• Imprimeix

Disseny Universal per a l'Aprenentatge

El DUA és un model que facilita el marc de referència per a la creació de contextos d’aprenentatge en els quals es proporcionen múltiples maneres de presentar la informació, múltiples maneres d’acció i representació i múltiples maneres de comprometre's.

L’aspecte universal del DUA no vol dir una solució per a tothom sinó que planteja la necessitat de dissenyar, des del principi,  activitats, tasques i continguts flexibles i personalitzats segons la realitat de cada aula.

Les persones som diferents en la mena en què gestionem, contextualitzem i expressem i per això, necessitem un model que ens permeti multiplicitat d’opcions per a què tothom pugui trobar la seva via d’aprenentatge.

Hi ha tres principis fonamentals basats en la investigació neurocientífica que guien el DUA i proporcionen el marc subjacent a les Pautes:

 

models

 

 

El component emocional és un element crucial per a l'aprenentatge, i els alumnes difereixen notablement en les maneres en que poden implicar-se o motivar-se per aprendre. Hi ha múltiples fonts que influeixen a l'hora d'explicar la variabilitat individual afectiva, com poden ser els factors neurològics i culturals, l'interès personal, la subjectivitat i el coneixement previ, juntament amb una altra varietat de factors presentats en aquestes Pautes. Alguns alumnes s'engresquen molt amb l'espontaneïtat i la novetat, mentre que altres no s'interessen i, fins i tot, els espanten, preferint l'estricta rutina. Alguns alumnes prefereixen treballar sols, mentre que altres prefereixen treballar amb els companys. En realitat, no hi ha un únic mitjà que sigui òptim per a tots els alumnes en tots els contextos. Per tant, és essencial proporcionar múltiples formes de comprometre’s

Tenir en compte les característiques dels alumnes, les seves fortaleses, opinions, decisions, interessos… ens permet crear entorns d’aprenentatge rics i variats on se sentin implicats.  L'alumne ha de ser agent actiu i hem d’oferir-los reptes i dissenyar propostes que els interessin i en les que siguin dinàmics, protagonistes del propi aprenentatge.

EXEMPLIFICACIONS:

S’afavoreix la motivació, l’autoregulació  i el compromís amb l’aprenentage si:

 • S’identifiquen les capacitats i les habilitats dels alumnes i no només les dificultats, i es dóna valor als seus èxits. Es tenen altes expectatives respecte a tots i cadascun dels alumnes.
 • Es preveuen estratègies per ajudar els alumnes a identificar el que han après i per comprendre les raons de les seves dificultats i facilitats.
 • S’assegura que tot l’alumnat coneix i comparteix els objectius i els criteris d’avaluació de les matèries i de les tasques proposades.
 • S’aprofiten els avantatges que aporten les activitats multinivell que permeten diferents graus d’exigència segons les potencialitats de cada alumne.
 • S’utilitzen instruments d’avaluació que evidencien els nivells de satisfacció i de benestar de tots els membres de la comunitat educativa.
 • S’utilitzen agendes, fulls d’autocontrol, autoavaluació...
 • ...

 

models

Save

Els alumnes difereixen en la manera com perceben i comprenen la informació que se'ls presenta. Per exemple, aquells amb discapacitat sensorial (ceguesa o sordesa), dificultats d'aprenentatge (ex. dislèxia), amb diferències lingüístiques o culturals, i un llarg etcètera poden requerir maneres diferents d'abordar el contingut. D'altres, simplement, poden captar la informació més ràpid o de forma més eficient a través de mitjans visuals o auditius que amb el text imprès. A més, l'aprenentatge i la transferència de l'aprenentatge es donen quan es fan servir múltiples representacions ja que això permet als estudiants fer connexions interiors, així com entre conceptes. En resum, no hi ha un mitjà de representació òptim per a tots els estudiants; proporcionar múltiples opcions de representació és essencial.

EXEMPLIFICACIONS:

 • S’afavoreix la construcció personal i col·lectiva del coneixement quan:

 

 • Es prioritzen les mesures facilitadores de l’atenció a la diversitat dins de l’aula ordinària amb una orientació inclusiva: docència compartida (dos professors dintre de l’aula); tutoria entre iguals (acompanyament entre alumnes); suports tecnològics dintre de l’aula (inclusió digital); treball per projectes; treball per racons i ambients, tallers dins l’aula; tallers i activitats internivells, treball en petits grups...
 • Es proposen tasques prou obertes que permetin analitzar no només el resultat, sinó també el procés de resolució
 • Es respecten els diferents ritmes de treball dels alumnes

 

 • S’ofereixen diferents suports per a la construcció del coneixement: material manipulatiu, escrit (fonts, mida, contrast, textos de lectura fàcil...), oral, gràfics (dibuixos, fotografies, pictogrames per a la comunicació augmentativa, esquemes...), vídeo, etc...

 

 • S’apliquen mesures i suports addicionals i intensius perquè tots els alumnes puguin aprendre i participar: anticipació, reforç (simplificació de vocabulari, exemplificacions, assajos...)
 • ...

 

 

Els aprenents difereixen en les maneres en què poden navegar per un entorn d'aprenentatge i expressar el que saben. Per exemple, les persones amb alteracions significatives del moviment (ex. paràlisi cerebral), aquells amb dificultats en les habilitats estratègiques i organitzatives (trastorns de la funció executiva), els que presenten barreres amb l'idioma, etc., s'apropen a les tasques d'aprenentatge de manera molt diferent. Alguns poden ser capaços d'expressar-se bé amb el text escrit, però no de manera oral i viceversa. També cal reconèixer que l'acció i l'expressió requereixen d'una gran quantitat d'estratègia, de pràctica i d'organització, i això representa un altre aspecte en el qual els aprenents poden diferenciar-se. En realitat, no hi ha un mitjà d'acció i expressió òptim per a tots els estudiants, per la qual cosa proveir opcions per a l'acció i l'expressió és essencial.

EXEMPLIFICACIONS

    S’afavoreix la interacció, l’expressió, la comunicació i les funcions executives quan:

 • Es donen opcions perquè tothom pugui aportar les seves idees/ coneixements: planificant diferents temps de resposta, utilitzar diferents suports (veure diapositiva anterior), preparar la resposta amb ajuda de companys/ docents/ professionals de suport, compartint idees en petit grup...

 

 • Durant les sessions de classe i en finalitzar la unitat es fan servir dinàmiques o instruments diversos perquè els alumnes verbalitzin què han après i identifiquin què han de millorar, i se’ls faciliten eines i recursos per aconseguir-ho.

 

 • Les mesures i suports addicionals i intensius contribueixen a que tots els alumnes puguin representar el que han après/ saben

 

 • S’ofereixen diferents activitats d’avaluació (exposicions orals, dramatitzacions, representacions gràfiques, proves individuals escrites...) considerant les diverses capacitats comunicatives dels alumnes

 

 • S’utilitzen calendaris, horaris, rutines... que permeten conèixer amb anticipació les activitats que es realitzaran i faciliten que es puguin resoldre amb èxit.
 • ...

 

Les Pautes del DUA són un conjunt d’estratègies i estan organitzades d'acord amb els tres principis fonamentals del DUA (representació, acció i expressió i implicació).

El document Pautes sobre el Disseny Universal per a l’aprenentatge. Text complert.Versió 2.0 compta amb una definició completa de cada principi i de les seves Pautes corresponents, així com de les descripcions i exemples de cada punt de verificació.

A CAST (2018).Guia de disseny universal per a l'aprenentatge versió http://udlguidelines.cast.org es troba la versió de les pautes més actualitzada (en anglès).

 

pautes2

National Center on Universal desing for learning

CAST (2018). Universal Design for Learning Guidelines version 2.2. Retrieved from http://udlguidelines.cast.org

Recursos per al Disseny Universal per a l’aprenentatge. Ateneu. Materials de formació

Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) Pautas para su introducción en el currículo. Carmen Alba

Bloc dispositius mòbils

Educadua plataforma creada desde el Proyecto DUALETIC para la difusión del Diseño Universal para el Aprendizaje en español

Vídeo DUA en versió original en anglès amb opció amb subtítols (català, castellà,...)