• Imprimeix

Comissió Atenció a la diversitat

A la Comissió d’Atenció a la Diversitat del centre hi participen l’equip directiu, els docents especialitzats en atenció a la diversitat (mestres d’educació especial, orientador del centre, professorat de pedagogia terapèutica, mestres de reforç, professorat de l’aula d’acollida, professionals de la USEE), el psicopedagog de l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) i els coordinadors o representants dels diferents equips docents o cicles, segons l’etapa educativa. 

És l’espai institucional en el que es planifiquen les mesures de centre per atendre la diversitat de l’alumnat, es fa el seguiment d’aquestes mesures, es revisen  i es promouen canvis per millorar els resultats, l’acollida i l’èxit de tot l’alumnat.


Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat:

  • Concretar els criteris i prioritats que el centre estableix per l’atenció a la diversitat dels alumnes.
  • Organitzar i fer un seguiment dels recursos de què disposa el centre i de les mesures adoptades. Posar en comú les dificultats que sorgeixen a les aules en relació a la diversitat i als alumnes que troben barreres en l’aprenentatge i la participació.
  • Fer el seguiment de l’evolució dels alumnes amb necessitats educatives especials i específiques, d’aquells que tenen dificultats per aprendre,.
  • Proposar els plans individualitzats i planificar les actuacions i reunions necessàries pel seu desenvolupament i concreció.
  • Col·laborar en la construcció d’un marc de referència comú a nivell de centre per avançar en la inclusió i en les respostes i formes de suport que s’ofereixen a l’alumnat, segons les seves diferents necessitats