• Imprimeix

Avaluació, promoció i acreditació

L’alumnat objecte de PI serà avaluat d’acord amb allò establert prèviament en el pla, el qual pot haver incorporat criteris específics d’avaluació per a les matèries cursades per l’alumne/a, així com altres criteris a tenir en compte per a la promoció i/o per a l’acreditació.

Pel que fa a les adaptacions metodològiques sense canvis en els objectius ni, per tant, en els criteris d’avaluació, l’alumne s’avalua amb els mateixos criteris que la resta de companys. Sí que pot variar la manera d’avaluar i el tipus i modalitat d’avaluació: es poden per exemple prioritzar proves orals, proporcionar un espai més tranquil, donar més temps o facilitar determinats ajuts….

En aquests casos la informació a l’alumne i als pares sobre els resultats de la seva avaluació s’ha de centrar en el progrés aconseguit en l’assoliment dels objectius ordinaris del curs o àrea, no en l’ús de les adaptacions realitzades.

 

A l’educació infantil

Els objectius de cicle de primer o segon cicle d’educació infantil poden ser modificats de forma que afavoreixin el progrés dels infants.

Els criteris d’avaluació del segon cicle d’educació infantil poden ser modificats segons les característiques o necessitats de l’infant, i la valoració del seu progrés es farà segons aquests criteris adaptats

Segons l’article 13.4 del Decret 181/2008 l’alumnat podrà romandre excepcionalment un any més en el segon cicle de l’educació infantil, a proposta de l’equip de cicle, que haurà d'anar acompanyada de l'informe elaborat pels serveis educatius i l'acord de la família, i amb l'aprovació del director o directora del centre. Caldrà comunicar la decisió al director/a dels serveis territorials corresponents quan es redueix la durada del cicle a un alumne amb altes capacitats.

 

Educació primària

L’alumnat amb pla individualitzat ha de ser avaluat en referència als criteris d’avaluació descrits en el seu PI. L’alumnat amb PI pot ampliar un curs més, del que es preveu amb caràcter general, la permanència en l’etapa, sempre que això afavoreixi la seva evolució personal i social i el progrés en els seus aprenentatges. En aquest cas, s’ha de comunicar la decisió al director o la directora dels serveis territorials corresponents.

L’alumnat amb PI requereix un procés d’acompanyament personalitzat també en el moment de transició a l’etapa de secundaria obligatòria; en aquest procés es pot demanar la intervenció i suport de l’EAP de la zona. Aquest suport l’EAP l’ha de realitzar per tot l’alumnat objecte de dictamen d’escolarització a l’Educació Secundaria Obligatòria.

 

Educació secundària obligatòria

En relació amb la durada de l’etapa

L’alumnat amb pla individualitzat pot ampliar un curs més, del que es preveu amb caràcter general, la permanència en l’etapa, sempre que això afavoreixi la seva evolució personal i social i el progrés en els seus aprenentatges. Cal comunicar la decisió al director o la directora dels serveis territorials corresponents.

Excepcionalment, per a alumnes amb altes capacitats intel·lectuals i elevat rendiment acadèmic un PI també pot comportar la reducció de la durada de l’etapa, si bé un cop s’ha preparat un PI d’aquestes característiques el director/a del centre ha de demanar a l’administració educativa autorització per aplicar-lo.

 

En relació amb la promoció de curs

Tal com s'ha indicat anteriorment, el PI ha d'especificar els criteris amb què serà avaluat l'alumne/a i, si és el cas, els criteris específics quant a la seva promoció. Aquests criteris poden ser diferents als establerts amb caràcter general en relació també amb el nombre màxim de matèries suspeses amb què es pot accedir al curs següent.

 

En relació amb l’acreditació de l’etapa

En acabar etapa d’educació secundària obligatòria, l’equip docent ha de valorar si l’alumne/a pot obtenir el títol de Graduat en ESO, tenint en compte el grau d’adaptació que s’ha realitzat i l’orientació per l’itinerari educatiu posterior .

Al llarg de tota l’escolaritat la família i el mateix alumne han de ser informats sobre el contingut del PI. Particularment en els últims cursos de l'etapa de secundària obligatòria és necessari que siguin informats sobre les possibilitats d’acreditar aquesta etapa educativa. Una avaluació positiva del PI no sempre ha de comportar una acreditació sistemàtica de l’etapa. Per acreditar l’etapa d’educació secundària obligatòria s’han de tenir en compte els criteris mínims d’acreditació establerts a nivell de centre i l’orientació de l’alumne vers els itineraris formatius posteriors.

El PI ha d’ajudar l’alumne a construir el propi itinerari formatiu i orientar-lo en finalitzar l’escolaritat obligatòria. Per aquest motiu, quan el PI es realitza per un alumne que està finalitzant l’ESO, cal afegir un pla de transició a estudis post-obligatoris o d’inserció al mercat laboral, que posteriorment formarà part del Document orientador de final d’etapa.

  

Batxillerat

Els plans individuals en aquesta etapa - que amb caràcter general afectaran la totalitat de la mateixa - poden comportar la reducció o l’ampliació de la seva durada més enllà dels límits previstos amb caràcter general. En aquests casos la decisió correspon a la direcció del centre, si bé s’ha de comunicar a l’administració educativa.

També en aquesta etapa el PI ha d’especificar els criteris amb què serà avaluat l'alumne/a i, si és el cas, els criteris específics quant a la seva promoció. Aquests criteris poden incloure la possibilitat que en les repeticions es cursin tan sols les matèries suspeses i/o diferències quant al nombre màxim de matèries suspeses amb què es pot accedir al curs següent.