• Imprimeix

Atenció a la diversitat

(diversitat) tdah detecció


El diagnòstic del TDAH ha de ser realitzat per especialistes en Salut Mental Infantil i Juvenil. És un diagnòstic clínic que ha de basar-se en una recollida metòdica d'informació sobre el desenvolupament de l'alumne i en l’observació sistemàtica del seu comportament en diferents contextos. Per a tal fi, existeixen nombrosos qüestionaris que poden ser completats per pares i mestres.

Els docents poden col·laborar en el procés de detecció precoç del TDAH aportant dades objectives sobre el comportament de l’infant i el jove en l’entorn escolar.

 

Indicadors per a la detecció
Fa les coses sense parar atenció als detalls.
Canvia sovint de joc o activitat. Es manté enfocat en el joc i/o en la tasca escolar molt poca estona.
Cal repetir-li sovint les instruccions i, en moltes ocasions, no acaba les tasques.
Sembla que no pot organitzar les seves tasques o activitats, només ho fa quan l’ajuden.
Es distreu fàcilment.
Perd objectes: joguines, llibres, estris...
Es mostra inquiet i  molt sovint s'aixeca de la cadira.
Habitualment corre d’una banda a l’altra i/o s’enfila per tot arreu.
Es manté poca estona en els jocs tranquils.
Xerra molt, fins i tot, massa.
Pot contestar preguntes abans que s’hagin acabat de formular.
Actua efusivament, li costa esperar el seu torn.
Interromp, irreflexivament, les converses, els jocs o les activitats dels altres.

 

Per considerar aquests indicadors s’han de complir les condicions següents:

  • El seu comportament ha de diferenciar-se clarament del comportament de la resta de companys de l’aula.
  • El comportament ha de ser observat, al menys, durant 6 mesos.
  • Aquests comportaments dificulten l’aprenentatge i tenen un impacte negatiu en el desenvolupament emocional del nen.
  • Els comportaments apareixen en situacions diverses, tant a l’escola com a casa.

Si es sospita la presència de TDAH és important compartir amb l’orientador del centre o de l’EAP l’anàlisi dels indicadors. És el primer pas del procés que portarà a la confirmació o no del diagnòstic.

El TDAH es pot confondre amb altres trastorns més o menys severs i permanents que presenten els nens com ara:

  • Problemes ambientals i/o familiars: exigència excessiva (es demana al nen objectius que no pot complir); entorns familiars poc rutinaris i/o normatius; abús i/o negligència infantil.
  • Problemes de salut física: algunes malalties infantils poden tenir efectes sobre el comportament dels infants.
  • Altres trastorns mentals: dificultats emocionals, ansietat, fòbies, trastorns obsessius, consum de substàncies tòxiques (en nens grans i/o joves).