• Imprimeix

Un currículum per a tots

Un currículum competencial i uns projectes educatius de centre pensats per a tots els alumnes, ofereixen el marc adequat per a una escola inclusiva

Els nous currículums suposen un canvi de paradigma, ja que fixen, com a principal objectiu, l’aprofundiment en el model competencial per tal de garantir l’adquisició de les competències bàsiques de l’alumnat en acabar l’etapa obligatòria.

En aquest procés de canvi, des de l’equip directiu, cal aconseguir el diàleg, la complicitat i la implicació de tots els col·lectius que tenen a les seves mans la possibilitat de millorar la qualitat de l’educació per avançar des de la coresponsabilitat cap a l’objectiu comú: l’atenció de tots els alumnes, amb expectatives d’èxit, en el marc d’un sistema inclusiu.

 

Normativa

DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària

“L’acció educativa s’emmarca en un sistema educatiu inclusiu que té en compte les diverses experiències i aprenentatges dels alumnes i s’ha d’adaptar de manera personalitzada als seus ritmes evolutius i característiques personals. S’ha de posar un èmfasi especial en la detecció precoç de les dificultats d’aprenentatge per tal que l’alumne rebi una resposta educativa adequada a les seves necessitats al més aviat possible “. Article 2

 

DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.

“En tercer lloc, determina l’orientació com una responsabilitat compartida de l’equip docent per a l’acompanyament de l’alumnat al llarg de la seva escolarització. Proposa una gestió curricular que garanteix una mirada inclusiva.