• Imprimeix

Normativa

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009), estableix les garanties i els criteris a que s’ha d’ajustar el procediment d’admissió.

Decrets

Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre l’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials

El decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres, el Decret 181/2008, el Decret 142/2007, el Decret 143/2007 i el Decret 142/2008, pels quals s’estableixen l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil, dels ensenyaments de l’educació primària, de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat.

 

Ordres d’avaluació

EDU/484/2009, de 2 de novembre, del procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació del segon cicle de l’educació infantil

EDU/296/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària.

EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria.

ORDRE ENS/56/2012, de 8 de març, de modificació de l’ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria.

Document d’orientació sobre l’avaluació a l’ESO. Curs 2011-2012


Resolucions

Resolució de 19 de juny de 2012 per la qual s’aprova el document per a l’organització i el funcionament de les escoles i dels centres públics d’educació especial, i les instruccions de recollida de dades a efectes estadístics, per al curs 2012-2013

Resolució de 19 de juny de 2012 per la qual s’aprova el document per a l’organització i el funcionament dels centres públics d’educació secundària, i les instruccions de recollida de dades a efectes estadístics, per al curs 2012-2013. Document: Plans individuals, exempcions i convalidacions i modificacions curriculars en els ensenyaments postobligatoris

Resolució de 20 de febrer de 2012, de Ia Direcció General d’Educació lnfantil i Primària, que estableix el procediment a seguir i els protocols que han d’utilitzar els equips d’orientació I assessorament psicopedagògic (EAP), per a l’elaboració dels dictàmens d’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives especials i d’informes d’alumnat amb necessitats educatives especifiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desfavorides, per al curs 2012-2013.