• Imprimeix

Atenció a la diversitat

(diversitat) centres educatius diversificació curricular menu

(diversitat)centres educatius programa diversificació curricular titulacio i recursos


Modalitats

Els centres poden organitzar els programes de diversificació curricular en dues modalitats:

  • Modalitat A: són els que es desenvolupen totalment en el centre educatiu. (Aules Obertes)
  • Modalitat B: són els que estan gestinonats pel centre educatiu, però en què l'alumne cursa una part o la totalitat de l'àmbit pràctic amb activitats externes al centre, amb un màxim del 40% de l'horari lectiu.  (Projectes Singulars)

Alumnes

Pot participar l'alumnat que, pel fet de presentar dificultats generalitzades d'aprenentatge i un baix rendiment de competències en la majoria de les matèries, tenen compromès l'assoliment dels objectius de l'etapa i que compleixen, a més, un dels requisits següents:

  • Alumnes que en acabar de cursar quart curs d'ESO no compleixen els requisits de titulació.
  • Alumnes a partir de tercer d'ESO, que només es poden incorporar als programes de diversificació després de l'avaluació adient i la proposta de l'equip docent, quan s'ha escoltat el seu parer i el dels seus pares o tutors legals.
  • Alumnes que, havent cursat segon d'ESO, no estan en condicions de passar a tercer i ja han repetit un curs a l'etapa.