• Imprimeix

Avaluar el progrés de l'alumne

El tutor/a coordinador/a del PI ha de vetllar perquè es faci un seguiment del PI tant a les sessions d’avaluació amb tot l’equip docent, com en reunions específiques de l’equip de seguiment del PI amb els altres agents implicats (logopeda, fisioterapeuta, orientador/a, professional de l’EAP...)  i/o amb l’alumne i la mateixa família.  És important que quedi constància dels temes tractats i dels acords o canvis que es plantegen al llarg del curs.


Igual que amb tots els estudiants, el docent ha de supervisar acuradament el procés d’avaluació de l’aprenentatge de l’alumne amb PI, de manera que les estratègies d’ensenyament ineficaces puguin ser interrompudes i substituïdes per altres de noves.


Quan un docent és responsable de l’ensenyament d’una matèria o curs en el qual té un estudiant amb PI  pel que s’han modificat els objectius i els criteris d’avaluació,  haurà incorporat estratègies diverses, com la instrucció en grup, la tutoria entre iguals, un company d’aprenentatge o el cercle d’amics, que poden ajudar l’alumne a participar en moltes activitats d’aula. Quan altres alumnes estan treballant en tasques individuals amb autonomia, el docent  ha d’aprofitar aquesta oportunitat per proporcionar a l’alumne instrucció directa i/o  tasques individualitzades dissenyades per ajudar-lo a adquirir els coneixements i les habilitats descrites en el seu PI.  Els docents d’aula han de promoure l’autonomia de l’alumnat estructurant els espais i planificant les tasques individuals, per tal  que  puguin practicar les habilitats prioritzades i  executar les tasques amb el mínim suport necessari docent.  La planificació d’instrucció directa amb propostes educatives alternatives és necessària quan  l'alumne ha d’adquirir determinats coneixements i habilitats  prioritzats en el  seu PI que no formen part del currículum ordinari del  grup,  és el cas per exemple d’un alumne amb discapacitat que participa en un programa d’aprenentatge d’habilitats adaptatives bàsiques (per exemple autonomia en els desplaçaments, autonomia en tasques de la llar...) que afavoreixin la seva autonomia i inserció social.
 

(diversitat) plans individualitzats avaluar el progrés

L’avaluació dels alumnes amb PI ha de ser sistemàtica i contínua, tal com, es fa amb tot l’alumnat. 

L’avaluació proporciona informació que permet al professorat ajustar diàriament l’ensenyament per mantenir òptimes condicions d’aprenentatge en l’alumnat. És essencial per controlar l’eficàcia de les estratègies i de les adaptacions  didàctiques i per comprendre com aprèn cada alumne objecte de PI. 

És necessari incloure múltiples estratègies d’avaluació, com l’observació directa, els portfolis, les graelles, les proves, els projectes, les rúbriques i altres instruments d’autoavaluació. Els alumnes han de ser encoratjats a fer-se responsables del seu propi aprenentatge i, en la mesura del possible, han de ser conscients dels objectius de les programacions, els objectius d’aprenentatge  i altres tipus d’adaptacions descrites en el seu PI  per tal de col•laborar en l’avaluació del propi procés educatiu. Els alumnes poden ajudar a identificar el seu propi nivell de preparació en les activitats d’avaluació i col•laborar  aportant evidències del seu propi aprenentatge,  quan aquest no es fa visible en les activitats d’avaluació  estàndards.