• Imprimeix

Presa de decisions per iniciar un PI

Inici

El director/a del centre, a proposta de la comissió d’atenció a la diversitat  (CAD), dóna el vistiplau per iniciar un procés d’elaboració de PI, i vetlla perquè l’equip PI responsable  el dugui a terme.

Avaluació inicial

En una primera reunió de l’equip PI , o amb el procediment que el centre tingui establert, s’han de distribuir les tasques de recollida d’informació i  d’avaluació que cada membre de l’equip PI ha de fer.

Caldrà tenir en compte:

  • Avaluacions i informes del curs anterior
  • Avaluació educativa inicial del curs actual per identificar interessos, capacitats, habilitats,  competències de les àrees /matèries
  • Avaluació psicopedagògica que ha realitzat o ha de realitzar  l’EAP   o  el professor d’orientació educativa del centre
  • Avaluació de les necessitats de suport identificades per part de cada professional implicat en el PI de l’alumne (logopeda, fisioterapeuta…)
  • Aportacions de la família i d’altres professionals  implicats externs

    En aquesta reunió també caldrà clarificar i definir els rols i les responsabilitats de cadascú i posar data per la primera reunió que es cita en el següent apartat.