• Imprimeix

Normativa

 • Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària. (DOGC núm. 7148, de 23.6.2016).
 • Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria (DOGC núm. 6945, de 28.8.2015).
 • Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària (DOGC núm. 6900, de 26.6.2015).
 • Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa 
 • Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència (DOGC núm. 5641, de 2.6.2010).
 • Resolució ENS/1543/2013, de 10 de juliol, de l'atenció educativa a l'alumnat amb altes capacitats (DOGC núm. 6419, de 17.7.2013).
 • Resolució ENS/1544/2013, de 10 de juliol, de l'atenció educativa a l'alumnat amb trastorns de l'aprenentatge (DOGC núm. 6419, de 17.7.2013).
 • Ordre EDU/484/2009, de 2 de novembre, del procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació del segon cicle de l’educació infantil (DOGC núm. 5505, de 13.11.2009).
 • Llei 12/2009 del 10 de juliol d'educació
 • Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn
 • Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l'educació infantil
 • Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del batxillerat
 • Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòri. Modificada per l’Ordre ENS/56/2012, de 8 de març (DOGC núm. 6088, de 15.3.2012). 
 • Resolució EDU/3699/2007, de 5 de desembre, per la qual s'aproven les instruccions per establir el procediment per tal que l'alumnat que pateixi malalties prolongades pugui rebre atenció educativa domiciliària per part de professorat del Departament d'Educació.
 • Llei orgànica 2/2006 d'Educació-LOE. Títol II Equitat en l'educació. Capítol I
 • Decret 299/1997 de 25 de novembre Sobre l'atenció educativa a l'alumnat amb necessitats educatives especials
 • Carta europea dels drets de l'infant hospitalitzat - 1986 - Resolució del Parlament Europeu
 • Decret 117/1984, sobre ordenació de l'Educació Especial per a la seva integració en el sistema ordinari