• Imprimeix

Participació de la família

En la mesura de les possibilitats, el PI  ha de  comptar amb la participació dels pares, les mares o els representants legals de l’alumne/a,  se’ls ha d’escoltar durant el procés de presa de decisions i s’ha de tenir en compte el seu acord en les decisions finals. També se’ls  ha de demanar la seva col•laboració  en  l’educació d’aquelles competències i habilitats en què  el seu paper és significatiu.  


És especialment interessant que aportin informacions sobre els interessos, preferències, habilitats o competències més desenvolupades que han pogut observar en moments i situacions  diverses fora de l’escola, en la seva convivència familiar i social.

  
Les famílies han de tenir constància per escrit del PI elaborat, de les prioritats educatives, dels suports, horaris i emplaçaments en què els seus fills estaran al llarg de la jornada escolar i  han d’estar informades del desenvolupament i canvis que es van fent al llarg del curs.


L’alumne/a  mateix, si la seva edat i circumstàncies personals ho aconsellen, també hi ha de participar  per tal d’anar prenent consciència de les seves necessitats  i potencialitats  i per participar  progressivament en les decisions que l’afecten.