• Imprimeix

Atenció a la diversitat

(diversitat) centres educatius diversificació curricular menu

(diversitat)centres educatius suport programa diversificació curricular disseny i àmbits


Disseny

Els centres han de dissenyar els programes de diversificació curricular amb la finalitat de facilitar l'assoliment dels objectius i les competències bàsiques de l'etapa i l'obtenció del graduat en educació secundària obligatòria, per a la qual cosa hauran d'aplicar una metodologia didàctica  funcional i una organització globalitzada dels continguts i les activitats d'aprenentatge, fomentar el treball cooperatiu i també incorporar les TIC com a eina d'aprenentatge de les matèries.

Cal reduir el nombre de professors de tal manera que un mateix professor imparteixi continguts de més d'una matèria, si és possible, de forma interdisciplinària i fomentant el treball cooperatiu. El professorat que imparteixi els programes de diversificació curricular ha de ser prioritàriament professorat amb experiència docent i destinació definitiva al centre. 

El programa ha d'abastar dos cursos. Per a cada curs cal especificar la relació dels continguts que es desenvoluparan en cadascun dels àmbits, l'assignació horària i el lloc de realització de les activitats, la metodologia i materials utilitzats, l'especialització del professorat que els impartirà i altre personal que hi participi, i els criteris d'avaluació que s'aplicaran, amb indicació del nivell d'assoliment necessari per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria.

Àmbits

Els programes s'estructuren en tres àmbits:

Àmbit de caràcter lingüístic i social: Inclou els aspectes bàsics corresponents a les matèries de ciències socials, geografia i història, educació per a la ciutadania i els drets humans, llengua catalana, llengua castellana i, en el seu cas, la primera llengua estrangera. 

Àmbit científic i tecnològic: Inclou els aspectes bàsics corresponents a les matèries de matemàtiques, ciències de la naturalesa i tecnologia. 

Àmbit pràctic: Inclourà  activitats  relacionades amb el currículum d'ESO i específiques del programa. Activitats estructurades de caràcter pràctic i funcional que promoguin l'adquisició de les habilitats personals necessàries per a la vida adulta i professional, i que contribueixin a l'orientació professional dels alumnes. El Departament d'Ensenyament podrà establir convenis amb ajuntaments, ens locals i altres institucions  que comportin la realització d'activitats fora del centre (activitats que en cap cas podran ser de tipus laboral o professional).

Si bé els programes de diversificació curricular s'estructuren en els àmbits descrits anteriorment, també es podran desenvolupar per mitjà de projectes interdisciplinars que contemplin agrupaments de les diferents matèries.

L'alumnat haurà de cursar un mínim de tres matèries amb el grup ordinari, si cal amb adaptacions de la programació ordinària. Aquestes matèries les seleccionarà el centre educatiu en funció de les característiques de l'alumnat i d'acord amb els següents criteris: 

-En tots els casos la primera llengua estrangera, quan no s'hagi optat per integrar-la en l'àmbit, i l'educació física

-Les matèries del currículum comú no incloses en els àmbits i, si escau, les matèries optatives.

Els departaments de coordinació didàctica, les matèries dels quals s'integrin en els àmbits, seran els responsables de l'elaboració de la programació didàctica de cada un dels àmbits.