• Imprimeix

Atenció a la diversitat

(diversitat) centres educatius diversificació curricular menu

(diversitat)centres educatius programa diversificació curricular tutoria i avaluació


Tutoria

La tutoria de l'alumnat d'aquest programa es planificarà i es farà de manera personalitzada i contínua i comptarà amb assessorament psicopedagògic especialitzat.

L'alumnat es distribuirà entre el professorat que imparteix la docència al grup. En tot cas, un dels tutors farà la coordinació de l'equip de docents. Sempre que sigui possible es procurarà que la persona tutora sigui la mateixa durant els dos anys del programa.

Avaluació

L'avaluació dels alumnes que cursin un programa de diversificació curricular tindrà com a referent el sentit general de la programació (les competències bàsiques i els objectius de l'educació secundària obligatòria), així com els criteris d'avaluació específics del programa.

L'avaluació del procés d'aprenentatge d'aquest alumnat, com la de la resta d'alumnes del centre, serà contínua i, alhora, global i diferenciada segons els diferents àmbits, projectes interdisciplinaris i matèries del programa. Quan el progrés de l'alumne no respongui als objectius previstos en el programa de diversificació curricular corresponent, es prendran les mesures educatives pertinents.

En qualsevol del dos cursos del programa de diversificació curricular els alumnes podran realitzar activitats extraordinàries, destinades a possibilitar la recuperació dels àmbits, projectes interdisciplinaris o matèries amb qualificació negativa, i ho faran en els mateixos termes plantejats amb caràcter general.

L'avaluació serà realitzada pel conjunt del professorat que imparteixi ensenyaments a l'alumnat del programa, coordinats per la persona responsable de la tutoria. Les decisions derivades de l'avaluació es prendran de forma col·legiada, d'acord amb allò que, per a aquests programes, es determini en el projecte educatiu.

Si en finalitzar el primer curs del programa de diversificació curricular, l'equip docent considera que l'alumne o alumna ha assolit en grau suficient els objectius i les competències bàsiques i, sempre que aquesta mesura afavoreixi el seu desenvolupament escolar i personal, es podrà decidir que faci el quart curs d'educació secundària obligatòria seguint el currículum general a l'aula ordinària, si cal amb adaptacions o ajustaments de la programació general o mesures de reforç.

L'alumnat que en acabar el programa no estigui en condicions d'obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria i compleixi els requisits d'edat establerts en l'article 19 del Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria, podrà romandre un curs més en el programa.

Titulació

Obté el títol de graduat en educació secundària obligatòria l'alumne que supera tots els àmbits i matèries que integren el programa. També pot obtenir el títol l'alumne que, havent superat els tres àmbits, tingui avaluació negativa d'una o dues matèries, o excepcionalment de tres, sempre que a criteri de l'equip docent hagi assolit les competències bàsiques i els objectius d'etapa.