• Imprimeix

Programes de Diversificació Curricular

Camins singulars per la continuïtat formativa

Els programes de diversificació curricular (PDC) s'adrecen a l'alumnat de 3r i 4t d'ESO i permeten una organització dels continguts i les matèries diferent a l'establerta amb el caràcter general per afavorir que els alumnes assoleixin els objectius i les competències bàsiques de l'etapa

 

Normativa

Decret 143/2007d'ordenació dels ensenyaments de l'ESO

Decret 51/2012 modificació del Decret 143/2007 d'ordenació dels ensenyaments de l'ESO

Ordre EDU/295/2008 del procés d'avaluació a l'ESO

Ordre ENS/56/2012 de modificació de l’Ordre EDU/295/2008 del procés d’avaluació a l’ESO