• Imprimeix

Avaluació inicial

Un cop s’ha fet la recollida d’informacions, que posteriorment s’arxivaran  a l’expedient acadèmic  de l’alumne, es fa la primera reunió de l’equip per posar en comú les diverses informacions i començar a concretar el PI de l’alumne tenint en compte les aportacions dels diferents professionals.

Aquesta reunió té la finalitat de compartir  el coneixement de l’alumne/a i de les seves necessitats.  Caldrà identificar  els punts forts, els interessos i potencialitats de l’alumne per deixar constància de les competències més desenvolupades i  identificar les capacitats, habilitats i competències que cal prioritzar.


En la descripció de les fortaleses de l’estudiant, convé especificar, per exemple, les següents informacions:

  • Els estils i les maneres en que l’alumne aprèn millor (per exemple, el mètode visual, auditiu, cinestèsic)
  • Les habilitats d’aprenentatge ja adquirides (per ex, les habilitats d’organització;habilitats de gestió del temps)
  • Els punts forts en determinades àrees com el processament cognitiu i comunicació (per exemple, el llenguatge expressiu – expressió oral), l’educació musical, física…

 

Justificació de les necessitats de l’alumne

A l’apartat de justificació del PI, caldrà  explicar les necessitats de l’alumne que justifiquen la necessitat d’un pla individualitzat o d’un suport especial.  Caldrà explicar i raonar per exemple  les següents informacions:

  • Les dificultats de caràcter general pel que fa a la cognició, la comunicació, la relació o l’autonomia personal
  • Les deficiències en termes de competències que estan relacionades amb la discapacitat de l’alumne i/o que interfereixen amb la seva capacitat d’aprendre (per exemple, pel que fa habilitats socials, l’atenció, el control emocional i el llenguatge expressiu - escriptura)


Decisions sobre  el tipus d’emplaçament de l’alumne

En aquesta reunió caldrà també decidir quin serà l’emplaçament i ubicació de l’alumne a l’escola.   Cas que l’alumne disposi d’un dictamen recent de l’EAP, cal  tenir en compte les propostes que allà s’hi fan, però en tot cas, sempre caldrà  actualitzar aquestes informacions per prendre les decisions més ajustades a les necessitats que mostra l’alumne en el context escolar.

En el PI  s’inclou l’opció que més s’acosta  a  les següents ubicacions:

Classe ordinària amb suports indirectes

L’alumne s’ubica en una classe ordinària durant tota la jornada i els docents elaboren el PI,  amb assessorament i suport de  docents o professionals especialitzats

Classe ordinària amb suports directes dins l’aula

L’alumne s’ubica en una classe ordinària durant tota la jornada i rep suport especialitzat personalitzat o en petit grup  dins l’aula

Classe ordinària amb suports directes dins i/o fora de l’aula

 L’alumne s’ubica en una classe ordinària durant tot el dia o la major part de la setmana i rep suport especialitzat personalitzat dins l’aula  i alguns sessions individuals o en petit grup fora de l’aula.

Classe ordinària amb retirada parcial

L’alumne s’ubica en una classe ordinària i rep instrucció de menys del  50%   de  la jornada escolar fora de l’aula, impartit per un mestre o un professor especialitzat en educació especial.

Classe diferent a temps complert

L’alumne s’ubica en una classe o centre d’educació especial on rep instrucció durant tota la jornada escolar.

En aquesta reunió s’acabaran de definir les diferents responsabilitats dels  membres de l’equip  els  àmbits respectius d’actuació; també s’acordarà  un calendari  en relació a les accions que es faran  per tal de poder tenir el “PI  inicial” dins els dos primers mesos de curs.