• Imprimeix

Atenció a la diversitat i suports

Considerar la diversitat com un valor afegit comporta centrar l'atenció en reduir o eliminar les barreres per a l'aprenentatge i la participació. Tots els alumnes han de participar de la vida de l’aula. L'organització de l'escola ha de prioritzar l'atenció a la diversitat. D'aquesta manera podrà oferir els ajuts i els suports necessaris que facilitin l'accés als aprenentatges i el domini de  les competències bàsiques a tots i totes.

Entenem per suport totes les activitats que augmenten la capacitat d'un centre educatiu per atendre la diversitat de l'alumnat.                                     (Booth i Ainscow, 2004)

Els suports poden tenir característiques ben diverses i l’única condició important és que resultin eficaços per a l’objectiu perseguit. El suport individual és només una part dels possibles ajuts que poden millorar l’aprenentatge de l’alumnat.

També es proporciona suport quan el professorat:

Planifica les unitats didàctiques tenint en compte tot l’alumnat i dissenya les activitats d'aprenentatge amb el propòsit de propiciar la participació de tothom.

  • Reconeix que els estudiants disposen de diferents coneixements previs, de diferents experiències i estils d’aprenentatge.
  • Duu a terme una bona gestió d'aula on l’alumnat s’ajuda mútuament.

La coordinació d’accions i suports específics dels centres és un factor clau en el progrés cap a l’educació inclusiva. La Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) és un instrument potent amb què poden comptar els centres per facilitar aquesta tasca.

Per a què una escola sigui realment per a tothom no té més remei que dirigir-se a cada un dels que en formen part i respondre a les necessitats específiques i personals de cadascú.                                                                                           (Pujolàs, 2003)


No podem obviar que alguns alumnes necessiten una mirada més individualitzada, una aproximació més acurada per conèixer millor les seves capacitats reals i per ajustar la nostra acció a les seves possibilitats i necessitats. Els plans individualitzats, partint de la identificació de les barreres a l’aprenentatge i la participació amb què s’enfronta un alumne o alumna, defineixen els aspectes clau en què caldrà parar atenció perquè pugui assolir determinades competències.