• Imprimeix

Atenció a la diversitat

(diversitat) centres educatius diversificació curricular menu

(diversitat)centres educatius suport programa diversificació curricular


Finalitats

Els programes de diversificació curricular tenen com a finalitat afavorir  que els alumnes que ho requereixin  puguin assolir els objectius i les competències bàsiques de l'etapa i obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria mitjançant una organització de continguts i matèries del currículum diferent a l'establerta amb caràcter general i una metodologia específica i personalitzada.

Organització

Aquests programes comportaran una organització curricular diferent i, eventualment, un horari de permanència al centre també diferent, ja sigui perquè comparteixen l'escolaritat ordinària amb altres activitats externes al centre, o perquè els centres organitzen altres activitats en altres espais.

El Departament d'Ensenyament podrà establir convenis amb ajuntaments, ens locals i altres institucions per al desenvolupament dels programes que comportin la realització d'activitats fora del centre, que en cap cas no podran ser de tipus laboral o professional.

El que actualment es coneix amb el nom de "aules obertes" i "projectes singulars", s'han de considerar formes organitzatives i metodològiques dels programes de diversificació curricular.