• Imprimeix

Fons Social Europeu

El Fons Social Europeu és un dels Fons Estructurals de la Unió Europea que promou inversions en totes les regions de la UE amb la finalitat de promoure la cohesió social i econòmica.

A través de diversos programes operatius, acordats per cada Estat membre i la Comissió Europea vol complir amb diversos objectius orientats al suport de l’ocupació, a la promoció de la inclusió social, a la lluita contra la pobresa i a l’eficàcia de l’administració pública.

Aquests programes descriuen les prioritats de l’FSE per a cada Estat membre i donen suport econòmic a projectes relacionats amb l’ocupació que duen a terme diferents organitzacions públiques i privades que són beneficiaris en l’Estat membre.

L’Estratègia Europa 2020 de març de 2010 per a un creixement intel·ligent, sostenible i innovador va establir cinc ambiciosos objectius en matèria d’ocupació, innovació, educació, integració social i clima/energia.

Els programes operatius del període 2014-2020 s’han definit com el full de ruta que ha de conduir a la consecució d’aquests objectius i se centra en els quatre eixos següents:

 • Eix 1: Foment de l’ocupació sostenible i de qualitat de la mobilitat laboral
 • Eix 2: Foment de la inclusió social i de la lluita contra la pobresa i la discriminació
 • Eix 3: Inversió en educació, formació i millora de les competències professionals i de l’aprenentatge permanent.
 • Eix 4:  Assistència tècnica 

El Programa Operatiu de Catalunya de l’FSE 2014-2020

El programa operatiu a Catalunya se situa en el tercer eix d’actuació: invertir en educació, formació per a l’adquisició de capacitats i l’aprenentatge permanent.

S’adreça a persones adultes que es formen per adquirir competències transprofessionals o que realitzen ensenyaments que els permetrà el retorn al sistema educatiu i la millora en el seu nivell d’estudis.

Els ensenyaments que s’imparteixen en els centres de formació d’adults i que són objecte de confinançament són:

 • Ensenyaments de llengua estrangera (anglès i francès).
 • Ensenyaments COMPETIC.
 • Ensenyaments de preparació a proves d’accés a cicles formatius i a la universitat per a majors de 25 anys.
 • Ensenyament per a l’obtenció el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

L’objectiu és fomentar i millorar l’accés a la formació i a l’aprenentatge permanent per qualificar les persones i augmentar les seves perspectives laborals

 

Més informació

Documents adjunts

Guia per als centres de formació d'adults amb les orientacions per implementar les actuacions relacionades amb el programa. Inclou:

 • Informació sobre el programa
 • Com dur a terme la difusió
 • Com fer el seguiment de la participació: recull de dades de l'alumnat, control d'assistència de l'alumnat i el professorat i certificació de les actuacions
 • Com custodiar la documentació

 

Guia FSE 

(Actualització juliol 2018)

Full que els centres de formació d'adults han d'imprimir en DIN A3 i que han de penjar al taulell d'anuncis del centre i a totes les aules on s'imparteixen els ensenyaments cofinançats.

 

Full tauler d'anuncis 

 

 

Full informatiu del contingut del programa per lliurar a l’alumnat a l’inici de les classes.

 

Full informatiu del Fons Social Europeu 

Fitxa que ha d'omplir i signar tot l'alumnat que cursa els ensenyaments cofinançats amb l'objectiu de recollir dades de l'alumnat i els indicadors que permetran avaluar l'efectivitat del programa.

 

Fitxa del participant 

Les dades s'has d'introduir al full 1, en finalitzar cada entrada s'ha de clicar a la pestanya "Afegir" per tal que  les dades s'aboquin al full BDI.

 

Full de càlcul per introduir les dades de les fitxes dels participants 

 

Graella que recull la llista de l'alumnat de cada classe, s'ha d'indicar la setmana a que fa referència el registre i l'horari diari de l'ensenyament. Al final de la setmana ha de signar l'alumnat en cada classe rebuda i el o la docent que imparteix les classes.

 

Full setmanal de signatures 

 

Fulls resum de les hores de docència impartides pel professorat del centre al llarg del curs escolar. El còmput global d'hores impartides al llarg del curs es desprèn dels fulls de signatures setmanals. Aquests fulls han de ser signats pel director o directora del centre.

 

Full resum anual 2018-2019 (10)

Full resum anual 2018-2019 (31)

Full resum anual 2018-2019 (54)

Full resum anual 2018-2019 (76)

Full resum anual 2018-2019 (96)

Full resum anual 2018-2019 (119)