• Imprimeix

Elaboració i concreció del PI

L’equip PI  elabora  el PI  inicial en els primers mesos del curs;  qualsevol  docent  responsable  d’una àrea /matèria  susceptible de  PI,  ha d’explicitar els objectius, continguts que   adapta en relació a la seva àrea.  

Al llarg del curs aquest  PI es va concretant més per adaptar-lo a les activitats i temàtiques que es treballen a l’aula, segons les responsabilitats i acords presos a l’inici.  El document PI  ha d’estar disponible per ser consultat per part de tots els professionals al llarg de la seva implantació, ha de ser un document viu que es va actualitzant i modificant segons el procés evolutiu de l’alumne i les necessitats educatives que va manifestant.   Al marge de les reunions que es realitzin, és important també que  l’equip directiu  del centre faciliti eines i espais telemàtics en xarxa que permetin el coneixement de les concrecions del PI que els diferents docents i professionals  estan fent. Aquestes eines faciliten també el seguiment i l’ avaluació del PI.

Concreció a  la programació setmanal

El PI no ha de ser una descripció detallada de tot el que l’estudiant ha d’aprendre ni de totes les adaptacions que es fan de les activitats de l’aula. En aquest sentit, la presa de decisions detallada que afecta la programació, que es fa setmanalment o quinzenalment, forma part del  desplegament del PI però no s’ha d’explicitar en el PI de començament de curs.  Perquè l’alumnat amb PI participi el màxim possible a les activitats del seu grup d’iguals, cal deixar un marge de flexibilitat que permeti  anar adaptant les  activitats i els materials de la programació de l’aula a mida que es van planificant.  Aquestes concrecions les fan els docents o professionals de l’equip PI  responsables de les àrees/matèries i, si s’escau, dels programes de suport específics.