• Imprimeix

Projecte Educatiu de centre

Els documents que formen el PEC, redactats i utilitzats de manera conscient i participativa, esdevenen eines eficaces per permetre als centres un exercici responsable de l’autonomia reconeguda en el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.


El PEC recull la identitat del centre tenint en compte les característiques socials i culturals del context escolar, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu, assegurant la participació de tots els alumnes en els entorns escolars, independentment de llurs condicions i capacitats. Més informació a: http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/

Atenent l’article 91.8 de la Llei d’educació, el projecte de direcció dels centres públics ha de desenvolupar el projecte educatiu.              

Aquest projecte de direcció (art. 144 de la LEC), l’han de presentar els candidats a la direcció del centre en formalitzar la candidatura, i ha d’ordenar el desplegament i l’aplicació del projecte educatiu per al període de mandat i concretar l’estructura organitzativa del centre. Correspon, per tant, a les persones membres de l’equip directiu la gestió del projecte de direcció.                  

L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern del centre públic i les persones membres han de treballar coordinadament en l’exercici de les seves funcions. Està format pel director o directora, que el presideix, el cap d’es- tudis o la cap d’estudis, el secretari o secretària i els òrgans unipersonals de direcció addicionals.                 

Els centres educatius públics disposen d’autonomia en l’àmbit de gestió de recursos humans en els termes que recull la Llei d’educació i altra legislació vigent. En exercici d’aquesta autonomia, correspon a la direcció del cen- tre formular propostes sobre la definició dels llocs de treball docent, sempre que compleixin les prescripcions i els criteris generals sobre plantilles fixats pel Departament d’Ensenyament.                  

La direcció de cada centre públic pot proposar al Departament, en funció de les necessitats derivades del projecte educatiu i concretades en el projecte de direcció del centre, requisits de titulació i capacitació professional docent respecte de determinats llocs de treball docents a proveir pel procediment de concurs general. Així mateix, pot proposar els llocs de la plantilla docent als quals se’ls atorga un perfil singular d’acord amb el projecte educatiu, que s’han de proveir mitjançant el procediment de concurs i la definició dels perfils professionals dels llocs d’especial responsabilitat que donen suport als òrgans de govern del centre per al desenvolupament del projecte educatiu i l’aplicació del projecte de direcció. Aquests darrers llocs es proveeixen pel procediment de provisió especial.

Bibliografia