• Imprimeix

CEEPSIR

Els centres d'educació especial del sistema educatiu poden ser proveïdors de serveis i recursos per als docents d'escoles i centres d'educació secundària, amb la finalitat d'orientar i concretar les actuacions més ajustades a les necessitats educatives de l'alumnat i desenvolupar programes específics de suport a l'escolarització dels alumnes, sempre en coordinació amb els equips directius dels centres i els serveis educatius.

Els programes específics de suport a l'escolarització poden ser de dos tipus:

a) De col·laboració en l'atenció directa als alumnes amb necessitats educatives especials en coordinació amb el tutor, l'equip docent i el personal d'atenció educativa de l'alumne, l'equip directiu i els serveis educatius.

b) D'aplicació de programes d'estimulació de la comunicació i el llenguatge, les habilitats adaptatives, l'autoregulació emocional, i programes de suport a la motricitat i mobilitat i a l'adaptació de l'entorn físic, o altres.

El procediment de distribució de recursos s'efectua d'acord amb les pautes següents:

a) La Comissió d'Ordenació Educativa dels diferents serveis territorials i del Consorci d'Educació de Barcelona avalua les propostes dels programes específics de suport a l'escolarització i n'aprova l'aplicació als centres, la durada i l'avaluació final.

b) Els serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona han de revisar anualment els recursos i suports dels centres del seu territori a fi de redistribuir-los en funció de les necessitats dels alumnes que s'han d'escolaritzar.

c) Els serveis territorials només poden assignar als centres ordinaris de l'àmbit territorial, els recursos de plantilla dels centres d'educació especial proveïdors de serveis i recursos que el Departament d'Ensenyament hagi destinat específicament a aquesta finalitat.

 

La provisió de serveis i recursos dels centres privats sostinguts amb fons públics s'ha de reflectir en els seus concerts, tal com preveu l'article 205.10 de la Llei d'educació, i s'ha de regular mitjançant un conveni.

Només poden rebre suport d'un centre d'educació especial proveïdor de serveis i recursos els alumnes amb necessitats educatives especials, escolaritzats en l'escola ordinària i l'informe de l'EAP dels quals faci constar la necessitat d'aquest suport.

Els suports i recursos intensius que ofereix el centre d'educació especial proveïdor de serveis i recursos han de tenir com a finalitat promoure l'autonomia i l'autodeterminació de l'alumne, i la implicació i l'aprenentatge dels equips docents per millorar la qualitat de la resposta educativa adreçada a tots els alumnes. Juntament amb la planificació del suport, se n'ha de planificar la retirada progressiva, si escau.

Els serveis territorials o el Consorci d'Educació de Barcelona planifiquen i estableixen, d'entre els centres del seu àmbit territorial que ha determinat prèviament el Departament d'Ensenyament, quins d'aquests centres han de proveir suport, a quins centres han de proveir-lo i a quins dels seus alumnes.

Orientacions per a l’elaboració del Projecte del Centre d’Educació Especial proveïdor de serveis i recursos.

El DECRET 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, contempla la possibilitat que un alumne pugui accedir a recursos i serveis que pertanyin a projectes educatius de dos centres diferents (anteriorment anomenat escolaritat compartida)

-S’ha d’establir en el PI i en la proposta de mesures i suports de l'informe de l'EAP de reconeixement de necessitats específiques de suport educatiu, d'acord amb els pares, mares o tutors legals i amb l'autorització prèvia dels serveis territorials o, si escau, del Consorci d'Educació de Barcelona.

- Aquest aprofitament de recursos per a l'atenció integral de l'alumne no pot comportar-ne el trasllat entre els dos centres durant l'horari lectiu.

- S'ha de prioritzar la inclusió progressiva d'aquests alumnes al centre ordinari.

DECRET 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu. Article 25.

Documents d'organització i gestió del centre del curs.

Data d'actualització:  14.03.2018