• Imprimeix

Atenció a la diversitat

Vídeos

(diversitat) aula presentació

L’aula és una autèntica petita comunitat en la que, cada dia, els alumnes es retroben , comparteixen rutines i, a la vegada, novetats i imprevistos.
Els alumnes aprenen a conviure amb els seus congèneres liderats per un adult especialment preparat per gestionar els petits conflictes que van sorgint. A l’aula hi ha diversitat de procedències, de capacitats, d’interessos, de valors i d’actituds. Segons com es gestioni aquesta diversitat, els nens i les nenes podran anar-la acceptant i valorant amb normalitat, o podran viure-la com un destorb o una molèstia.

Una aula inclusiva és una aula que té en compte tota la diversitat, una aula on tots els alumnes poden aprendre, participar i tenir èxit, on tots es senten acollits.

Sempre es pot millorar l’atenció a la diversitat de l’alumnat. És un procés de recerca i millora que mai s’acaba.

Per poder atendre la diversitat a l’aula s’ha de crear un context d’aprenentatge flexible que faciliti l’autonomia de l’alumnat i la seva participació i que permeti també fer els ajustaments necessaris per fomentar l’aprenentatge de tots.
 
Per ajustar la programació a la diversitat de capacitats, estils d’aprenentatge, interessos i necessitats de tot l’alumnat del grup s’haurà de:

  • Crear un bon clima d’aula, un clima acollidor i segur que afavoreixi el desenvolupament personal dels alumnes i  faciliti la convivència.
  • Gestionar els grups, les rutines, les activitats i transicions, els comportaments disruptius o els petits conflictes que sorgeixen.
  • Adequar els objectius a les característiques dels infants i joves i preveure activitats variades amb diferent grau de complexitat  per tal que tots puguin aprendre junts en relació als mateixos continguts . Proposar els mateixos continguts i competències amb diferents nivells d’aproximació, resolució, grau de suport, tipus d’ajut…

 

L’aprenentatge d’un contingut mai és una qüestió de tot o res.   La majoria de continguts permeten de fet  aproximacions diverses i aprenentatges diferents.

  • Identificar les activitats més adequades  per a cada alumne o alumna entre les opcions de treball previstes a la programació.
  • Planificar estratègies didàctiques i metodològiques que facilitin la màxima participació de l'alumnat, seleccionant i utilitzant materials curriculars diversos
  • Diversificar procediments d'avaluació, prenent com a referent les opcions recollides específicament en les programacions.
  • Planificar mesures de reforç de les matèries o àrees si l'avaluació i les adaptacions incorporades a les programacions de les matèries o àrees resulten insuficients per a determinats alumnes