• Imprimeix

Plans individualitzats

El pla individualitzat és una  eina per a la planificació de mesures, actuacions i suports per donar resposta a situacions singulars i complexes de determinats alumnes, perquè puguin aprendre i participar en la vida del centre educatiu.

La decisió de fer un PI ve derivada de les indicacions que es fan en el dictamen per l’escolarització que fa l’EAP o quan la comissió d’atenció a la diversitat (CAD) del centre considera que un alumne -sense dictamen de l’EAP- manifesta necessitat d’un programa personalitzat o de suports addicionals.

Quan el PI ve motivat per un dictamen recent d’escolarització de l’EAP, o quan l’alumne ja ha disposat de PI en els cursos anteriors, el PI s’ha de fer en els dos primers mesos del curs; en altres casos en que no hi ha un coneixement suficient sobre les necessitats de l’alumne, es pot disposar d’un mes més per concretar-lo.

Es fa un PI quan un alumne/a, a més de les adaptacions incorporades a la programació ordinària i de les mesures de reforç o ampliació previstes a l’aula i al centre, es troba en alguna de les següents situacions:

Requereix mesures més personalitzades per progressar i aprendre
És nouvingut i les adaptacions d’aula no són suficients per respondre a les seves necessitats
Està matriculat o està compartint escolarització amb un centre d’educació especial
Es troba en una situació singular que requereix una personalització de la programació i el currículum (per exemple si simultanieja els estudis ordinaris amb d’altres activitats)
Presenta una malaltia, trastorn o discapacitat que requereix una programació adaptada
Presenta altes capacitats

Un pla individualitzat (PI) - pla individual, en el batxillerat - és una eina per a la planificació de les mesures, actuacions i suports per donar resposta a l’alumnat que presenta necessitats educatives específiques o que es troba en situacions singulars.

Un PI és:

El conjunt d’actuacions, mesures i suports que es planifiquen i s’acorda implementar per donar resposta a un alumne/a de manera personalitzada degut a que presenta unes necessitats educatives específiques o singulars

Un pla escrit que descriu el pla d’estudis i/o suports que requereix un alumne, tenint en compte els seus punts forts i les seves necessitats per aprendre i mostrar el seu aprenentatge

Un registre de les adaptacions personalitzades necessàries per ajudar l’estudiant a construir el seu aprenentatge
Un document de treball que resumeix els objectius d’aprenentatge que s’han modificat, tenint en compte els objectius del curs, àrea o matèria en el/la que està matriculat amb els seus congèneres
Un document de treball en el que es determinen objectius diferents i complementaris als que segueixen els companys del grup d’edat
Una eina per tal que l’estudiant, els seus pares i qualsevol altra persona que sigui responsable del PI, rendeixi comptes sobre l’assoliment dels objectius modificats i/o diferents que estan sota la seva competència


Un PI, no és...

Una descripció detallada de tot el que l’estudiant ha d’aprendre
Una llista en la que s’hi fan constar tots els objectius i continguts, inclòs aquells que segueix tal com ho fan els companys del seu grup d’edat
Una llista de totes les estratègies que s’utilitzaran per ensenyar a l’aula
Una descripció detallada de totes les unitats didàctiques modificades o adaptades

El PI ha de ser una eina funcional i àgil que sigui útil

Perquè l’equip educatiu responsable del PI concreti i expliciti les prioritats educatives i les adaptacions i modificacions respecte el currículum que segueixen la majoria de companys del seu grup d’edat.
Per disposar d’un registre sobre els coneixements i les habilitats específiques que s’han d’avaluar, per tal de poder informar sobre el rendiment de l’alumne en l’assoliment d’objectius modificats i/o alternatius
Per disposar d’una eina que guia l’adaptació de les activitats d’aula que es fan al llarg de la setmana o quinzena per a aquell alumne (activitats, materials, suports…)
Per concretar els criteris d’avaluació que es modifiquen i es tindran en compte per aquell alumne.
Per concretar i planificar els suports i adaptacions que l'alumne/a podrà necessitar en diferents moments i contextos escolars (aula, pati, menjador, sortides i altres activitats generals del centre), els emplaçaments on estarà i els docents que se’n faran càrrec.El PI ha de recollir les grans línies de l’atenció que es proporcionarà a l’alumne/a durant un període de temps determinat, generalment un curs acadèmic. Al llarg del curs el PI s’anirà concretant en la programació i en les activitats en què participarà quotidianament i s’anirà avaluant i adaptant d’acord amb el seu progrés personal.

Amb caràcter general, aquestes grans línees d’atenció inclouen:

 1. Les prioritats en relació a les competències bàsiques i/o les habilitats adaptatives que es desenvolupen en l’àmbit escolar, familiar i social i que són necessàries per integrar-se a la societat i per esdevenir autònoms. Entre d’altres: autonomia i iniciativa personal, comunicació, salut, mobilitat, hàbits d’higiene i de cura personal, viure en comunitat, oci i treball. En ocasions concretar objectius específics en aquests àmbits pot significar realitzar algunes activitats complementàries a les que fan els companys o participar en programes específics, per exemple alumnes d’una USEE que participen en un programa d’adquisició d’habilitats autonomia en els desplaçaments per l’entorn proper. Les adaptacions i prioritats en relació a les diferents àrees/matèries en què cal fer adaptació i modificacions dels objectius i continguts. En ocasions aquest pla pot comportar que algunes àrees o part de les àrees no es cursin.

Pauta d'avaluació de les competències i habilitats adaptatives


 1. Les adaptacions i prioritats en relació a les diferents àrees/matèries en què cal fer adaptació i modificacions dels objectius i continguts. En ocasions aquest pla pot comportar que algunes àrees o part de les àrees no es cursin.

En el PI només s’hi han de fer constar aquelles àrees en què l’alumne té algun tipus d’adaptació o modificació, si alguna àrea no hi consta significa que no s’hi fan modificacions ni adaptacions.

En aquest sentit cal especificar quin tipus d’adaptació es fa.

Adaptacions que afecten els objectius

 • Reducció i/o eliminació d’alguns
 • Priorització d’uns per sobre d’altres
 • Objectius que corresponen a nivells educatius inferiors especialment en àrees o matèries instrumentals (cal especificar a quin nivell corresponen)
 • Ampliació i/o enriquiment
 • Objectius que corresponen a nivells educatius superiors en alguna/s àrea, matèria o àmbit d’aprenentatge (cal especificar el nivell)

Adaptacions metodològiques que no afecten els objectius

Quan les adaptacions no comporten canvis en els objectius i consisteixen en oferir activitats diversificades, utilitzar recursos diversificats o proporcionar un major suport a l’alumne, es consideren “adaptacions metodològiques” i s’entén que no impliquen canvis en els criteris d’avaluació. Quan a un alumne només se li fan adaptacions metodològiques, aquestes es poden recollir en un PI però no és necessari. La decisió de formalitzar-ho en un PI dependrà del que decideixi la comissió d’atenció a la diversitat (CAD). Aquestes adaptacions poden tenir en compte l’estil d’aprenentatge de l’alumne, les seves fortaleses o dificultats; poden consistir per exemple en proporcionar-li un espai tranquil en determinats moments o un sistema de registre personalitzat sobre els seus resultats d’aprenentatge.


 1. El conjunt de suports que podrà necessitar l’alumne per fer efectiva la seva participació en les activitats del centre s’haurà de preveure tenint en compte els diferents moments i contextos escolars. S’inclourà l’horari amb els professionals i emplaçaments on estarà.

El PI també ha d’incloure els interessos i capacitats de l’alumne i tenir en compte les expectatives de la família per tal d’acompanyar-lo i ajudar-lo a construir el propi itinerari formatiu al llarg de la seva escolaritat i per facilitar l’orientació en finalitzar l’escolaritat obligatòria. Quan el PI es realitza per un alumne que està finalitzant l’ESO, ha d’incloure un pla de transició a estudis post-obligatoris o d’inserció al mercat laboral, que posteriorment formarà part del Document orientador de final d’etapa.

Que un alumne tingui un PI no implica que hagi de ser escolaritzat en un determinat tipus de centre o modalitat educativa, pot estar escolaritzat a les etapes educatives d’educació infantil, primària, ESO o Batxillerat, tenint en compte que en els cicles formatius el PI pren el nom de Modificació curricular. Si bé en general l’alumne està escolaritzat al grup que li pertoca per edat, pot estar escolaritzat al curs i grup en què es consideri que pot seguir millor el seu pla individualitzat.

D’altra banda, l’alumne pot estar en diferents tipus d’emplaçaments educatius:

 • En un centre ordinari - tant si està en una aula com si es troba en altres agrupaments singulars (una USEE…)
 • En un centre d’educació especial, en una unitat d’escolaritat compartida (UEC) o quan està fent una escolaritat compartida. En tots aquests casos l’alumnat sempre ha de comptar amb un pla individualitzat o un pla de diversificació curricular (PDC) a l’ESO. Quan un alumne està realitzant una escolaritat compartida s’ha de fer un pla individualitzat on constin les prioritats educatives, els entorns i horaris en què es duran a terme i els criteris per al seguiment i l’avaluació. Aquest PI el coordina un docent del centre on està matriculat, de manera coordinada amb un professional de l’altre centre i amb la col•laboració de l’EAP corresponent. Aprova el PI el director/a del centre on està matriculat.

La proposta d’elaborar un pla individualitzat pot sorgir d’un dictamen d’escolarització de l’EAP, a demanda d’un tutor/a o de qualsevol altre mestre/a o professor/a de l’equip docent quan identifiquen que, per al progrés d’un alumne/a, no són suficients les mesures d’atenció a la diversitat planificades per al centre en general o per al seu grup classe en particular. En algunes ocasions la iniciativa pot sorgir de la mateixa família, que s’adreça al centre per demanar que s’elabori un PI.

La comissió d’atenció a la diversitat (CAD) del centre decideix si es fa un PI, estableix qui ha de formar part de l’equip educatiu responsable de la seva elaboració i quina serà la persona encarregada de coordinar-lo.

La CAD, a més, promou les mesures d’informació general, ajuda i assessorament al coordinadors dels PI del centre educatiu. El director o directora del centre aprova el PI, se’n responsabilitza i vetlla perquè l’equip responsable el dugui a terme, consulti i informi l’alumne/a i la família. Aquest equip específic que elabora i concreta el PI de cada alumne/a, d’ara en endavant l’anomenem “equip PI”.

L'equip PI

Com a criteri general, la persona tutora serà designada com coordinadora del pla, del seu seguiment i de la seva aplicació; aquesta persona haurà de vetllar perquè tot l’equip PI participi en la seva concreció, el conegui i l’apliqui, tenint en compte les competències prioritzades i els objectius modificats. Serà, així mateix, la principal interlocutora amb la família, que al seu torn aportarà el seu punt de vista sobre les necessitats del seu fill o filla, serà escoltada i rebrà una còpia del pla elaborat a inici de curs.

El PI l’han d’elaborar les persones que coneixen millor l’estudiant i que treballaran directament amb ell/a; l’equip PI pot variar segons les necessitats de l’alumne. Hi han de participar aquells docents que imparteixen àrees o matèries incloses en el PI, els docents d’educació especial i/o el professor d’orientació educativa; a més hi poden participar en tot o en una part del procés altres professionals: mestres o personal de suport, pares, altres docents o tutors que coneixen bé l’alumne/a.

El treball en equip permet que totes les persones que són responsables de donar resposta a les necessitats de l’alumne puguin:

 • compartir informació i observacions sobre el comportament de l’alumne i el seu aprenentatge en diferents contextos
 • desenvolupar una comprensió compartida sobre els punts forts i les necessitats de l’alumne que tenen incidència en la seva capacitat d’aprendre
 • compartir el sentit i orientació dels objectius que es prioritzen o modifiquen
 • valorar i compartir les adaptacions que poden ajudar els estudiants a aprendre i a mostrar les evidencies del seu aprenentatge
 • escollir i fer recomanacions per a la compra d’equipament especialitzat, si escau
 • compartir el tipus i nivell de suport que li oferiran els diferents responsables
 • planificar i descriure com serà avaluat l’aprenentatge de l'alumne perquè tant ell com els seus pares puguin comprendre les diferències respecte els criteris d’avaluació del seu grup de companys d’edat

El PI es realitza habitualment per a un curs escolar, al llarg del qual es va adaptant i/o modificant segons el progrés i les necessitats de l’alumne.

Es pot finalitzar en qualsevol moment i abans del temps inicialment previst, a proposta del tutor o tutora de l’alumne/a o del coordinador o coordinadora del pla, amb l’acord de l’equip que el porta a terme i escoltada la família.
Es pot finalitzar a demanda dels pares, mares o tutors legals, que ho han de sol·licitar al director/a del centre. En aquest cas el tutor/coordinador informa sobre la conveniència de continuar o no amb el pla individualitzat; el director/a estudia la sol·licitud raonada de la família i escolta l’equip PI i la comissió d’atenció a la diversitat del centre.

El director/a és qui pot prendre i signar la decisió motivada de finalitzar anticipadament un pla individualitzat. Hi ha de constar el coneixement de la família i es fa constar en el document del pla i en l’expedient acadèmic de l’alumne/a

Educació infantil

 • L’arxiu personal de l’alumne que s’obre a l’inici del segon cicle d’educació infantil ha de contenir els documents oficials d’avaluació. Aquests documents oficials són la fitxa de dades bàsiques, el resum d’escolarització i l’informe global individualitzat .
 • En el resum d’escolarització ha de constar, a l’apartat d’observacions, si s’ha fet un pla individualitzat a l’alumne; i a l’informe global individualitzat els trets bàsics en què ha consistit aquest pla individualitzat com quins objectius de cicle s’han modificat.

 

Educació primària

 • En les actes d’avaluació de cicle hi ha de constar si l’alumne/a ha seguit un pla individualitzat i la qualificació obtinguda per l’alumne/a en cada àrea/matèria.
 • L’expedient acadèmic conté: les dades d’identificació del centre, les dades personals de l’alumne/a, els resultats de l’avaluació de cada cicle, les decisions de pas de cicle, l’assoliment de les competències bàsiques al acabar l’etapa d’educació primària, les mesures d’atenció a la diversitat adoptades, el pla individualitzat, si escau. També s’hi han d’adjuntar les resolucions individuals i, si escau, els informes en què es fonamenti el pla.
 • A l’historial acadèmic de l’educació primària hi ha de figurar si l’alumne ha seguit un pla individualitzat.
 • A l’informe individualitzat de final d’etapa es fan constar les mesures d’atenció a la diversitat i si l’alumne té un pla individualitzat.

 

Educació Secundària

 • En les actes d’avaluació s’ha de fer constar en la casella "Atenció a la diversitat", mitjançant el codi PI, si l’alumne/a ha seguit un pla individualitzat.
 • En el cas que, tot i no haver superat el curs actual, l'alumne/a accedeixi al curs següent per continuar desenvolupant el mateix pla individualitzat, s’indicarà amb el codi SD.
 • L’expedient acadèmic, dins de l’apartat "Mesures d’atenció a la diversitat", també preveu la inclusió d’informacions relatives als plans individuals aplicats a l’alumnat.
 • En l’apartat relatiu a l’accés al curs següent, si l’alumne/a hi accedeix tot i no haver superat el curs de referència, al costat de “Sí” s’ha d’incloure la menció “per seguir un pla individualitzat”.
 • També s’hi han d’adjuntar les resolucions individuals i, si escau, els informes en què es fonamenti el pla.
 • L'historial acadèmic i l'informe personal per trasllat també han de consignar la informació relativa al pla individualitzat que, si és el cas, s’ha aplicat a l'alumne/a.

 

Batxillerat

 • L’expedient acadèmic de l’alumnat de batxillerat, així com també l'informe personal per trasllat preveuen apartats específics per consignar informació sobre plans individuals.
 • El pla individual també s’ha de fer constar a l’historial acadèmic de l’alumne, dins l’apartat convalidacions i altres observacions.
 • Qualsevol adaptació en l’aplicació de les PAU que se sol•liciti a l’oficina d’organització de les PAU haurà d’anar justificada amb les còpies dels plans individuals realitzats en els dos cursos del batxillerat.