• Imprimeix

Currículum i orientació

L’educació d’adults comprèn les activitats d’aprenentatge que, en el marc d’aprendre al llarg de tota la vida, permet que les persones adultes desenvolupin les capacitats, enriqueixin els coneixements i millorin les competències tècniques i professionals.

Això fa que hi participin persones amb objectius diferents, com poden ser obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els coneixements. L’oferta educativa dels centres de formació d’adults té com a finalitat respondre a les necessitats i demandes formatives de l’entorn. L’oferta educativa dels centres d'educació d'adults és la següent:

Els ensenyaments d'informàtica tenen com objectiu facilitar l'adquisició de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual. S'imparteixen en quatre nivells: COMPETIC Inicial, COMPETIC 1, COMPETIC 2 i COMPETIC 3.

El nivell inicial d'informàtica (COMPETIC inicial) s'adreça a les persones adultes que volen assolir un domini bàsic de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Els diferents nivells usuari d'informàtica (COMPETIC 1, 2 i 3) van adreçats a persones que ja tenen uns coneixements bàsics del funcionament de l'ordinador i del programari més bàsic, i que volen aprofundir en els àmbits següents:

 • Cultura, participació i civisme digital.
 • Tecnologia digital, ús de l'ordinador i del sistema operatiu.
 • Navegació i comunicació en el món digital.
 • Tractament de la informació escrita.
 • Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • Tractament de la informació numèrica.
 • Tractament de les dades.
 • Presentació de continguts

 

El certificat de superació dels cursos de COMPETIC 1, COMPETIC 2 i COMPETIC 3 equival al certificat s ACTIC bàsic, mitjà i avançat, respectivament.

A la pàgina http://projectes.xtec.cat/xarxadults/ trobareu un seguit de materials que resulten de gran utilitat a l’hora d’impartir aquesta matèria:

 • enllaços a normativa
 • orientacions didàctiques i fitxes pedagògiques per a cada nivell i competència
 • projectes d’avaluació final dels alumnes
 • recomanacions i models de proves per a fer l’avaluació inicial del alumnes.

Currículum

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència bàsic per a comunicar-se en llengua anglesa i /o francesa.

S’imparteixen en tres nivells:

 • Llengua anglesa, nivells 1, 2 i 3, que corresponen als nivells A1, A2.1 i A2.2 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).
 • Llengua francesa, nivells 1, 2 i 3, que corresponen als nivells A1, A2.1 i A2.2 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

En els tres nivells es treballen les habilitats de comprensió i expressió orals i escrites que permeten fer front a la major part de situacions lingüístiques de la vida quotidiana i comunicar-se de forma bàsica en un entorn plurilingüe i multicultural.

A la pàgina http://projectes.xtec.cat/xarxadults/ trobareu un seguit de materials que resulten de gran utilitat a l’hora d’impartir aquesta matèria:

 • enllaços a normativa
 • explicacions i propostes pedagògiques per a cada nivell

 

Certificació

Els alumnes de nivell 3 de llengua estrangera han de superar una prova de nivell bàsic (A2 del MERC) abans de finalitzar el curs per mostrar el grau d'assoliment de la competència lingüística. El Departament d'Ensenyament farà arribar als centres aquesta prova amb les especificacions i les orientacions corresponents per al professorat.

Documents PDF:

 

L'objectiu d'aquests estudis és que les persones adultes aprenguin a llegir, escriure i fer càlculs elementals. La superació d'aquests estudis permet l'obtenció del certificat de formació instrumental.

Els continguts d'aquesta formació s'organitzen en tres nivells:

 • el primer nivell, en què l'aprenentatge se centra en l'adquisició dels mecanismes fonamentals de lectura i escriptura i de càlcul, a més de nocions elementals sobre l'entorn social i natural;
 • el segon nivell, en què l'objectiu central és consolidar aquests mecanismes i els coneixements que expliquen l'entorn, i
 • el tercer nivell, en el qual s'amplien els coneixements anteriors fins a assolir els objectius generals del cicle.

Cada nivell inclou tres àrees de coneixement:

 • llengua,
 • matemàtiques i
 • ciències socials i naturals.

La durada aproximada d'aquesta formació és de 1.100 hores. Això no obstant, segons els coneixements previs, les necessitats formatives, i els ritmes d'aprenentatge de l'alumnat, la durada pot ser més llarga o menys.

 

Estudis que tenen com a objectiu que les persones adultes que ho necessitin assoleixin un grau de competència mínima per comunicar-se en qualsevol de les dues llengües oficials de Catalunya. A la Vall d’Aran també s’ofereixen estudis de llengua aranesa. S’imparteixen en tres nivells:

 • Llengua catalana,  nivells 1, 2 i 3, que corresponen als nivells A1, A2 i B1 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

 • Llengua castellana,  nivells 1, 2 i 3, que corresponen als nivells A1, A2 i B1 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

 • Llengua aranesa,  nivells 1, 2 i 3, que corresponen als nivells A1, A2 i B1 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

 

Aquests estudis permeten completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GESO). Es poden cursar de manera presencial o semi-presencial als centres i aules de formació de persones adultes o als centres i aules de formació de persones adultes que són punts de suport de l'Institut Obert de Catalunya (IOC).

Els estudis consisteixen en 34 mòduls amb una càrrega lectiva de 35 hores per mòdul. La durada d’aquests estudis és de 1.190 hores. Els mòduls que estan relacionats amb l'àmbit de la comunicació, el cientificotecnològic i el social es distribueixen en dos nivells:

Mòduls del nivell I:

◦ Àmbit de la comunicació:

 • Literatura
 • Llengua catalana I
 • Llengua castellana I
 • Llengua estrangera I
 • Llengua catalana II
 • Llengua castellana II

 

◦ Àmbit cientificotecnològic:

 • Matemàtiques
 • Matemàtiques II
 • Física i química I
 • Ciències naturals
 • Educació per a la salut

 

◦ Àmbit social:

 • Ciències socials I i educació per a la ciutadania
 • Geografia I
 • Història I

 

Total mòduls del 1r nivell a cursar: 14 comuns i 3 opcionals

 

Mòduls del nivell II:

◦ Àmbit de la comunicació:

 • Llengua catalana III
 • Llengua castellana III
 • Llengua estrangera II
 • Llengua estrangera III
 • Literatura catalana
 • Literatura castellana

 

◦ Àmbit cientificotecnològic:

 • Matemàtiques III
 • Matemàtiques IV
 • Física i química II
 • Biologia i geologia
 • Tecnologia

 

◦ Àmbit social:

 • Ciències socials II i moviments migratoris
 • Geografia II
 • Història II

 

Total mòduls del 2n nivell a cursar: 14 comuns i 3 opcionals

 

Mòduls opcionals:

◦ Àmbit de la comunicació:

 • Llengua estrangera 0
 • Llengua estrangera IV
 • Taller d'escriptura creativa
 • Llengua i TIC
 • L'argumentació discursiva
 • Parlem de literatura

 

◦ Àmbit cientificotecnològic:

 • Matemàtiques inicials
 • Dietètica i nutrició
 • Medi ambient i canvi climàtic
 • Química i societat
 • Tecnologies de la informació i la comunicació
 • Les finances personals i l'elaboració d'un pressupost

 

◦ Àmbit social:

 • Arts i artistes
 • Història de la música
 • Viatjar per Catalunya
 • La globalització
 • Catalunya dins l'Espanya del segle XX

 

Total mòduls opcionals a escollir: 3 mòduls opcionals a cada nivell

 

Aquests estudis permeten a les persones que el superen l'accés directe als cicles de grau mitjà de formació professional inicial; en el cas dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny permet l'exempció de la part comuna de la prova d'accés i en el cas dels ensenyaments esportius, l'exempció de la prova d'accés de caràcter general.

Les matèries del curs s'estructuren en tres àmbits: àmbit de la comunicació (COM), àmbit social (SOC) i àmbit cientificotecnològic (CTE).

La durada mínima d'aquest curs és de 600 hores.

Preparació per a les proves d’accés a Grau Mitjà

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d'accés als cicles de grau mitjà de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, i d'ensenyaments esportius. La durada mínima per a la preparació de les proves d'accés a grau mitjà és de 330 hores.

Preparació per a les proves d’accés a Grau Superior

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d'accés als cicles de grau superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny i d'ensenyaments esportius. L'alumnat pot preparar la part comuna de la prova, la part específica, o totes dues. La durada mínima per a la preparació de les proves d'accés al grau superior és de 300 hores per a la part comuna i de 99 hores per a les dues matèries de la part específica.

Preparació per a les proves d’accés a la universitat

Aquests estudis preparen les persones més grans de 25 anys per a les proves d'accés a la universitat.