especifica la superfície mínima de determinades instal·lacions dels centres que imparteixen l’educació primària, l’educació secundària o els ensenyaments artístics (DOGC núm. 6074, de 24.2.2012. Article 6).
 • Decret 122/2012, de 9 d'octubre, del procediment d'autorització i de comunicació prèvia per a l'obertura de centres educatius privats (DOGC núm. 6233, de 16.10.2012)
 • RESOLUCIÓ ENS/1490/2014, de 23 de juny, per la qual s’estableixen els criteris de la formació per a les proves d’accés als cicles formatius durant el curs 2014-2015, es dóna publicitat dels centres de formació de persones adultes que l’imparteixen, i s’obre la convocatòria del procés d’autorització i modificació d’aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d’Ensenyament. (DOGC núm. 6654, de 1.7.2014)
 • RESOLUCIÓ ENS/1757/2016, d'11 de juliol, per la qual es resol la convocatòria per al reconeixement de centres de formació de persones adultes que imparteixen formació per a les proves d'accés als cicles formatius per al curs 2016-2017.
 • RESOLUCIÓ ENS/2196/2016, de 27 de setembre, per la qual es modifica la Resolució ENS/1757/2016, d'11 de juliol, per la qual es resol la convocatòria per al reconeixement de centres de formació de persones adultes que imparteixen formació per a les proves d'accés als cicles formatius per al curs 2016-2017.
 • RESOLUCIÓ ENS/1465/2014, de 19 de juny, per la qual s'estableix el procediment d'autorització dels centres de formació de persones adultes de titularitat pública que no depenen del Departament d'Ensenyament a impartir amb reconeixement els ensenyaments de llengües i els de competència digital. (DOGC núm. 6652, de 27.6.2014)
 • RESOLUCIÓ ENS/2115/2016, de 13 de setembre, per la qual s'autoritzen centres de formació de persones adultes públics que no depenen del Departament d'Ensenyament a impartir amb reconeixement els ensenyaments de llengües i competència digital per al curs 2016-2017.

Dades estadístiques

Consulta de les dades estadístiques del Departament d'Ensenyament: seleccioneu el curs acadèmic i cliqueu l'apartat Formació de persones adultes